csatornák:   
1000-1526
1526-1790
1790-1849
1849-1918
1918-1945
1945-1990
1990-
© 2006 Complex Kiadó Kft.
  Impresszum  

 
 Nyitólap   1849-1918   1870-1879   1872. évi XX. törvénycikk

 
Törvények, jogszabályok a CompLex Kiadótól.

 

1872. évi XX. törvénycikk

a kolozsvári magyar királyi tudományegyetem felállitására s annak 1872. évi fentartására megszavazott póthitelről

1. § A kolozsvári magyar királyi tudományegyetem felállitási és első felszerelési költségeire 60,000 frt; az 1872/3. tanév október, november és deczember havi rendes költségeire pedig 41,734 frt szavaztatik meg, s ezen összegek fedezésére a vallás- és közoktatási ministernek megfelelő póthitel engedtetik a következő rovatok szerint, és pedig:

Termek bebutorozására, az ujonnan felállitandó intézet felszerelésére és a létezők bővitésére 40,000 frt

Épületek átalakitására 20,000 frt

Tanárok, hivatalnokok és szolgák fizetésére 26,088 frt

Tanárok, hivatalnokok és szolgák lakbérére 4,181 frt

Helyettesitésekre 250 frt

Napi dijnokok illetményeire 548 frt

Ösztöndijakra 2,000 frt

Jutalmazásokra és segélyezésekre 500 frt

Házbérekre 1,017 frt

Hivatali és irodai szükségletekre 150 frt

Elméleti és gyakorlati oktatás szükségleteire 4,400 frt

Házi szükségletekre 1,500 frt

Vegyesekre 300 frt

Nyugdijakra 800 frt

2. § E póthitel részletes fedezésére a következő összegek fognak szolgálni:

a) az egyetem felállitása által megszünő kolozsvári jogakadémiára az 1872. évi VII. törvénycikk 2. § szerint megszavazott 16,305 frtnak három hónapra eső részlete 4077 frt;

b) a hasonlólag megszünő kolozsvári orvos-sebészeti tanintézetre a fentebbi törvénycikk értelmében megszavazott 34,413 frtnak szintén három hónapra eső részlete 8604 frt; továbbá

c) az erdélyországi vegytan-kohászati alapnak rendeltetésénél fogva e czélra forditható jövedelme, mely 1442 forint s igy összesen 14,123 frt. A még fenmaradó 87,611 frtnyi kiadások fedezésére nézve pedig az 1872-ik évi állami jövedelmek az 1872. évi VII. törvénycikk 4., 5., 6. § értelmében jelöltetnek ki, melyeknek rendeletei ezen törvényre is kiterjednek.

3. § E törvény végrehajtásával a vallás- és közoktatásügyi és pénzügyministerek bizatnak meg.

CompLex Kiadó - Jogtár, Törvénytár, Céginfó, Cégkereső Complex     Jogszabálykereső     Jogtár, törvénytár     Céginformáció, cégkereső     Kapcsolat