csatornák:   
1000-1526
1526-1790
1790-1849
1849-1918
1918-1945
1945-1990
1990-
© 2006 Complex Kiadó Kft.
  Impresszum  

 
 Nyitólap   1849-1918   1870-1879   1872. évi VII. törvénycikk

 
Törvények, jogszabályok a CompLex Kiadótól.

 

1872. évi VII. törvénycikk

az 1872. évi államköltségvetésről

1. § Az 1872. évre a magyar korona országainak

rendes kiadásai: százhatvanegy millió kilenczszázötvenkilencz ezer ötszázhárom o. é. forintban;

rendkivüli kiadásai: hetven millió kétszáz negyvenkilencz ezer nyolczszázkilenczvenny o. é. forintban;

hitel- és pénztárműveleti kiadásai: hatvannégy milliió hétszáznyolczvanhét ezer hatszázhetvenöt o. é. forintban állapittatnak és ajánltatnak meg.

2. § Ez összegek a következő fejezetek, czimek és rovatok szerint osztatnak meg:

A) Rendes kiadások

frt

I. FEJEZET. A kir. udvartartás költségei 3.650,000

II. FEJEZET. Ő cs. és apost. királyi Felsége kabineti irodája és e kabineti iroda nyugdijai 61,395

III. FEJEZET. A főrendi- és képviselőház szükségleteire: a tiszti- és szolgaszemélyzet illetményeire egész évre, a képviselők lakpénzeire félévre, a képviselők napi dijaira, a delegatió költségeire, az országgyülési gyorsiroda költségeire, végre az államadósságot ellenőrző bizottság napi dijaira, utazási- és egyéb költségeire átalánykép


700,000

IV. FEJEZET. Az 1872. évre megállapitott közösügyi kiadásokból a magyar korona országait illető összeg
23.983,714

V. FEJEZET. AZ 1849. évtől az 1867. évig tettleg fennállott központi kormány közegeinek nyugdijai
270,000

VI. FEJEZET. NyugdijaK.

1. Ministerelnökség 158

2. Ő cs. és apost. királyi Felsége személye körüli ministerium 3,933

3. Horvát-Szlavon-Dalmát ministerium 1,125

4. Belügyministerium 631,965

5. Pénzügyministerium 1.122,795

6. Közmunka- és közlekedési ministerium 77,431

7. Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium 100,607

8. Vallás- és közoktatásügyi ministerium 30,353

9. Igazságügyi ministerium 455,000

10. Honvédelmi ministerium 15,000

11. A magyar határőrvidéket illető nyugdijak 92,000

VII. FEJEZET. Az 1867:XV. törvénycikkben elvállalt államadóssági járulék:

1. Évi járulék:

Folyó pénzértékben 17.412,000

Érczpénzben 11.776,000

Ennek beszerzési költségei 2.355,200

2. Évi törlesztési járulék:

Folyó pénzértékben 1.000,000

Ezüstpénzben 150,000

Ennek beszerzési költségei 30,000

VIII. FEJEZET. Az 1871. évi 30 millió forintnyi ezüst kölcsön kamataira:

Ezüstben 1.500,000

Ennek beszerzési költségei 210,000

IX. FEJEZET. Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükséglete:

1. Horvát - Szlavonországok autonom kormányzatának az 1868:XXX. tc. 15. § értelmében 2.200,000

2. Ugyanannak a határőrvidéki polgárositott részeinek közigazgatási szükségleteire e területek jövedelmének 45%-a az idézett tc. 19. § értelmében 160,000

3. A zágrábi hadparancsnokság rendelkezésére az ezután polgárositandó horvát-szlavon határőrvidék beligazgatási szükséglete fejében
1.850,000

X. FEJEZET. Fiume:

1. A fiumei és a magyar-horvát tengerparti kormányzó és személyzete:

Fizetések és lakpénzek 18,770

Tiszti pótlék 5,000

Szolgák ruhailletményei 200

Irodai s hivatali szükségletek 3,000

Utazási költségek 2,000

Épületek fentartása és előre nem látható kiadások 1,000

Távirati sürgönyök költségei 500

2. Törvényszéki provisorium:

A királyi curia legfőbb itélőszéki osztályánál 10,200

A pesti királyi itélő táblánál 10,500

Fiumei elsőfolyamodásu törvényszék 33,950

XI. FEJEZET. Állami számvevőszék részére átalánykép 150,000

XII. FEJEZET. Ministerelnökség:

1. A ministerelnökség költségei:

Fizetések és lakpénzek 71,500

Tiszti pótlék 12,000

Szolgák ruhailletményei 580

Jutalmazások és segélyezések 1,200

Házbér 7,200

Irodai és házi szükségletek, uti költségek és egyéb kiadások 33,600

Távirati sürgönyök költségei 3,000

2. Rendelkezési alap 200,000

XIII. FEJEZET. Ő cs. és apost. kir. Felsége személye körüli ministerium:

Fizetések és lakpénzek 40,284

Tiszti és működési pótlékok 5,300

Az irodai munkák ellátására szükséges személyzet dijazására 8,500

Szolgák ruhailletményei 900

Jutalmazások és segélyezések 1,000

Hivatali, irodai és házi szükségletek, napi dijak és uti költségek 9,000

Épületek fentartása 1,400

XIV. FEJEZET. Horvát-szlavon-dalmát minister és személyzete:

1. Személyes járandóságok és dologi kiadások:

Fizetések és lakpénzek 36,000

Szolgák ruhailletményei 300

Jutalmazások és segélyezések 500

Házbér 5,000

Irodai és utazási átalány 2,000

Épületek fentartása 400

Távirati sürgönyök költségei 500

2. Az országos törvénytárnak horvát nyelven kiadására 2,000

XV. FEJEZET. Belügyministerium:

1. Központi igazgatás:

Fizetések és lakpénzek 244,120

Az irodai munkák ellátására fogadott dijnokok dijazására 34,000

Szolgák ruhailletményei 2,000

Házbér 5,394

Hivatali és irodai szükségletek 21,500

Napi dijak és uti költségek 8,000

Épületek fentartására 4,000

Távirdai sürgönyök költségei 12,000

Könyvtár szükségleteire 1,000

2. Megyék, kerületek, vidékek és székek közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai:

A megyék részére, az erdélyiek kivételével, a jász-, kun-, hajdu-, szepesi XVI városi kerületek és Kővár vidéke részére
3.822,778

Az erdélyi törvényhatóságok közigazgatási kiadásai 418,540

Ugyanazok árva- és gyámhatósági kiadásai 70,042

Államsegély a királyföldi hatóságoknak 199,324

3. A magyar és erdélyi főispánok, főkapitányok, főkirálybirák és a szász ispán a személyzetének, továbbá a városi főispánok fizetései
317,025

4. A magyar határőrvidék közigazgatási költségeire 125,250

5. Általános közigazgatási költségek:

Betegápolási költségek 745,529

Himlőoltási költségek 50,600

Járványok és más rendkivüli okoknál fogva felmerülhető költségek 10,000

Szülházi kiadások 24,700

Lelenczkiadások 3,200

Tébolydai kiadások 284,487

Közbiztossági kiaádsok 150,000

Tolonczkiadások 20,000

Rablók elfogatásaérti dijak 5,000

Ragadozó állatok elejtéseérti dijak 4,000

Életmentési dijak 2,000

A dalmű- és zeneképezde támogatására 59,000

Elemi csapások által sujtottak segélyezésére 10,000

Különféle előre nem látható költségekre 20,000

A "Budapesti Közlöny" költségeire 20,000

A magyar határőrvidék szükséglete 90,211

XVI. FEJEZET. Pénzügyministerium:

1. Központi igazgatás:

Fizetések és lakpénzek 659,490

Évi dijak és napi dijnokok dijai 37,000

Szolgák ruhailletményei 2,676

Jutalmak és segélyezések 22,000

Házbérek 8,400

Hivatali s irodai költségek 112,100

Utazási költségek 28,000

Épületek fentartása 6,000

Távirati sürgönyök költségei 6,000

Különféle kiadások 5,000

2. Központi állampénztár:

Fizetések és lakpénzek 54,125

Évi dijak 1,800

Bérek 200

Szolgák ruhailletményei 306

Szolgák egyéb élvezményei 66

Jutalmak és segélyek 1,600

Irodai költségek 2,640

Pénzolvasási, szállitási és csomagolási költségek 4,500

Épületek fentartása 200

3. Pénzügyi igazgatóságok és számvevő osztályok:

Fizetések, pótlékok és lakpénzek 956,965

Évi dijak 16,200

Bérek 17,266

Napi dijak 58,863

Szolgák ruhailletményei 1,364

Jutalmak és segélyek 32,909

Házbérek 56,120

Irodai költségek 90,741

Uti költségek 107,550

Épületek fentartása 11,100

Képviseltetési dijak 3,200

Előre nem látható kiadások 2,800

A temesvári és zágrábi hadparancsnokságnál felállitott pénzügyi osztályok költségei 44,655

4. Állampénztár Zágrábban:

Fizetések és lakpénzek 13,280

Bérek 263

Szolgák ruhailletményei 60

Jutalmak és segélyek 450

Irodai s hivatali szükséglet 500

Pénzszállitási, olvasási és csomagolási költségek 100

Épületek fentartása 60

5. Pénzügyi felügyelőségek (Horvát-Szlavonországban):

Fizetések és lakpénzek 55,040

Évi dijak 2,000

Bérek 993

Napi dijak 900

Ruhailletmények 114

Jutalmak és segélyek 2. 000

Házbérek 1,560

Uti költségek 8,000

Épületek fentartása 830

Irodai költségek 2,770

Különféle kiadások 130

6. Ideiglenes telekzet (Horvát-Szlavonországban):

Napi dijak 11,566

Szálláspénzek 852

Jutalmak és segélyek 500

Irodai átalányok 101

Irodai és kezelési szükségletek 1,227

Kezelési nyomtatványok 200

Utazási költségek 1,800

Különféle kiadások 100

7. Adóhivatalok:

Fizetések és lakpénzek 1.281,085

Bérek 14,189

Napi dijak 14,600

Ruhailletmények 9,840

Jutalmak és segélyek 33,300

A tiszti személyzet szükséges szaporitására, és esetleg uj adóhivatalok felállitására 33,000

Házbérek 76,721

Uti költségek 12,200

Épületek fentartása 8,150

Irodai költségek 71,590

Pénzszállitási költségek 3,800

Leltári szerek jókarban tartása és utánszerzése 3,500

Különféle kiadások 1,200

A magyar és a horvát-szlavon határőrvidéken feállitandó adóhivatalok szükséglete 96,060

8. Pénzügyi, illetőleg vám- és adóőrség:

Fizetések és lakpénzek 124,450

Zsoldok és pótlékok 1.190,730

Lótartási átalányok 67,230

Ruházati adalék 174,050

Jutalmak és segélyek 13,000

Laktanyabérek 107,461

Uti, élelmi stb. költségek 148,956

Épületek fentartása 18,958

Irodai és kezelési költségek 19,865

Különféle kiadások 6,500

Betegápolási költségek 4,500

Fegyverzeti és lőszerköltségek 6,300

Ágynemüek 26,241

Adandó előlegek 34,600

A határőrvidéken felállitandó vám- és adóőrség szükséglete 646,854

9. Jogügyi igazgatóságok:

Fizetések, pótlékok és lakpénzek 22,040

Évi dijak 1,260

Bérek 600

Napi dijak 4,891

Ruhailletmények 120

Jutalmak és segélyek 1,300

Irodai költségek 3,000

Uti költségek 500

Épületfentartási költségek 400

Képviseltetési dijak 1,500

Különféle kiadások 400

A horvát-szlavon pénzügyi ügyészség költségeire átalánykép 15,450

10. Pénzügyi törvényszékek (Horvát-Szlavonországban):

Pénzügyi feltörvényszék 3,550

Elsőfolyamodásu pénzügyi törvényszékek 3,650

11. Állandó cataster:

Fizetések, pótlékok és lakpénzek 238,060

Munkaátalányok 150,860

Napidijas segédszemélyzet költségei 4,600

Jutalmazások és segélyezések 8,000

Utazási átalányok 6,000

Házbérek 10,830

Irodai költségek, rajzpapirok és nyomtatványok 15,866

Háromszögméreti kiadások 13,000

Határleirási költségek 13,000

Egyéb felmérési költségek, fuvarok és ruhakoptatási téritmények 81,787

Műszerek és eszközök beszerzése és javitása 4,000

Buda városának felmérési költségei 37,570

Rendszeresitendő nyilvántartásra 46,000

Felmérési munkálatok lemásolására 30,000

Különféle előre nem látott kiadásokra 4,427

12. Bányászati és erdészeti akadémia Selmeczbányán 115,071

13. Egyenes adók kivetési és beszedési költségei 418,000

14. Fogyasztási adók beszedési költségei 228,155

15. Határvám kezelési költségei 370,320

Illetékek kezelési költségei:

16. Bélyeg 89,766

17. Jogilletékek és dijak 45,400

18. Fémjelzés 9,489

19. Ut-, hid- és révvám 1,000

Jövedékek műveleti és kezelési költségei:

20. Dohányjövedék:

Vétel 6.754,552

Gyártás 2.549,095

Eladás 1.147,376

21. Lottojövedék 1.741,910

22. Sójövedék:

Kezelési kiadások 769,367

Só előállitásának megtéritése 1.454,838

Szállitási költségek 2.032,678

23. Államvagyon:

Államjószágok 2.059,069

24. Államerdők:

Kincstári, koronai és bányaerdők 6.569,692

Magyar és horvát-szlavon határőrvidéki erdők 597,217

25. Bányászat és pénzverés:

Bányaigazgatóságok 394,649

Fémbányamüvek 5.479,663

Pesti bányaterményáruda 13,702

Oraviczai bányakincstári pénztár 21,492

Fémbeváltó hivatalok 480,695

Pénzverde 829,476

Vasművek 3.622,925

Kőszénbányák 882,404

Sótermelés 1.321,401

26. Államnyomda 658,000

27. Államépületek 22,417

28. Az üzletnek átadott államvasutak és gyárak tiszta jövedelme és a befektetett tőke kamat- és törlesztési összege között mutatkozó hiány
990,077

29. Különféle kiadások 41,041

XVII. FEJEZET. Közmunka- és közlekedési ministerium:

1. Központi igazgatás:

Fizetések és lakpénzek 269,430

Működési pótlék műszaki tisztviselők részére 13,000

Szolgák ruhailletményei 1,250

Napi dijak és irnoki teendők ellátására 12,000

Jutalmazások és segélyezések 4,000

Hézbérek és adók 24,000

Hivatali és irodai szükséglet 20,000

Távirati sürgönyök költségei 5,500

Uti költségek és napi dijak 30,000

Épületek fentartása 500

Előre nem látható kiadások 2,000

2. Vasutbiztositéki számvevőszék és vasuti kormánybiztosok:

Vasutbiztositéki számvevőszék:

Személyes járandóságok 18,510

Dologi kiadások 7,000

Vasuti kormánybiztosok 13,600

3. Épitészeti osztály a temesvári hadparancsnokságnál 11,037

4. Államépitészeti hivatalok:

Felügyelőségek és épitészeti hivatalok:

Magyarorsáz:

Tiszti fizetések és lakbérek 189,800

Szolgák fizetései és lakpénzei 5,600

Szolgák ruhailleetményei 40

Napi dijak az irnoki teendők ellátására 3,908

Jutalmazások és segélyezések 4,000

Hivatalos helyiségek bére 12,900

Hivatali és irodai szükséglet 21,840

Uti költségek és napi dijak 55,797

Hivatalos helyiségek takaritására 500

Előre nem látható kiadásokra 1,000

Horvát-Szlavonország:

Tiszti fizetések és lakpénzek 16,950

Szolgák fizetései 600

Napi dijak az irnoki teendők ellátására 2,196

Jutalmak és segélyek 300

Hivatalos helyiségek bére 1,590

Hivatali és irodai szükséglet 1,100

Uti költségek és napi dijak 7,713

Tiszaszabályozási központi bizottmány 16,620

A magyar határőrvidéki épitészeti hivatalok szükséglete 13,964

5. Kőutak fentartása:

Kezelés:

Magyarországban 125,166

Horvát-Szlavonországban 8,616

Fentartás:

Magyarországban 3.527,689

Horvát-Szlavonországban 345,638

A magyar határőrvidék szükséglete 143,360

6. Vizi utak és tengeri kikötők fentartása:

Kezelés:

Magyarországban 37,653

Horvát-Szlavonországban 4,408

Fentartás:

Folyókon és csatornákon:

Magyarországban 296,407

Horvát-Szlavonországban 46,289

Tengeri kikötőknél 41,000

A magyar határőrvidék szükséglete 9,376

XVIII. FEJEZET. Földmívelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium:

1. Központi igazgatás:

Fizetések és lakpénzek 126,110

Irnokok, segédszolgák és kőnyomdászok dijai 7,300

Szolgák ruhailletményei 700

Jutalmazások és segélyezések 2,000

Házbér 14,000

Hivatali s irodai szükséglet 8,770

Uti költségek 4,000

Épületek fentartása 500

2. Ipar-, Kereskedelmi és külkereskedelmi czélok:

Ipari czélok 24,800

Kereskedelmi czélok 13,600

Külkereskedelmi czélok 3,000

3. A gazdaság különböző ágainak emelése:

Gazdasági egyletek czéljaira, kiállitások-, versenek- és kisérletekre, szarvasmarha-, juh- és sertéstenyészet emelésére
35,000

Mezőgazdasági szakoktatásra 28,500

Gazdasági szakirodalom emelésére 6,000

Kereskedelmi növényekre, nevezetesen: kender, len, komló, dohánytermelés emelésére 8,000

Borászat emelésére 2,400

Fatenyésztés és kertészet emelésére 5,000

Selymészet emelésére 6,500

Méhészet emelésére 2,000

Haltenyésztés emelésére 3,000

Földmivelés érdekében teendő hivatalos utazásokra 2,000

Közgazdászati előre nem látható eszközlésekre 10,000

Az országos gazdászat emelésére a magyar határőrvidéken 4,000

4. Gazdasági tanintézetek:

Keszthelyi országos gazdasági tanintézet 35,730

Debreczeni országos gazdasági tanintézet 43,450

Magyaróvári országos gazdasági tanintézet 51,665

Kolozsmonostori országos gazdasági tanintézet 41,800

Hradeki földmives-iskola 14,63

Diószegi vinczellérképezde 5,810

5. Alladalmi lótenyészintézetek:

Lótenyészintézet központi katonai felügyelőség és szakszámvevőség 22,924

Ménesbirtok-gazdaságok 750,514

Ménesek 721,332

Méntelepek 1.010,938

Lóveersenyek 28,000

ótenyésztési jutalmak 15,000

Tenyészanyag vásárlására 14,080

A magyar határőrvidék szükséglete 620

6. Vesztegintézetek:

Az erdélyi vesztegintézetek szükséglete 48,540

A magyarés horvát-szlavon határőrvidéki vesztegintézetek szükséglete 25,069

7. A keleti marhavész elfojtására 35,000

8. Pesti állatgyógyintézet 38,000

9. Bányakapitányságok 62,000

10. Földtani intézet 28,300

11. Statisztikai hivatal 56,870

12. Posta:

Tiszti fizetések, pótlékok, lakpénzek és napi dijak, továbbá jutalmazások és segélyezések 1.148,800

Ruházatok 35,200

Postamesterek fizetései 500,000

Portorész-járulékok

Utazási illetékek

Épületek fentartása

Bérletek

Hivatali és kezelési költségek

Hiánylati visszatéritések

Jövedéki visszatéritések 3.012,000

Postaszállitási költségek

Vasutszállitási költségek

Hirlapok költségei

Kocsik és egyéb leltári tárgyak beszerzése

Kocsijavitási költségek

Kártéritések

Különfélék

13. Távirda:

Fizetések és lakpénzek 967,000

Egyéb személyes járandóságok 63,880

Az üzleti bevételekből a hivatalnokoknak járó osztalék

Házak esetleges megszerzésére

Házbérek

Hivatalos helyiségek helyreállitása és fentartása

Helyettesitési uti és átköltözési költségek

Átalányozott irodai és fütési költségek

Nyomtatványok és egyéb nem átalányozott szükségletek

Üzleti szükségletek 849,010

A gépeknek javitására

A felszerelési alap fentartására

A vonalak javitása és fentartására

Feleknek visszafizetett illetékek

Az egyleti és idegen államoknak való tartozásokra

A sürgönyök továbbszállitási dijaira

A sürgönyök kézbesitési dijaira

Különféle kiadásokra

14. Rév- és tengerparti egészségügy 92. 212

15. Pesti zálogház 142,000

XIX. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:

1. Központi igazgatás:

Fizetések és lakbérek 199,460

Segélydijak 1,800

Szolgák ruhailletményei 900

Az irnoki teendők ellátására 15,400

Jutalmazások és segélyezések 3,500

Házbérek 6,324

Hivatali, irodai és uti költségek 19,500

Különféle kiadások és házi szükségletek 600

Átalány a közoktatási értekezlet részére szükséges napi dijak, uti költségek, tiszteletdijak és kezelési költségekre, és iskolakönyvek kidolgozására
6,000

Távirati sürgönyök költségei 1,000

2. Tanulmányi ügyek igazgatása:

Tankeerületi főigazgatóságok 28,200

Népnevelési tanfelügyelőségek:

Fizetések és lakbérek 143,040

Utazási költségek 28,600

Hivatali átalányok 12,300

Jutalmakra, segélyezésekre, és esetleg tanfelügyelők helyettesitésére kiküldött ministeri megbizottak jutalmazására
3,000

Uti költségek és napi dijak megyei iskolatanácsoknak 40,000

Vizsgálati bizottmányok 8,500

A magyar határőrvidék szükséglete 12,429

3. Tanintézetek:

Pesti királyi egyetem:

Tanárok és hivatalnokok fizetései:

Hittani kar 10,973

Jogi kar 37,505

Orvosi kar 60,295

Bölcsészeti kar 72,720

Könyvtár 3,705

Irodai és gazdászati személyzet 4,000

Hivatalnokok pótlékai 1,500

Tanárok és hivatalnokok szálláspénzei 27,664

Szolgák fizetései 16,222

Szolgák lakbérei 1,176

Élvezmények megváltása 800

Helyettesitések 1,400

Napi dijnokok illetményei 3. 689

Ösztöndijak 15,870

Jutalmazások és segélyezések 4,535

Templomi szükségletek 1,200

Házbérek 17,249

Hivatali és irodai szükséglet 758

Az elméleti és gyakorlati oktatás szükségletei 76,348

Épületek fentartására 13,150

Adók és más illetékek 510

Uti költségek és napi dijak 1,500

Házi szükségletek 22,184

Vegyes kiadások 300

Nyugélvezmények 20,181

Gymnasiumi tanárképezde 19,500

Tanodal szaklapok segélyezése 800

József-műegyetem:

Tanárok és hivatalnokok fizetései és pótlékai 77,300

Tanárok és hivatalnokok lakbérei 13,100

Szolgák fizetései 4,000

Szolgák lakbérei 804

Szolgák ruhailleetményei 505

Irnoki teendők ellátására és irodai szükségletek 1,500

Jutalmazások 3,725

Ösztöndijak 5,100

Elméleti és gyakorlati oktatás szükségletei 18,500

Házi szükségletek 4,500

Házbérek 27,666

Épületek fentartása 1,000

Uti költségek és más esetleges kiadások 500

Reáltanodai tanárképezde 15,700

Országos rajztanitó-képezde és ezzel kapcsolatos mintarajztanoda 25,910

Nagyszebeni jogakadémia 17,685

Kolozsvári jogakadémia 16,305

Kolozsvári orvos-sebészeti tanintézet 34,413

Az erdélyi felsőbb tanintézetek közös költségei 2,500

Nagyszebeni államgymnasium 18,783

Kaposvári államgymnasium 12,510

Az ország alsó vidékén felállitandó államgymnasium 10,338

Losonczi reálgymnasium 8,140

Fiumei reálgymnasium 15,415

Budai főreáltanoda 28,100

Kassai főreáltanoda 19,485

Lőcsei főreáltanoda 12,200

Körmöczi főreáltanoda 13,900

Temesvári főreáltanoda 12,950

Pécsi főreáltanoda 15,600

Szegedi főreáltanoda 10,250

pesti főreáltanoda 20,720

Nagykállói alreáltanoda 6,158

Kecskeméti alreáltanoda 6,158

Székelyudvarhelyi alreáltanoda 3,700

Dévai alreáltanoda 3,700

Pozsonyi főreáltanoda segélyezésére 4,000

Soproni főreáltanoda segélyezésére 4,000

Sümegi főreáltanoda segélyezésére 4,000

Középtanodák költségei 10,000

Szaktanodák(bábatanodák) 11,816

Budai férfitanitó-képezde 24,425

Budai tanitónő-képezde 33,320

Más fennálló tanitóképezdék 274,400

1871/2. tanévben felállitott 3 férfi és 2 női tanitóképezde 100,500

Népnevelési szükségletekre 650,000

Oly községek seegélyezésére, melyek polgári iskolát állitanak vagy melyek felsőbb népiskoláikat gazdasági vagy ipartanfolyammal kivánják megtoldani 100,000

A Budán felállitandó polgári iskola segélyezésére 6,800

A népnevelési lapnak hét nyelven kiadására 30,000

Felnőttek oktatására 70,000

Tanitóképezdei tanárjelöltek és néptanitók kiképzésére 10,000

Siketnémák intézete Váczon 29,674

A magyar határőrvidék szükséglete 72,022

4. Ösztöndijak és egyéb tanulmányi czélok:

Utazási ösztöndijak felsőbb és középtanodai tanárok és tanárjelöltek számára 20,000

A bécsi Theresianumnak három magyarországi és négy erdélyi növendék fenntartására és egyéb kiadásokra 4,535

A kolozsvári elemi iskola rajztanitójának 315

Alapitványi járulék az erdélyi iskolaalapnak 10,452

Segély az ösztöndij-alapnak 1,064

Szegény tanulók segélyezésére 1,200

Goldberg-féle ösztöndij 630

Kamarai járandóság, erdélyi hely. hitvallásu evang. egyházak és tanodák s némely róm. kath. lelkészség számára 3,545

Halli alapitványi alafák és segélydijak 4,910

A magyarországi középtanodákba járó 15 horvátországi tanuló számára 3,000

Ösztöndijak a magyar határőrvidék számára 5,440

5. Közművelődési czélok:

Magyar nemzeti muzeum:

Személyes járandóságok 31,770

Dologi kiadások 53,678

Országos Eszterházy-féle képtár 7,819

Központi meteorologiai intézet 11,580

Képzőművészet czéljaira: jelesen utazási ösztöndijakra, megrendelésekre, jeles elaggott művészek segélyezésére 20,000

Hazai történelmi műemlékek felkutatására, felásatására, felvételére, lajstromozására, osztályozására, kiadására és felügyeletére 20,000

A harinai kéttornyu román stylú templom javitására 3,000

Magyar történelmi források és emlékek kiadására 20,000

A magyar tudományos akadémia könyvtára gyarapitására 5,000

Az országos Eszterházy-féle képtár után járó házbér 10,000

A magyar tudományos akadémia mathem. és term. tud. osztálya részére országos érdekü kutatásokra és közleményekre
5,000

A magyar. kir. természettudományi társulatnak évi segélyezésére: oly czélból, hogy a társulat ez összeget országos érdekü kutatásokra és közleményekre forditsa
5,000

Elszegényedett hazai irók vagy ezek családjainak segélyezésére 2,500

Tornamesterek kiképzésére 5,000

A nemzeti zenedének segélyezésére 2,500

Zenészeti ösztöndijakra 2,500

A budai zene- és énekakadémia segélyezésére 1,200

XX. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:

1. Központi igazgatás:

Fizetések és lakpénzek 167,000

Szolgák ruhailletményei 850

Jutalmak és segélyek 3,500

Házbér 25,000

Hivatali és irodai szükséglet 30,000

Forditási költségek 2,000

uti költségek és napi dijak 4,000

Hivatali helyiségek fentartása 1,000

Távirati sürgönyök költségei 600

2. Semmitőszék:

Fizetések és lakbérek 150,670

Működési pótlék 6,000

Szolgák ruhailletményei 450

Jutalmak és segélyezések 1,500

Hivatali és irodai szükséglet 12,000

Épületek fentartása 500

Házi kellékek 500

Előre nem látható kiadások 1,000

3. Legfőbb itélőszék:

Fizetések és lakpénzek 348,140

Működési pótlék 4,000

Szolgák ruhailletményei 800

Jutalmak és segélyek 3,000

Házbér 4,136

Hivatali és irodai szükséglet 18,000

Házi kellékek 1,000

Előre nem látható kiadások 1,000

4. Királyi itélőtábla Pesten:

Fizetések és lakpénzek 582,220

Működési pótlék 2,000

Segélydijak 3,600

Szolgák ruhailletményei 1,300

Jutalmak és segélyek 5,000

Házbér 6,204

Hivatali és irodai szükséglet 24,000

Házi kellékek 1,000

Előre nem látható kiadások 3,000

A feloszlatott elsőfolyamodási törvényszékek elnökei részére 22,680

5. Királyi itélőtábla Maros-Vásárhelyen:

Fizetések és lakpénzek 107,020

Segélydijak 1,500

Szolgák ruhailletményei 400

Jutalmak és segélyek 900

Hivatali és irodai szükséglet 7,000

Utazási átalány 800

Épületek fentartása 300

Házi kellékek 250

Előre nem látható kiadások 500

A feloszlatott elsőfolyamodási törvényszékek elnökei részére 1,650

6. Pénzügyi feltörvényszék: 26,835

7. Királyi főügyészségek:

Királyi főügyészség Pesten 32,470

Királyi főügyészség Maros-Vásárhelyen 11,810

8. Királyi törvényszékek és ügyészségek:

Fizetések és lakpénzek 3.725,840

Tiszti pótlékok 51,300

Gyakornok és dijnokok dijai 61,800

Orvosok és lelkészek illetményei 67,000

Szolgák ruhailletményei 85,950

Jutalmak és segélyek 41,000

Házbérek 140,000

Irodaszükséglet 154,500

Rabtartási költségek 480,000

fogházi fütés, világitás és tisztitási költségek 30,000

Bűnvádi eljárási költségek 102,000

Hivatalos utazásokra 15,000

Nyomtatványokra 15,000

A feloszlatott elsőfolyamodási törvényszékek birái részére 41,890

9. Királyi járásbiróságok:

Fizetések és lakpénzek 2.059,180

Gyakornokok és dijnokok dijai 108,000

Szolgák ruhailletményei 41,350

Jutalmak és segélyek 36,000

Házbérek 144,000

Irodai szükséglet 108,000

Rabtartási költségek 180,000

Bűnvádi eljárási költségek 72,000

10. Törvényszéki vegyészeti kiadások 2,000

11. Törvénykezés a magyar határőrvidéken 73,108

12. Országos fegyintézetek:

Munkácsi fegyintézet 101,790

Váczi fegyintézet 136,894

Lipótvári fegyintézet 157,180

Illavai fegyintézet 123,330

Szamosujvári fegyintézet 126,280

Mária-nostrai fegyintézet 47,795

Nagy-enyedi fegyintézet 27,611

Állami fogház Váczon 11,234

Egyéb kiadások 2,000

Magyar határőrvidéki fegyintézetek 32,000

13. Telekkönyvezés:

Központi telekhivatal 9,760

XXI. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:

1. Központi igazgatás:

Fizetések, lakpénzek és mellékjárandóságok 218,573

Napi dijak az irodai teendők ellátására 12,000

Szolgák ruhailletményei 1,200

Jutalmazások és segélyezések 8,000

Házbérek 15,000

Irodai szükségletek 43,000

Utazási költségek 10,000

2. Honvédelmi intézetek:

Hadbirósági kiadások 4,000

Központi ruharaktár 25,540

Fegyverzeti bizottság 21,841

Hadtudományi intézetek 11,600

3. Ujonczozási költségek 20,000

4. Honvédfőparancsnokság 42,432

5. Kerületi parancsnokságok:

Pesti kerületi parancsnokság 44,653

Szegedi kerületi parancsnokság 37,826

Kassai kerületi parancsnokság 33,590

Pozsonyi kerületi parancsnokság 33,632

Budai kerületi parancsnokság 41,769

Erdélyi kerületi parancsnokság 34,992

Zágrábi kerületi parancsnokság 25,440

6. Csapatok:

Pénzbeli illetékek, elhelyezés, élelmezés és lóeleség 4.589,203

Ruházat és felszerelés 469,310

Betegápolási költségek 87,678

Töltények beszerzése 611,757

Pótlovazás 164,666

Rendees kiadások összege 161.959,503

B) Rendkivüli kiadások

frt

I. FEJEZET. Az 1872. évre megállapitott közösügyi kiadásokból a magyar korona országait illető összeg
4.309,499

II. FEJEZET. Az 1871. évi 30 millió forintnyi ezüst kölcsön törlesztésére:

Ezüstben 398,434

Ennek beszerzési költségei 55,781

III. FEJEZET. Ministerelnökség:

Codificationalis munkálatokra 30,000

IV. FEJEZET. Ő cs. és apost. kir. Felsége személye körüli ministerium:

A ministerium épületében levő fogadási és disztermek kijavitására 3,000

V. FEJEZET. Belügyministerium:

1. Erdélyi királyi biztosság, földtehermentesitési alapigazgatóság Kolozsvárott és igazoló bizottmányok
106,501

2. Erdélyi csendőrség 400,000

3. A kültartományok lelenczházaiban ápolt, törvénytelen ágyból származott gyermekek tápdijai 13,246

4. A pesti Rókus-féle közkórháznak 1855-től 1865-ig terjedő hátralékos költségeinek kiegyenlitésére
15,000

5. A kolozsvári levéltár kezelési költségei 7,630

6. A Bécsben levő magyar országos levéltárnak Budára leendő leszállitás és itteni kezelés költségeire 14,731

7. Az 1871. év végével a megyei számadásokból hátramaradt résznek feldolgozására átalénykép 5,000

8. Az egészségügyi tanácsra 10,000

9. Törvénytelen ágyból származott gyermekek tápdijaira 33,600

10. A pesti önkénytes tüzoltó-egylet segélyezésére 10,000

11. AZ ország egy részében rablók által megzavart közbiztonság helyreállitására tett intézkedések végbefejezésére
133,500

12. Az 1867., 1868., 1869. és 1870. években a közbiztonság érdekében igénybe vett karhatalmak költségei
24,224

VI. FEJEZET. Pénzügyministerium:

1. A központi állampénztár helyiségeinek nagyobbitására 2,000

2. A határőrvidéken felállitandó adóhivatalok első felszerelésére és berendezésére 26,000

3. A határőrvidéken felállitandó vám- és adóőrség felállitási költségeire 60,000

4. A határőrvidéki cataster költségeire 174,000

5. Épitkezésekre a selmeczbányai bánya- és erdészeti akadémiánál 13,000

6. Horvát-Szlavonországoknak az 1867. évig terjedő hátralékokra befizetett összegekből az 1868:XXX. tc. 30. § szerint járó 63% fejében előlegképen 185,000

7. Az egyenes adóhátralékok egyénenkénti leszámolásának költségei fejében 200,000

8. A Pesten épitendő fővámhivatal és raktárra 800,000

9. A fémjelzésnél:

Vegyelemző intézet berendezésére 12,000

10. dohányjövedéknél:

Uj épitkezésekre 300,000

11. A sójövedéknél:

Építkezésekre és egyéb rendkivüli kiadásokra:

Az aradi sóhivatalnál 15,000

A gyöngyösi sóhivatalnál 10,000

A szigeti sószállitó hivatalnál 50,000

A szlatinai sószállitó hivatalnál 10,000

A vizaknai sóbányahivatalnál 4,000

12. Az államjószágoknál:

Épitkezésekre és egyéb rendkivüli kiadásokra:

A hradeki uradalomban 5,000

A beszterczei uradalomban 10,000

A revistyei uradalomban 1,800

A tiszolczi uradalomban 300

A soóvári és peklini uradalomban 300

A herlaini (ránki) fürdőnél épitkezésekre 23,500

A tokaji uradalomban 2,659

A diósgyőri uradalomban 3,000

Az ungvári uradalomban 16,000

A nagybányai uradalomban 2,256

A marm. -szigeti uradalomban 30,896

A bustyaházi uradalomban 57,884

A rahói uradalomban 3,000

A vissói uradalomban 1,500

A tiszaujlaki uradalomban 4,030

A vajda-hunyadi uradalomban 7,300

A szászsebesi uradalomban 300

A kolozsvári uradalomban 600

A fogarasi uradalomban 1,000

A lippai uradalomban 22,020

A lugosi uradalomban 4,000

A pécskai uradalomban 6,350

A ménes-szt. -annai uradalomban 3,300

A temes-szt. -andrási uradalomban 4,000

A rékási uradalomban 2,200

A dentai uradalomban 3,000

A csatádi uradalomban 4,000

A nagybecskereki uradalomban 30,000

A szőregi uradalomban 12,147

A párdányi uradalomban 8,700

A kula-óbecsei uradalomban 3,200

A palánkai uradalomban 3,950

A kis-sztapári uradalomban 1,500

Az apatini uradalomban 9,900

A gödöllői uradalomban 52,866

Az ó-budai uradalomban 8,500

A szolnoki uradalomban 9,000

Az ávai szállományi jószágnál 412

Az ujpesti Dunarévnél 4,015

A fuccinei uradalomban 1,000

A nagytábori uradalomban 200

13. Az államerdőknél:

Épitkezésekre és egyéb befektetésekre, és rendkivüli kiadásokra átalánykép 1.000,000

14. A bányászet és pénzverésnél:

Épitkezésekre és egyéb rendkivüli kiadásokra:

A szigeti bányaigazgatóságnál 2,445

A kolozsvári bányaigazgatóságnál 29,800

A szélaknai bányahivatalnál 61,950

Az óhegyi rézkohónál 5,000

A szomolnoki rézbányánál 1,000

Az aranyidkai ezüstbányánál 1,800

A szomolnoki rézkohónál 1,741

A veresvizi bányánál 20,250

A felsőbányai bányánál 12,000

A kapniki bányánál 13,801

A fernczelyi foncsoritásnál 8,500

A radnai kohó- és bányánál 29,240

A nagyági arany- és ezüstbányánál 3,600

A verespataki altárnánál 35,000

A zalathnai kohónál 5,350

A körmöczi pénzverdénél 29,000

A rhóniczi vasműnél 69,000

A tiszolczi vasműnél 11,500

A diósgyőri vasműnél 7,000

A turia-remetei vasgyárnál 2,000

A fehérpataki bánya- és kohóműnél 2,600

A kudsiri vasműnél 30,000

A diósgyőri kőszénbányánál 40,000

A zsilvölgyi kőszénbányánál 255,400

A marmarosi kerületi sóbányáknál 154,500

Az erdélyi kerületi sóbányáknál 91,000

A selmeczi kohászati alapnak előlegképen 23,500

A nagybányai kohászati alapnak előlegképen 25,500

Selmeczbányának a magyar északi vasuttal való összeköttetésére 380,000

Rézbánya mivelés alá vételére, és pedig:

A bányák feltárására 26,000

Egy vizemelő gőzgép felállitására 34,000

Munkáslakok épitésére 1,800

15. Az államépületeknél:

A pécsi államépület átalakitására 16,000

16. A vajda-hunyadi vár helyreállitására 50,000

17. A gömöri ipari vasutak épitésére mértföldenként 100,000 frttal nyujtandó államsegély fejében ez évre a közmunka- és közlekedési ministerium rendelkezésére
1.000,000

18. 18. Előlegezések a vasuti kamatbiztositás alapján 9.000,000

19. A földadó ideiglen szükségleteire 28,000

20. A szász nemzet birtokában volt fogarasi uradalom visszaváltására 297,992

21. A magyar határőrvidék polgárositása folytán rendelkezési állapotba helyezendő közegek illetményeire
26,000

22. A Ferencz-csatorna épitkezési költségeire államjárulékképen 500,000

VII. FEJEZET. Közmunka- és közlekedési ministerium:

Utépités:

Magyarországban:

1. Uj utak épitésére:

Buda-eszéki államuton 77,503

Pest-kassa-duklai államuton 148,000

Bezdán-zombori államuton 68,000

Mohács-varasdi államuton 90,370

Sziget-kirlibábai államuton 100,000

Verőcze-pakráczi államuton 39,000

Nagyszombat-krakói államuton 10,000

Héjasfalva-csikszerede-ghymesi államuton 130,000

Apahida-szászrégeni államuton 130,000

A magyar határőrvidéken 103,300

Hidépitésre a piski-hátszegi államuton 24,870

Segélyezések:

A törvényhatóságoknak megyei utak fentartására 300,000

Elemi károk helyreállitására 100,000

Horvát-Szlavonországban:

Uj utak épitésére az eszék-vukovári utvonalon 50,000

A barcs-pakráczi államuton 25,000

Az eszéki Drávahid ujból épitésére 25,000

2. Vizépités:

Magyarországban:

A Dunánál 373,000

A Tiszánál 750,000

A Marosnál 45,000

A Körös-Berettyónál 375,930

A Bega-csatornánál 4,600

A Szamosnál 100,000

A Vág-szabályozási előmunkálatokra 50,000

Az államkezelés alatt nem álló folyók szabályozásának előmunkálataira és a kivitel előmoditására
150,000

Horvát-Szlavonországban:

A Drávánál 60,000

A Szávánál 250,000

A Kulpánál 37,000

3. Tengeri kikötők.

Épitkezések- és beszerzésekre (a fiumei kikötőn kivül) 100,800

4. Különfélék 59,800

5. A budai országháznál a megkezdett épités befejezésére 92,000

6. A gömöri iparvasutak épitésének megkezdésére:

Az országos jövedelmekből 1.000,000

A gömöri vasutzáloglevél kölcsönből 3.000,000

7. A bánréve-nádasdi gőzmozdonyu iparvasut épitésére 176,367

8. A kincstári uradalmak és bányászat érdekében épitendő mellékvasutakra 2.351,141

9. A budapesti Dunarész szabályozására a sorsolási kölcsönből 2.060,000

10. A fiumei kikötő épitésére 2.500,000

11. Vasutépités:

Vasutépitészeti igazgatóság:

Fizetések, pótlékok és lakbérek 136,852

Napi dijak és napszámok 35,000

Házbér, fütés és világitás 19,000

Irodai szükségletek és szabványok többszörösitésére 24,000

Uti költségek 3,000

Jutalmazások és segélyezések 500

Uj beszerzésekre és javitásokra, műszerek és butorok pótlására 6,000

Előre nem látott kiadásokra 500

Az engedélyezett vasutakf eletti felügyelet költségei 238,487

Épités:

Uj vonalak tanulmányozására és vonalozási munkálatokra 50,000

Károlyváros-fiumei vonal épitésére 10.000,000

A magyar északi vasut salgótarjánruttkai részének épitésére 7.296,151

A hatvan-jászberény-szolnoki vonal épitésére 3.089,570

A zólyom-beszterczebányai vonal épitésére 450,000

A fiumei pályaudvar épitésére 1.500,000

A budapesti összekötő vasut épitésére 1.500,000

Magyarország topografiai térképének lemásolására 14,000

12. Beruházások az államvasutaknál:

Az államvasut pest-salgótarjáni szakaszának helyreállitására, az átvételből származó követelések kiegyenlitésére és üzleti eszközök beszerzésére
1.105,997

Az államvasutaknál a forgalom emelkedése folytán szükségessé vált beruházásokra 1.500,000

Forgalmi eszközök, műszerek és tartalék-készlet beszerzésére 460,000

VIII. FEJEZET. Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium:

1. Ipari czélok:

Az állandó kézműipar kiállitására 3,000

2. Gazdasági tanintézetek:

A keszthelyi országos gazd. tanintézetnél:

A szőlőszeti és borászati tanszék tansegéd- eszközeül szükségelt szőlő vételére, valamint a pincze berendezésére és a szükséges átalakitásokra
35,000

A debreczeni országos tanintézetnél:

Felszerelésekre és uj épitkezésekre 7,566

A magyaróvári orsz. gazd. tanintézetnél:

Az intézeti főépületen a tető kijavitására és az eddig bérben birt Wagner Kunigunda-féle telek megvásárlására
16,500

A kolozsmonostori gazd. tanintézetnél:

Felszerelésekre és uj épitkezésekre 36,700

A hradeki földmives-iskolánál:

Felszerelésre a gazdaság körében 15,000

Kassán felállitandó felsőbb tanintézetre 100,000

Hegyaljai vinczellér- és pinczemesterképezde felállitására 15,000

István-telek felszerelésére 12,000

3. Álladalmi lótenyész-intézetek:

Tenyészanyag-vérlovak vásárlására ménesekhez; mének vásárlására a méntelepek részére 60,000

Uj épitkezésekre a ménesgazdaságoknál 30,000

Egy a tiszántuli kerület részére felállitandó méntelep helyiségeinek épitkezésére Debreczen városának előlegképen
180,000

4. Pesti állatgyógyintézet:

20 darab vaskalitka költsége 318

A kutyakóroda berendezésére 500

A gyógyszerek gyüjteményének felállitására és berendezésére 300

Sebészi és műtői eszközök gyüjteményének felállitására és berendezésére 2,000

Az ujon felállitandó állatgyógyintézet számára szükséges telek megszerzésére 160,000

Górcsőre a kórodák számára 300

A füvészkert első felszerelésére és berendezésére 400

Uj vonalak vezetésére és a meglevő vonalakon az üzlet kiterjesztésére 234,000

6. Rév- és tengerparti egészségügy:

Beszerzésekre 10,550

7. A posta- és távirdaház épitésére 800,000

IX. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:

1. Egyházi czélok:

A görög szertartásu kath. egyháznak 99,000

Az ágostai hitvallásu evang. egyháznak 36,000

A helyét hitvallásu evang. egyháznak 65,000

A görög-keleti eegyháznak 100,000

Az unitária egyháznak 5,000

Az izraelita vallásuak egyházának 5,000

2. Tanintézetek:

A brassói román gymnasium részére államsegély 4,000

A nagyszebeni főreáltanoda részére államsegély 5,000

A budai nőtanitó-képezde épitésére 75,000

Bajai tanitóképezde felépitésére 40,000

Losonczi tanitóképezde felépitésére 35,000

Az egyetemi épületek, a műegyetemi és a pesti főreáltanoda terveinek elkészitéseért 25,000

A műegyetemnek Pestre leendő áthelyezésére szükséges átköltözködési kiadások 12,000

3. A muzeum rendkivüli szükségleteire:

Föszöntvényekre 5,000

Gyüjtemények megvételére 5,000

A könyvtár végleges rendezésére 7,000

Keretek javitására a képtárban 1,000

Tiszteletdijra az ethnographiai gyüjtemény felállitására 1,000

A muzeumi vizvezetékre 800

A muzeumi lépcsőzet és mennyezet diszitésére és átalakitására 6,000

A kerti utak kavicsolására 1,000

A régészeti osztály számára hat dijnok illetménye 2,000

4. Toldy Ferencznek az irodalomtörténet megirása körül kifejtett 50 éves munkásságaért és további működésének e téren előmozditása tekintetéből évenkint
4,000

5. Oly egyetemi magántanárok jutalmazására, a kik elméleti szakot adnak elő, a melyre nézve rendszeresitett tanszék vagy nem létezik, vagy betöltve nincs, és a kiknek a tanári pályán megtartása, az illető facultás véleménye szerint kivánatos

5,000

6. A visegrádi várromok megóvására 15,000

7. Az országos czimtár költségeire 3,000

8. Az országos "Eszterházy-féle képtár" 1871. évi szükségleteire 6,479

9. A rézmetszet-gyüjtemény kiegészitésére és nehány kép kijavitására 5,000

10. Függönyökre és czimpajzsokra 1,700

11. A MT akadémia által az országos lebészeti intézet számára átengedett meteorologiai és magnetikai műszerekért
1,400

12. A Horvát-Szlavonországok kormánya által 1868. évben fizetendő volt három 420 frtos és három 210 frtos halli hölgyalapítványi járulékok kiegyenlitésére
1,890

13. Segély a pesti nemzeti zenedének 5,000

14. Segély a nagyszebeni Teréziánum árvaházának 22,650

15. Az egyetemi ijfuság által megalakitott "olvasó-kör" segélyezésére 1,500

X. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:

1. Épitkezésekre, felszerelésekre, gyári és egyéb szükségletekre:

A váczi fegyintézetnél 10,000

A lipótvári fegyintézetnél 20,200

Az illavai fegyintézetnél 5,500

A szamosujvári fegyintézetnél 28,700

A nagyenyedi fegyintézetnél 2,400

2. A magyarországi telekkönyvi kirendeltségek szükségleteire (hiteltelekkönyvi költségekre) 70,000

3. A még folyamatban levő helyszinelési munkálatokra 5,000

4. Erdélyi telekkönyvi igazgatóság költsége 3. 400

5. Az erdélyi telekkönyvi kirendeltségek szükségleteire 296,600

XI. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:

1. Ruházat, felszerelés és fegyverzet 27,000 emberre 2.160,000

2. Járművek és lószerszámok beszerzésére 92,000

3. Jászberényi laktanya épitésére 60,000

4. Alapitványokra 9,000

5. Erdélyi katonai kórházak bérleteire 38,000

XII. FEJEZET. A határőrvidék polgárositásának befejezéseig igényelt átmeneti kiadások 1.607,500

Rendkivüli kiadások összege 70.249,891

C) Hitel- és pénztárműveleti kiadások

frt

I. FEJEZET. Közös függő államadósság kezelési költsége 129,690

II. FEJEZET. Földtehermentesités és örökváltságok:

1. Kamatok és járadékok 12.949,402

2. Törlesztés 3.284,716

3. Tőkebeli kiegyenlitések 92,500

4. A földtehermentesitési járulék beszedési és kezelési költségei 160,000

5. Járulék a pénzügyministerium hitelműveleti osztályának igazgatási költségeihez 5,000

6. Járulék a pénzügyministeriumi számvevőség és a központi állampénztár költségéhez 12,250

7. Járulék a földtehermentesitési alapigazgatóság költségének fedezésére 22,270

8. Járulék a kolozsvári földtehermentesitési alapigazgatóság és igazoló bizottmányok költségeinek fedezésére
55,276

9. Kötelezvény-ürlapok és szelvényivek előállitási költségei 1,000

10. Az államkincstárból nyert előlegek kamatai fejében 474,455

III. FEJEZET. Vasuti kölcsön:

1. Járulék a pénzügyministerium hitelműveleti osztályának költségéhez 5,000

2. Járulék a pénzügyministeri számvevőség költségéhez 7,000

3. A forgalomnak átadott vonalak- és gyárakba befektetett 40. 737,957 forintnyi tőke:

kamatai 2.927,594

törlesztése 331,443

4. Az épülőben levő vonalakba befektetendő 10. 878,610 frtnyi tőke:

kamatai 781,781

törlesztése 88,508

5. Rendelkezésre álló 5. 906,545 frtnyi tőke:

kamatai 424,469

törlesztése 48,055

6. Szerződés szerin eladott kötvényekért 1872-ben befolyandó 11. 671,124 forintnyi összeg:

kamatai 838,735

törlesztése 94,955

(A közmunka- és közlekedési ministerium rendelkezésére a vasutépitési költségek fedezésére 15.589,166 frt.)

IV. FEJEZET. Szőlődézsmaváltság:

1. Kamatozás 1.037,594

2. Törlesztés 478,400

3. Tőkebeli kiegyenlitések 10,000

4. Kezelési költségek:

Jogbiztosok járandóságai 24,000

Járulék a pénzügyministerium hitelműveleti osztályának költségéhez 10,000

Járulék a pénzügyministeriumi számvevőség költségéhez 10,710

Napi dijakra 43,435

Irodai költségekre 400

Jutalmazásokra 1,800

Egybekre 480

5. A folyó év bevételeiből igénybe nem veendő összeg 725,322

V. FEJEZET. Sorsolási kölcsön:

1. Évi jráadék 1.224,000

2. A lánczhid költségei 230,747

3. A nagy körut létesitésére szükséges kisajátitásokra előlegkép 500,000

4. Járulék a pénzügyministerium hitelmüveleti osztályának költségeihez 5,000

5. Járulék a pénzügyministeriumi számvevőség és a központi állampénztár költségeihez 7,500

6. Az 1-5. czim alatt elősorolt kiadások, ugyszintén a rendkivüli kiadások VII. fejezet 9. czime alatt a budapesti Dunarész szabályozására előirányzott 2.060,000 frt költség fedezése után a folyó év bevételeiből fenmaradó összeg

3.343,903

VI. FEJEZET. Gömöri vasutzáloglevélkölcsön:

1. Kamatozás és törlesztés ezüstben:

A 6.624,300 frtnyi kölcsön 5% kamatai 331,215

4/5% törlesztése 52,995

2. Ennek beszerzési költsége 76,842

3. Kezelési költségek 7,521

4. Az 1-3. czim alatt elősorolt kiadások, ugyszintén a rendkivüli kiadások VII. fejezet 6. czime alatt előirányzott 3.000,000 frt épitési költség fedezése után a folyó év bevételeiből fenmaradó összeg

2.729,985

VII. FEJEZET. 1871. évi 30 millió frtnyi ezüst-kölcsön:

1. Nyomtatási költség és papirbeszerzésre a kölcsönkötvények kiállitására 15,000

2. 1/4% jutalék a concortium számára a befizetések leszállitásaért 75,000

3. Ezüstbeszerzési költség 10,500

4. 1/8 bankjutalék a kötvény és szelvény beváltásaért 2,705

5. Sorsolási költség 1,000

6. Postaköltség 800

7. Jelen törvény 4. §-ának rendelekzése szerint a rendkivüli kiadások VI. fejezet 17. és 22. czime, továbbá a VII. fejezet 7., 8., 9., 10., 11. és 12. czimei alatt előirányzott kiadások 18.083,399 frt erejéig ezen kölcsönből levén fedezendők, ezen kölcsön terhére iratik

18.083,399

8. A jövő évre átszálló összeg:

A folyó év bevételeiből igénybe nem veendő 4.835,036

Az 1871-ben befolyt 2.775,000 frt ezüstben a felpénzzel

VIII. FEJEZET. Függő adósság:

1. Kincstári utalványok 54/10% kamataira 1.350,000

2. A kamatozó kincstári utalványok előállitási és kezelési költségeire 150,000

3. Tiszti biztositékok utáni kamatok 19,487

4. Tiszti biztositékok visszafizetése 25,000

IX. FEJEZET. Pénztári műveletek:

1. Provisiók a bankári kezelések után 100,000

2. Az osztrák kezelőség számára beváltandó dohánylevelek beváltási ára 3.370,300

Hitel- és pénztárműveleti kiadások összege 64.787,675

3. § Az előbbi szakaszban megajánlott kiadok fedezésére Magyarország jövedelmei a magyar korona országait együtt illető közös költségekre és Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükségletére nézve, egyszersmind Horvát-Szlavonországok bevételei, és pedig: a rendes költségekre a rendes jövedelmek, a rendkivüli költségekre és kiadásokra a rendkivüli és ezeken felül a meghatározott összegek erejéig a hitel és pénztárműveleti bevételek, a hitel- és pénztárműveleti kiadásokra a hitel- és pénztárműveleti bevételek jelöltetnek ki, a következő előirányzat szerint:

A) Rendes bevételek

frt

I. FEJEZET. Ő cs. és apost. kir. Felsége személye körüli ministerium:

1. Házbérjövedelem 840

II. FEJEZET. Belügyministerium:

1. Betegápolási költségek megtéritése 15,000

2. Tébolydák bevételei 48,612

3. Járulék a földtehermentesitési alapból a földtehermentesitési alapigazgatóság költségeinek megtéritése fejében 22,270

4. A "Budapesti Közlöny" hivatalos lap jövedelme 22,000

5. Különféle bevételek 2,000

III. FEJEZET. Pénzügyministerium:

Egyenes adók:

1. Földadó a 9% ill. 30% földtehermentesitési járul. nélkül 24.278,095

2. Házadó 5.068,976

3. Jövedelmi adó 6.717,043

4. Személyes kereseti adó 5.517,361

5. Malomadó (Belovár megyében) 5,266

6. Kereskedelmi-, ipar- és védelmi adó (Belovár megyében) 28,457

7. Késedelmi kamatok 1.023,200

8. Adóbehajtási illetékek 208,000

9. A magyar és horvát-szlavon határőrvidék egyenes adói 1.972,026

Fogyasztási adók:

10. Szeszadó 7.000,500

11. Boradó 2.502,600

12. Husadó 1.948,100

13. Söradó 1.239,700

14. Czukoradó 1.200,000

15. A magyar és a horvát-szlavon határőrvidék fogyasztási adója 59,000

16. Határvám:

Az 1869:II. tc. alapján a vámjövedelmekből kezelési kötlségekre (átalány) 450,000

Különféle bevételek 636

Illetékek:

17. Bélyeg 4.471,800

18. Jogilletékek:

A Magyar- és Horvát-Szlavonországban 10.473,000

A magyar és horvát-szlavon határőrvidéken 117,000

19. Dijak:

Magyar- és Horvát-Szlavonországban 521,437

A magyar és horvát-szlavon határőrvidéken 3,563

20. Fémjelzés 22,753

21. Ut-, hid- és rév-vám:

Révvám Horvát-Szlavonországban 2,566

Ut- és hidvám a magyar és a horvát-szlavon határőrvidéken 47,355

Jövedékek:

22. Dohányjövedék:

Vétel 805,300

Gyártás 4,900

Eladás 23.393,194

23. Lottojövedék 2.745,600

24. Sójövedék 14.656,456

Államvagyon:

25. Államjószágok 4.661,812

26. Államerdők:

Kincstári, koronai és bányaerdők 9.196,650

Magyar és horvát-szlavon határőrvidéki erdők 985,804

27. Bányászat és pénzverés:

Bányaigazgatóságok 187,206

Fémbányaművek 2.306,032

Pesti bányaterményáruda 634,761

Oraviczai bányapénztár 4,532

Fémbeváltó hivatalok 18,058

Pénzverde 4.925,822

Agiónyeremény 430,140

Vasművek 3.652,452

Kőszénbányák 1.063,997

Sóbányák 1.594,104

28. Államnyomda 716,800

29. Államépületek 27,916

30. Ingó államvagyon 477,810

31. Különféle bevételek:

Magyar- és Horvát-Szlavonországban 289,055

A magyar és horvát-szlavon határőrvidéken 134,376

IV. FEJEZET. Közmunka- és közlekedési ministerium:

1. Központi igazgatás:

Járulék a vasutépitészeti és a vasutüzleti igazgatóságtól az ott alkalmazott ministeri személyzet illetményeinek megtéritése fejében
11,350

2. Vasutbiztositéki számvevőszék és vasuti kormányfelügyelet 29,755

3. Államépitészeti hivatalok 57,500

4. Kőutak fentartása 4,838

5. Viziutak fentartása 175

V. FEJEZET. Földmüvelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium:

1. Gazdasági tanintézetek:

Keszthelyi orsz. gazdasági tanintézet 6,350

Debreczeni orsz. gazdasági tanintézet 19,800

Magyaróvári orsz. gazdasági tanintézet 20,800

Kolozsmonostori orsz. gazdasági tanintézet 9,800

Hradeki földmivesiskola 4,250

2. Alladalmi lótenyészintézetek:

Ménesbirtok-gazdaságok 1.273,822

Ménesek 408,740

Méntelepek 184,725

3. Vesztegintézetek:

Vesztegilletékek (a határőrvidéken) 2,720

4. Pesti állatgyógyintézet 10,400

5. Posta 4.750,000

6. Távirda 1.768,000

7. Rév- és tengerparti egészségügy 18,800

8. Pesti zálogház 142,000

9. Bányailletékek 45,726

10. Alapok, alapitványok és különféle bevételek 27,050

VI. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:

1. Központi igazgatás:

Járulék a ministeri számvevőség költségeihez 41,785

2. Tanintézetek:

Magyar kir. egyetemi alap 142,614

Tanárvizsgálati dijak 500

Tanpénzek 10,900

Járulékok az egyes tanintézetek fentartásához 27,724

Siketnémák intézete Váczon 22,861

3. Közművelődési czélok:

Magyar nemzeti muzeum-alap 25,150

VII. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:

1. Központi igazgatás:

Az országos törvénytár elárusitásából várható jövedelem 2,000

2. Országos fegyintézetek bevételei 58,529

Rendes bevételek összege 157.030,597

B) Rendkivüli bevételek

frt

I. FEJEZET. A közös pénzügyi pénztár készleteinek és követeléseinek a magyar korona országait illető részéből
3.512,705

II. FEJEZET Belügyministerium:

Járulék a földtehermentesitési alapból a kolozsvári földtehermentesitési alapigazgatóság és igazoló bizottmányok költségeinek megtéritése fejében
55,276

III. FEJEZET. Pénzügyministerium:

1. Adóhátralékokból 2.500,000

2. Bérleti hátralékokból 598,914

3. Bordézsmaváltságból 57,404

4. Különféle bevételek az államjószágoknál 41,998

5. Különféle bevételek az államerdőknél 40,852

6. A tiszai koronai kerületet képező községek uradalmi járulékainak megváltása fejében ez évre 185,714

7. Az ingó államvagyon egy részének értékesitéséből a vasuti kamatbiztositás és államsegélyezés költségeire
2.000,000

8. Államjavak eladásából 1.293,404

9. A földadó ideiglen régi hátralékaiból 2,000

10. Előlegek visszatéritése:

A magyar és erdélyi földtehermentesitési alapnak adott előlegek kamatai fejében 474,455

IV. FEJEZET. Közmunka- és közlekedési ministerium:

1. Az 1868., 1869. és 1870. évben befolyt és 1871. évben beveendő dijakból 22,000

2. A gömöri iparvasutak épitési költségeinek fedezésére az 1871:XXXVII. tc. értelmében az országos jövedelmekből mértföldenkint 100,000 frttal adandó segély fejében ez évre
1.000,000

3. A vasuti szabványtervek eladásából és az engedélyezett vasutak felügyeleti költségeinek megtéritése fejében
284,000

V. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:

1. A volt Eszteerházy-képtár megvételére Pest városa által felajánlott 60,000 forintnak esedékes 2-dik részlete
10,000

2. A ministerium felügyelete alatt álló összes egyházi és világi hatóságok név- és czimtárának eladásából
1,400

Rendkivüli bevételek összege 12.080,122

C) Hitel és pénztárműveleti bevételek

frt

I. FEJEZET. Földtehermentesités és örökváltságok:

1. Az egyenes adók 9, illetőleg 30%-a 16.656,869

2. Az ezek utáni késedelmi kamatok 400,000

II. FEJEZET. Vasuti kölcsön:

1. A vasutak és gyárak tiszta jövedelme 2.268,960

2. A rendelkezésre álló pénzkészlet 5.906,545

3. Az év folyamán eladandó kötvények után befolyandó összeg 11.671,124

4. Időközi kamatok 300,000

5. A forgalomnak átadott vasutak és gyárak tiszta jövedelme és az azokba befektetett tőke kamat- és törlesztési szükséglete között mutatkozó hiány fedezésére az államkincstár folyó jövedelmeiből

990,077

III. FEJEZET. Szőlődézsmaváltság:

1. Maradvány az 1871. év bevételeiből 545,253

2. Törlesztési járadékok 1.761,668

3. Késedelmi kamatok és egyéb bevételek 35,220

IV. FEJEZET. Sorsolási kölcsön:

1. Maradvány az 1871. év bevételeiből 1.237,373

2. Az 1871. évre előirányzott 7. 000,000 frtnyi befizetési részleten felül befolyt és 1871 végén szintén rendelkezésre álló
1.720,000

3. Az állam birtokában maradt 41,000 darab kölcsönsorsjegyért 3.280,000

4. időközi kamatok 200,000

5. A lánchid bevételei 718,500

6. Az 1870:X. tc. 4. §-ában megjelölt társulatok és vállalatok községi adópótlékai 215,277

V. FEJEZET. Gömöri vasutzáloglevélkölcsön:

1. 44,162 darab 150 frt névértékü, összesen tehát 6.624,300 frt névértékü gömöri vasutzáloglevél-kölcsönkötvények kibocsátásából befolyandó összeg
5.862,008

2. Ezen összeg befolyandó időközi kamat 336,550

VI. FEJEZET. 1871. évi 30 millió frtnyi ezüst-kölcsön:

1. A kibocsátandó 30. 000,000 frt névértékü kötvény után 751/4%-kal számitva 22. 575,000

2. Felpénz a fentebbi ezüstben befolyandó összeg után 3. 160,500

3. Kamatok az elhelyezendő 22.575,000 forint után 4%-kal számitva » évre 451,440

VII. FEJEZET. Függő adósság:

1. Tiszti biztositékokból vett kötvények kamatai 23,656

VIII. FEJEZET. Pénztári műveletek:

1. Elhelyezett pénzek időközi kamatai 150,000

2. Az osztrák kezelőség számára beváltott dohánylevelek beváltási árának visszatéritése fejében 3.370,300

Hitel- és pénztárműveleti bevételek összege 83.836,320

4. § A 2. §-ban megállapitott rendes kiadások és a 3. §-ban megajánlott rendes jövedelmek között 4.928,906 frt, a rendkivüli s a hitel- és pénztárműveleti kiadások és a rendkivüli s a hitel- és pénztárműveleti bevételek között 39.121,124 forint, és igy összesen 44.050,030 frt különbözet mutatkozván, ezen különbözet 18.083,399 frt erejéig az 1871. évi XLV tc. által felvett kölcsönből fedezendő, a fenmaradó 25.966,631 frt hiánynak egy része külön e czélból alkotandó törvény által kijelölendő kincstári birtokok eladási árából és a pénzügyminister által az állam ingó vagyona alapján létesitendő előlegezési hitelművelettel lesz fedezendő, a hiány hátralevő részének fedezése végett pedig felhatalmaztatik a pénzügyminister, hogy az államnak a dijak, bélyegek és illetékek hátralékaiból származó és nagyobbrészt jelzálogilag is biztositott követelései alapján a fedezendő összeg erejéig, időről-időre, kamatozó kincstári utalványokat adhasson ki, vagy e hiány fedezését más megfelelő, függő adósságot képező hitelművelettel eszközölhesse.

Az ezen hitelműveletek folytán származandó függő adósság azon arányban lesz visszafizetendő, a melyben az érintett követelések az állampénztárba befolynak.

5. § Hogy az államnak a 3. §-ban elősorolt jövedelmei folyókká tétethessenek, az 1868:II., XI., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXII., XXIII., XXIV., XXV., XXVI., XXXIV. és XXXV. törvénycikkekben megállapitott és az 1871:LVI., LVII., LVIII.,LIX., LX., LXI., LXII. és LXIII. törvénycikkek által a folyó 1872-ik évi deczembeer hó 31-ig érvényben tartott egyenes és fogyasztási adók, jövedékek, dijak, bélyegek és illetékek, a révvám és az államvagyon jövedelmei s az állam egyéb rendes bevételei, valamint a határőrvidéken fennálló adók az 1869:XVI. és XXII., az 1870:XLIX., L., LI., LVI., LVIII. és LIX. és az 1871:LVIII., LXI., és LXIII. törvénycikkekben tett, s az év folytán a törvényhozás által netalán még teendő módositások megtartásának kikötése mellett, az 1872. évre ezennel megajánltatnak és megszavaztatnak.

6. § Az előbbi szakaszban megszavazott, valamint a 3-ik szakaszban előirányzott, s a 4-ik szakaszban a hiány fedezésére kijelölt egyéb bevételek csupán a jelen törvényben megajánlott kiadásokra fordittathatnak és átruházás e kiadásoknak se fejezetei, se czimei, se rovatai között nem engedtetik.

7. § E törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.

CompLex Kiadó - Jogtár, Törvénytár, Céginfó, Cégkereső Complex     Jogszabálykereső     Jogtár, törvénytár     Céginformáció, cégkereső     Kapcsolat