csatornák:   
1000-1526
1526-1790
1790-1849
1849-1918
1918-1945
1945-1990
1990-
© 2006 Complex Kiadó Kft.
  Impresszum  

 
 Nyitólap   1918-1945   1918-1929   1924. évi XXI. törvénycikk

 
Törvények, jogszabályok a CompLex Kiadótól.

 

1924. évi XXI. törvénycikk

a vámtarifáról

1. § A behozatali árúkra a jelen törvényhez mellékelt vámtarifát kell alkalmazni.

2. § A törvényhozás felhatalmazza a minisztériumot, hogy:

1. a behozatali vámokat az ország fontos termelési érdekeinek kívánalmaihoz képest kivételes szükség esetében rendeleti úton felemelhesse s az ekkép felemelt vámokat a jelen törvényhez mellékelt vámtarifában foglalt tétel magasságára rendeleti úton ismét leszállíthassa;

2. az életfenntartás szempontjából nélkülözhetetlen közfogyasztási cikkeket vámmentessé tehessen, ha ezekben a cikkekben országos inség áll be. Az országos inség lényeges enyhülésével az ilyen rendelkezést hatályon kívül kell helyezni;

3. átmenetileg a vámtarifában megállapított tételnek meghatározott hányadára leszállíthassa az olyan árúk vámját vagy vámmentessé tehessen olyan árúkat, melyek belföldi termelési ágak kiindulási vagy segédanyagai vagy amelyek országos érdekű fontos közszükségletek vagy termelési érdekek kielégítésére szolgálnak, mindaddig, amíg ezeket az árúkat az országban vagy egyáltalában nem, vagy pedig a szükséglethez mérten kis arányban termelik és hozzák forgalomba.

A fentiekben foglalt felhatalmazások alapján tett intézkedésekről a minisztérium a törvényhozásnak köteles jelentést tenni.

A törvényhozás felhatalmazza továbbá a minisztériumot, hogy a vámtarifa hatályba lépésétől számított két éven belül rendeleti úton a vámtarifa szövegében oly kisebb változtatásokat tegyen, melyek a vámtarifa alkalmazásánál szerzett tapasztalatok szerint a helyes értelmezés, hézagok pótlása és hasonlók érdekében szükségesek.

3. § Más államokkal kötött szerződéseknek a vámtarifára vonatkozó határozmányai csak törvénybeiktatás után emelkednek kötelező erőre.

4. § Vámmentes az állami egyedárúság tárgyainak kivételével minden árú, amely után 10 (aranyértékű) fillérnél kisebb vámtartozás keletkeznék. A pénzügyminiszter ezt a kedvezményt visszaélések esetében egyes személyeket vagy egyes viszonylatokat illetőleg felfüggesztheti.

A levélpostával szállított árúminták tekintetében a pénzügyminiszter az érdekelt miniszterekkel egyetértve az előző bekezdésben foglaltakon túlmenő vámmentességet engedélyezhet.

5. § Minden árú az alá a vám alá esik, amelyet a vámtarifa vagy nemzetközi szerződés arra a számra állapít meg, mely alá az árú tartozik.

A pénzügyminiszter az érdekelt miniszterekkel egyetértve a vámtarifához hivatalos árúlajstromot bocsát ki, amely a vámtarifában kifejezetten meg nem nevezett árúkat használati céljuknak és minőségüknek megfelelően, figyelembevéve a vámtarifa célzatát is, besorozza a vámtarifa egyes számai alá. Ugyanezeket kell szem előtt tartani az árúlajstrom módosításánál és kiegészítésénél is.

Különböző tarifaszámok alá tartozó többféle anyagból készült árút, amelyet mint egészet sem a vámtarifa, sem az árúlajstrom külön meg nem nevez, főalkotórésze szerint, ha pedig kétséges, hogy mi a főalkotórésze, aszerint az alkotórésze szerint kell megvámolni, amely a tarifa szerint a legmagasabb vám alá esik.

A vámtarifa különböző számai alá tartozó részekből álló mechanikai keveréket, ha az mint ilyen a vámtarifa szerint külön vám alá nem esik és az árulajstrom sem sorolja valamely tarifaszám alá, aszerint az alkotórésze szerint kell megvámolni, mely a vámtarifa szerint a legmagasabb vám alá esik, kivéve, ha ezt az alkotórészt a keverék csak jelentéktelen mennyiségben tartalmazza.

Ujonnan forgalomba kerülő olyan árút, amely sem a vámtarifába, sem az árúlajstromba felvéve nincs, az alá a tarifaszám alá kell sorolni, amely alá az árúhoz használati célja és minősége szerint legközelebb álló árú tartozik.

6. § Amennyiben a vámtarifa másképen nem rendelkezik, a behozatalra kerülő árúk után a vámon felül még az ebben a tekintetben fennálló külön törvények és törvényes rendelkezések értelmében járó más köztartozásokat is meg kell fizetni.

7. § A törvényhozás felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy az érdekelt miniszterekkel egyetértve a vámon kívül a belföldi fogyasztási adó és az ezzel egyenlő elbírálás alá eső kincstári részesedés vagy más köztartozás összegének megfelelő vámpótlékot állapíthasson meg olyan árúk behozatalára, amelyek előállításához felhasznált valamely alkotórész a belföldön fogyasztási adó, illetőleg kincstári részesedés vagy más köztartozás alá esik s amelyekkel azonos árúknak a belföldön történő előállításához az adómentes, illetve az ezzel egyenlő elbírálás alá eső más köztartozás.

8. § A vám és a mérlegpénz (9. §) aranyra szól és ezeket aranyban kell fizetni, a vámpótlékokat (7. §) pedig a kiszabás alapjául szolgáló fogyasztási adó, illetőleg kincstári részesedés fizetési módozatai szerint.

A rendkívüli valutáris viszonyok tartama alatt a pénzügyminiszter az érdekelt miniszterekkel egyetértve megengedheti, hogy a jelen szakasz első bekezdése szerint aranyértékben megszabott köztartozásokat más törvényes fizetési eszközökben is lehessen leróni. Erre az esetre a pénzügyminiszter az arany pénz hivatalos középárfolyama szerint minden hónap 1-ével és 15-ével kezdődő hatállyal állapítja meg azt, hogy ezeknek a köztartozásoknak más törvényes fizetési eszközökben történő lerovása alkalmával a következő félhónapban mekkora árfolyampótlékot kell beszedni.

A pénzügyminiszter állapítja meg a vámfizetésre elfogadható külföldi aranyérmék átszámítási arányát, valamint azt is, hogy az aranyérmékkel ki nem egyenlíthető maradékösszegeket más törvényes fizetési eszközökben, illetve törvényes váltópénzben milyen átszámítással kell fizetni.

9. § A súlyvám alá eső árúknak vámhivatali mérlegeken történő leméréséért mérlegpénzt kell fizetni. A mérlegpénz a lemért árú teljsúlyának minden 100 kilogrammja után 10 (aranyértékű) fillér. A mérlegpénz kiszámításánál 50 kilogrammon aluli súlymaradvány figyelmen kívül marad, 50 kilogramm és ennél nagyobb súlymaradvány pedig száz kilogrammnak kell számítani. Ha az árú összes súlya ötven kilogrammnál kisebb, öt (aranyértékű) fillér mérlegpénzt kell fizetni.

10. § Az értékvám alá eső árúknál a vámtartozás megállapításának módját a pénzügyminiszter az érdekelt miniszterekkel egyetértve rendelettel fogja szabályozni.

11. § A törvényhozás felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy az érdekelt miniszterekkel egyetértve a következő esetekben vámkedvezményeket adhasson, vagy az eset körülményeihez képest vámmentességet engedélyezhessen:

a) vízi járóművek beszerzésére, belföldi folyamhajózási vállalatok részére, ha azoknak előállítása a belföldi hajóépítő műhelyekben csak kivételes nehézségek és terhek árán lenne lehetséges;

b) az ország területén nem készülő gépek és más, közvetlenül a termelés céljaira szolgáló felszerelési tárgyak behozatalára a belföldi mezőgazdasági, ipari és más termelés fejlesztése érdekében, ha ezek új üzemek létesítéséhez vagy már fennálló üzemek teljesítőképességének fokozásához, avagy az eddigi termelés akadálytalan fenntartásához, azokban új termelési ágak vagy korszerű és gazdaságos gyártási eljárások meghonosításához szükségesek s ezek beszerzési ára az üzem létesítésével vagy fokozásával vagy fenntartásával, új termelési ágak vagy gyártási eljárások meghonosításával kapcsolatos beruházási költségek tetemes részét teszi;

c) elsőrendű szükségleti cikkekre, amennyiben ezeket használt állapotban népjóléti célokra s a támogatásra szoruló néprétegek között ellenszolgáltatás nélkül vagy igen kedvezményes áron történő elosztásra s nem nyereségszerzés céljaira hozzák be.

Méltánylást érdemlő egyes esetekben, olyankor, amikor a fentiek szerint vámmentesség vagy vámkedvezmény lett volna megadható, a már lefizetett vámnak egészbeni vagy részbeni megtérítését is lehet engedélyezni, ha ezt a vámfizetéstől számított hat hónapon belül kérik.

12. § A törvényhozás felhatalmazza a minisztériumot, hogy a jelen törvény életbeléptetésének napját rendelettel állapíthassa meg.

Jelen törvény hatálybalépésének napjával az 1907. évi LIII., továbbá az 1872. évi XXV., az 1888. évi XIII. és az 1916. évi XXVIII. törvénycikkek, nemkülönben az 1918. évi XIII. törvénycikk 8. szakaszának utolsó bekezdése, végül az 1920. évi XIII. és az 1920. évi XXII. törvénycikkek hatályukat vesztik.

13. § Jelen törvény végrehajtásával a törvényhozás a pénzügyminisztert bízza meg, aki az érdekelt miniszterekkel egyetértve jár el.

A Vámtarifa

I. tarifaosztály Élő állatok.

II. tarifaosztály Állati nyerstermékek élelmezési célokra.

III. tarifaosztály Élő növények; levágott friss és szárított növények.

IV. tarifaosztály Gyarmatárúk és fűszerek.

V. tarifaosztály Gabona, hüvelyesek és magvak.

VI. tarifaosztály Gyümölcsök (déli gyümölcsök is), vetemények, zöldségek és más növényi nyerstermékek élelmezési és élvezeti célokra.

VII. tarifaosztály Italok.

VIII. tarifaosztály Az élelmezési és élvezeti ipar más termékei.

IX. tarifaosztály Az italok készítésének és az élelmezési iparnak hulladéktermékei.

X. tarifaosztály Állati eredetű nyersanyagok és hulladékok.

XI. tarifaosztály Az erdőgazdaság termékei.

XII. tarifaosztály Más növényi eredetű nyersanyagok és hulladékok.

XIII. tarifaosztály Ásványok és ércek, ásványi és fémtartalmú hulladékok.

XIV. tarifaosztály Savak, alkáliák, sók, cseppfolyósított gázok; mesterséges trágyák.

XV. tarifaosztály Szén, tőzeg, aszfalt, ásványolaj, továbbá ezeknek, valamint a fának lepárolt és kivont termékei.

XVI. tarifaosztály Zsírok, olajok, viaszok, gyanták és ezek termékei.

XVII. tarifaosztály Keményítő, fehérje, enyv és termékeik; ragasztószerek.

XVIII. tarifaosztály Robbantó, gyújtó- és világítóipari készítmények; műanyagok.

XIX. tarifaosztály Cserző- és csávázókészítmények; festőkészítmények és festékek.

XX. tarifaosztály Illó olajok, illat- és zamatanyagok, esszenciák, illatszerek kozmetikai készítmények.

XXI. tarifaosztály Finomított vegyi készítmények és azok nyersanyagai.

XXII. tarifaosztály A faipar termékei.

XXIII. tarifaosztály A papiros- és sokszorosító-ipar termékei.

XXIV. tarifaosztály A fonás-, kefekötő- és szitakötőipar termékei.

XXV. tarifaosztály A textilipar termékei.

XXVI. tarifaosztály Textilanyagokból konfekcionált cikkek.

XXVII. tarifaosztály Szőrme- és szűcsárúk.

XXVIII. tarifaosztály A bőr- és bőrfeldolgozóipar termékei.

XXIX. tarifaosztály A kaucsukipar termékei.

XXX. tarifaosztály Az üveg-, agyag-, cement- és kőipar termékei.

XXXI. tarifaosztály A vas és fémipar termékei.

XXXII. tarifaosztály A gép- és villamossági ipar termékei.

XXXIII. tarifaosztály Járóművek.

XXXIV. tarifaosztály Műszerek, hangszerek, órák.

XXXV. tarifaosztály A nemesfém-feldolgozás termékei; drága- és féldrágakövek s az ezekből készült árúk.

XXXVI. tarifaosztály Az eddigi tarifaosztályokban meg nem nevezett árúk.

XXXVII. tarifaosztály Nemesfémek; ércpénz és más értékek.

I. Élő állatok

1. Ló:

a) két éves korig bezárólag darabonkint 50.-

b) két évesnél idősebb darabonkint 100.-

Jegyzet. Az anyját követő szopós csikó vm.

2. Öszvér és szamár darabonkint 20.-

3. Szarvasmarha az élősúly 100 kg-ja után 15.-

Jegyzet. Amennyiben az élősúly megállapítása nehézségekbe ütköznék, a szarvasmarhát kivételesen darab szerint is lehet megvámolni, a következő vámtételek szerint:

a) borjú darabonkint 10.-

Jegyzet: Az anyját követő szopós borjú vm.

b) növendékmarha két éven aluli korban darabonkint 50.-

c) sovány szarvasmarha, valamint fehér jármos ökör, félig hízott vagy hízott állapotban is darabonkint
60.-

d) félig hízott szarvasmarha, valamint mindennemű bika darabonkint 75.-

e) hízott szarvasmarha darabonkint 100.-

4. Sertés az élősúly 100 kg-ja után 22.-

Jegyzet: Amennyiben az élősúly megállapítása nehézségekbe ütköznék, a sertéseket kivételesen darab szerint is lehet megvámolni, a következő vámtételek szerint:

a) darabonkint legfeljebb 30 kg súlyban 5.-

Jegyzet: Az anyját követő szopós malac vm.

b) darabonkint 30 kg-nál nagyobb, de legfeljebb 70 kg súlyban 15.-

c) darabonkint 70 kg-nál nagyobb súlyban 35.-

5. Juh, kecske:

a) juh, kecske darabonkint 4.-

b) bárány, gödölye 2.-

6. Baromfi (élő) 12.-

7. Vad (élő), házinyúl is vm.

8. Kutya darabonkint 1.-

9. Méhek kasokban vagy kaptárakban, lépesmézzel és viasszal is 35.-

10. Másutt nem említett állatok vm.

II. Állati nyerstermények élelmezési célokra

11. Friss hús:

a) levágott borjúk, birkák, kecskék, bárányok, gödölyék, illetve ezek húsa 30.-

b) az a) alatt említett állatok levágva, illetve ezek húsa (a 13. és 15. számok alá tartozók kivételével)
45.-

c) az e tétel alá tartozó állatok többi részeitől elkülönített belsőségek 10.-

12. Friss, sózott vagy szárított hólyagok és belek 2.-

13. Leölt baromfi 40.-

14. Friss libamáj 45.-

15. Leölt vad, házinyúl is 30.-

16. Elkészített hús (sonka is) és szalonna, szárítva, sózva, pácolva, füstölve, főzve vagy egyébként elkészítve
100.-

17. Tej vm.

18. Tejfel és tejszín 10.-

19. Természetes vaj, friss vagy olvasztott:

a) 1 kg-nál nagyobb súlyú darabokban 80.-

b) 1 kg és annál kisebb súlyú darabokban kiszerelve 100.-

20. Tehéntúró 25.-

21. Juhgomolya 2.-

22. Liptói túró 50.-

23. Sajt:

a) kemény sajt 100.-

b) lágy sajt 120.-

24. Ételfaggyú 15.-

25. Disznóháj, friss szalonna és disznózsír 60.-

26. Lúdzsír 75.-

27. Tojás 8.-

28. Méz:

a) sonkolyos méz, továbbá lépes méz kasokban, méhek nélkül 20.-

b) lépes méz keretekben, méhek nélkül 35.-

c) pergetett méz 48.-

29. Friss (élő is) és sózott hal:

a) édesvízi hal 30.-

b) tengeri hal vm.

30. Friss kagylós és héjas állatok 200.-

III. Élő növények; levágott friss és szárított növények

31. Erdősítésre szolgáló növények vm.

32. Szőlővessző 2.-

33. Díszfák (a pálmafélék és a babérfák kivételével), rózsatövek és gyümölcsfák:

a) díszfák, díszcserjék és rózsatövek 30.-

b) gyümölcsfák és gyümölcstermő bokrok 40.-

c) az a) és b) alattiak magcsemetéi 10.-

34. Virágnélküli díszítő növények:

a) pálmafélék:

1. cserepekben vagy vedrekben 50.-

2. edény nélkül 10.-

b) babérfák 10.-

c) másfélék 20.-

d) az a)-c) alattiak dugványai, magcsemetéi, palántái és oltóvesszői 5.-

35. Virágzó növények virág nélkül is 200.-

36. Virághagymák és gumók, gyökérsarjak, gyökérhajtások (rhizómák) és évelő növények tövei 10.-

37. Díszítésre való lemetszett virág (ág is díszgyümölccsel):

a) friss:

1. közönséges szegfű, továbbá rózsa, ibolya, orchidea 1200.-

2. orgona, krizantémum, gyöngyvirág, amerikai szegfű 2400.-

3. másféle 600.-

b) szárított vagy egyébként kikészített:

1. nem kötözve 300.-

2. kötözve 1200.-

38. Díszítésre való lemetszett levél, fű, ág és efféle kötészeti anyag:

a) friss:

1. kamélia, borostyánmeggy, babér, magnolia, pálmalevelek, aucuba 300.-

2. tűlevelűek, ilex, mahonia, mirtus, evonymus 500.-

3. másféle 2400.-

b) szárított vagy egyébként kikészített:

1. nem kötözve 100.-

2. kötözve 400.-

39. Széna és másutt nem említett más növényi takarmány vm.

IV. Gyarmatárúk és fűszerek

40. Kávé:

a) nyers 100.-

b) pörkölt, őrölt is 130.-

41. Tea:

a) a kisforgalom számára csomagolva (1 kg és annál kisebb csomagolásban) 250.-

b) más csomagolásban 160.-

42. Bors, piment (szegfűbors):

a) őröletlen 120.-

b) őrölt 220.-

43. Paprika, érett, szárítva, őrölve is 220.-

44. Gyömbér 120.-

45. Fahéj:

a) őröletlen 200.-

b) őrölt 400.-

46. Csillagos ánizs (bádián); szegfűszeg (magszegfű is); szerecsendió-virág (macis) szerecsendió 400.-

47. Sáfrány, vanilia; kardamóm 1000.-

48. Ánizs és majoranna 30.-

49. Koriander, konyhakömény és édeskömény 10.-

50. Száraz babérlevél 12.-

Jegyzet: A IV. t.-o.-ba tartozó árúk illóolajok és esszenciák gyártására külön engedély alatt a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett a megfelelő vámtétel egyötödét fizetik.

V. Gabona, hüvelyesek és magvak

51. Búza, tönköly 6.30

52. Rozs, kétszeres 5.80

53. Köles, tatárka 1.20

54. Nyers rizs, egészen vagy csak részben héjastul vm.

Jegyzet: Előmunkált rizs rizshántoló malmok részére polirozásra külön engedély alatt a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett
vm.

55. Bab 2.40

56. Borsó 1.40

57. Lencse vm.

58. Árpa 2.80

59. Zab 4.80

60. Tengeri 2.-

61. Bükköny, malombükköny is; konkoly, rostaalja vm.

62. Csillagfürt vm.

63. Muharmag vm.

64. Cirokmag vm.

65. Mák 14.-

Jegyzet: Mákolaj készítésére külön engedély alapján a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett
3.-

66. Kendermag 3.50

67. Mustármag 5.-

68. Más olajos mag vm.

69. Lucernamag 20.-

70. Más heremag, ideértve a baltacimmagot 10.-

71. Cukor- és takarmányrépamag:

a) cukorrépamag 10.-

b) takarmányrépamag vm.

72. Vetemény-, virág- és gyógynövénymag, a 68. sz. alá tartozó kivételével:

a) 3 kg-nál nagyobb súlyú csomagolásban 10.-

b) 3 kg és annál kisebb, de legalább 100 gramm súlyú csomagolásban 30.-

73. Fűmag 5.-

74. Erdei-, dísz- és gyümölcsfamag; magvas fenyőtoboz vm.

75. Másutt fel nem sorolt mag vm.

76. Mindennemű mag a kisforgalom számára kiszerelve 50.-

VI. Gyümölcsök (déligyümölcsök is), vetemények, zöldségek és más növényi nyerstermények élelmezési és élvezeti célokra

77. Friss alma, körte, birs:

a) csomagolatlanul ömlesztve vagy szabadon zsákokban, legalább 50 kg nyerssúlyban:

1. szeptember 1-től november 15-ig 15.-

2. november 16-tól augusztus 31-ig 10.-

Jegyzet: Éretlen alma augusztus 1-től szeptember 30-ig konzervgyárak részére külön engedély alapján a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett
vm.

b) ládákba, kosarakba, hordókba, kartonokba és hasonlókba egyszerűen csomagolva; zsákokban, 50 kg-nál kisebb nyerssúlyban
15.-

c) ládákba, kosarakba, hordókba, kartonokba és hasonlókba többszörösen csomagolva olykép, hogy a gyümölcs egyenkint papirba van göngyölve vagy külön rekeszosztással és hasonló párnázással van védve
30.-

78. Friss kajszi- és őszibarack:

a) június 16-tól szeptember 30-ig 10.-

b) október 1-től június 15-ig 30.-

79. Friss cseresznye és meggy 12.-

80. Friss szilva és ringló 2.-

81. Kerti szamóca (földieper):

a) június 1-től december 31-ig 25.-

b) január 1-től május 31-ig 100.-

82. Ribizke és köszméte 6.-

83. Málna, áfonya, szeder, borókabogyó, erdei szamóca (ez utóbbi június 15-től július 31-ig) vm.

84. Másutt nem említett friss gyümölcs 5.-

Jegyzetek a 77-84. számokhoz:

1. Sóval, ecettel vagy másként hidegen (cukor hozzáadása nélkül) konzervált gyümölcs hordókba vagy másként nem légmentesen csomagolva az időszakra való tekintet nélkül a megfelelő friss gyümölcs legalacsonyabb vámja alá esik.

2. Cukrozatlan gyümölcsvelő (töretlenül vagy áttörve) hordókba vagy másként nem légmentesen csomagolva az időszakra való tekintet nélkül a megfelelő friss gyümölcs legalacsonyabb vámján felül 20.- korona pótlék alá esik.

85. Szárított, aszalt, sajtolt, összevagdalt, aprított, porrátört gyümölcs:

a) csomagolatlanul vagy zsákokban vagy legalább 50 kg teljsúlyú hordókban vagy ládákban:

1. szilva, alma és körte 8.-

2. másféle 15.-

b) 50 kg-nál kisebb teljsúlyú hordókban vagy ládákban vagy egyébként finoman csomagolva 30.-

86. Dinnye:

a) augusztus 1-től szeptember 30-ig 6.-

b) október 1-től július 31-ig 24.-

87. Friss szőlő 100.-

88. Aszuszőlő szemekben (mazsolaszőlő) és fürtökben (malagaszőlő); aprószőlő 150.-

89. Füge:

a) friss 10.-

b) szárított:

1. a kisforgalom számára csomagolva (5 kg-nál kisebb csomagolásban) 80.-

2. más csomagolásban 40.-

Jegyzet: Füge ipari feldolgozás céljaira külön engedély alatt a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett 5.-

90. Citrom és cedrátgyümölcs 15.-

91. Narancs és mandarin 30.-

92. Sósvízbe rakott citrom, narancs- és cedrátgyümölcs s ezek héja 2.-

93. Szárított citrom-, narancs- és cedráthéj 4.-

94. Datolya:

a) a kisforgalom számára csomagolva (5 kg-nál kisebb csomagolásban) 200.-

b) más csomagolásban 100.-

95. Banána, pisztác és gránátalma 100.-

96. Friss ananász 200.-

97. Száraz mandula és pignoli 50.-

Jegyzet: Mandulaolaj-gyártásra külön engedély alatt a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett
vm.

98. Mogyoró 30.-

99. Dió:

a) héjastól 10.-

b) héj nélkül 30.-

100. Gesztenye 10.-

101. Szentjánoskenyér 10.-

102. Kókuszdió, paradió és más exotikus dió, reszelt kókuszdióbél is, ideértve az arachidmagvat, pörkölve is
20.-

103. Olajbogyó és kápri 60.-

104. Ehető gomba:

a) frissen 100.-

b) szárítva 300.-

105. Friss uborka:

a) június 1-től december 31-ig 2.-

b) január 1-től május 31-ig 20.-

106. Friss paradicsom:

a) július 16-tól január 31-ig 2.-

b) február 1-től július 15-ig 24.-

107. Friss paprika 60.-

108. Friss zöldbab és zöldborsó:

a) július 16-tól január 31-ig 5.-

b) február 1-től július 15-ig 24.-

109. Saláta:

a) június 1-től november 30-ig 7.-

b) december 1-től május 31-ig 36.-

110. Karfiol:

a) november 1-től március 31-ig 8.-

b) április 1-től október 31-ig 20.-

111. Torma 20.-

112. Más friss finom kerti vetemény és zöldség 30.-

113. Burgonya:

a) korai burgonya:

1. február 16-tól május 31-ig 20.-

2. június 1-től június 30-ig 6.-

b) másféle vm.

114. Vereshagyma, fokhagyma 6.-

115. Dughagyma vm.

116. Fejes- és kelkáposzta 6.-

117. Más friss vetemény és zöldség 10.-

118. Szárított, aszalt, sajtolt, összevagdalt, aprított, porrátört vetemény és zöldség 30.-

119. Cukorrépa:

a) friss vm.

b) aszalt 5.-

120. Katánggyökér, friss és aszalt 5.-

121. Komló, komlóliszt 25.-

122. Nyers, hámozatlan és pörköletlen kakaóbab 5.-

123. Nyers dohány vm.

Jegyzet: A behozatal csakis a m. kir. dohányjövedék számára van megengedve.

VII. Italok

124. Szesz, nyers vagy finomított, denaturált is 240.-

125. Borpárlat és cognac:

a) hordókban vagy két liternél nagyobb más tartályokban 400.-

b) két liternél nem nagyobb tartályokban 500.-

126. Likőr és más édesített, égetett szeszesfolyadék:

a) hordókban vagy két liternél nagyobb más tartályokban 500.-

b) két liternél nem nagyobb tartályokban 550.-

127. Rum és arrak:

a) hordókban vagy két liternél nagyobb más tartályokban 300.-

b) két liternél nem nagyobb tartályokban 400.-

Jegyzet: Cukornádból készült s származási bizonylattal igazoltan valódi jamaikarum hordókban, pezsgő-, rum- és likőrgyárak részére feldolgozás végett külön engedély alatt a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett

75.-

128. Pálinka:

a) whisky, gin és hasonló különleges pálinka 400.-

b) másféle:

1. hordókban vagy két liternél nagyobb más tartályokban 300.-

2. két liternél nem nagyobb tartályokban 400.-

129. Ételecet 7%-nál kevesebb ecetsav-hidráttartalommal 30.-

130. Sör:

a) hordókban 10.-

b) más tartályokban 25.-

131. Szőlőmust és bor:

a) hordókban 60.-

b) más tartályokban 240.-

Jegyzet: 22.5 térfogat-százaléknál nagyobb szesztartalommal biró bort mint borpárlatot kell kezelni.

132. Gyümölcsmust és gyümölcsbor; méhsör 60.-

133. Pezsgőbor 500.-

134. Ásványvíz 5.-

VIII. Az élelmezési és élvezeti ipar más termékei

135. Maláta 4.-

136. Malátakivonat-készítmény ipari célokra (1 kg és annál nagyobb teljsúlyú csomagolásban) 45.-

137. Mindennemű tápszer a gyógytápszerek kivételével 300.-

138. Élesztő:

a) sajtolt szeszélesztő:

1. legfeljebb 33% szárazanyagtartalommal 55.-

2. 33%-nál nagyobb szárazanyagtartalommal 160.-

Jegyzet: A vám magában foglalja a sajtolt élesztőnek a szesztermeléssel együtt való készítése után járó adót.

b) másféle 24.-

Jegyzet: Anyaélesztő sörfőzdék számára külön engedély alatt a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett
vm.

139. Búzaliszt és búzadara 13.-

140. Rozsliszt és kétszeresliszt 12.-

141. Árpagyöngy és más őrlemények árpából 12.-

142. Őrlemények zabból 10.-

143. Őrlemények tengeriből 8.-

144. Őrlemények kölesből és más, eddig nem említett gabonafélékből 10.-

145. Hántolt borsó és más őrlemények hüvelyesekből 9.-

146. Hántolt, polirozott rizs, töredékrizs is; rizsdara, rizsliszt 12.-

Jegyzet: Töredékrizs keményítőkészítésre külön engedély alatt a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett
3.-

147. Közönséges fekete vagy fehér kenyér; hajóskétszersült 15.-

148. Tésztanemű szárítva, de nem sütve 26.-

149. Mindennemű sütemény (a 159/c. sz. alá tartozó kivételével):

a) 20%-nál kisebb cukortartalommal 100.-

b) 20% és annál nagyobb cukortartalommal 150.-

150. Szágó és szágópótló, tápióka, arrowroot 30.-

151. Burgonyaliszt, burgonyadara 6.-

152. Nyers répa- és hasonlónemű cukor 98% polarisation alul 26.-

153. Finomított répa- és hasonlónemű cukor, efféle nyerscukor is 98% polarisatióval és azon felül 26.-

154. Másnemű cukor, denaturálva is; festőcukor 45.-

155. Cukorka és más cukorgyártmányok (a 159/c. sz. alá tartozók kivételével) 200.-

156. Kakaóvaj 75.-

157. Kakaótészta, ideértve a hámozott és pörkölt kakaóbabot; kakaóhéj 150.-

158. Kakaópor:

a) 5 kg vagy annál nagyobb súlyú csomagolásban 150.-

b) 5 kg-nál kisebb súlyú csomagolásban 200.-

Jegyzet a 157. és 158. számokhoz: Kakaótészta és kakaópor gyógytápszerkészítmények gyártására külön engedély alatt a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett.
15.-

159. Csokoládé és csokoládégyártmányok:

a) csokoládé és csokoládémártóanyag, 5 kg és annál nagyobb súlyú tömbökben 170.-

b) töltetlen csokoládé, 5 kg-nál kisebb súlyú tömbökben vagy táblákban vagy táblácskákban; csokoládé poralakban 220.-

c) töltött csokoládé; csokoládéból és csokoládé felhasználásával készült mindennemű más árú 300.-

160. Besűrített vagy szárított tej és tejszín vagy más tejkonzerv, cukortartalommal is 8.-

161. Elkészített paradicsom:

a) sósvízbe rakott vagy egyébként hidegen konzervált paradicsom 10.-

b) paradicsomlé, sűrített paradicsom és paradicsomsajt 100.-

162. Más sózott, savanyított, ecetbe rakott vagy egyébként (de nem a 118. szám alatt említett módon) konzervált konyhavetemények s ekkép előkészített főzelékek, zöldségek és gombák:

a) hordókban 20.-

b) más tartályokban 120.-

163. Gyümölcskonzervek:

a) cukrozatlan (sűrítetlen és besűrített) gyümölcslé hordókban vagy egyébként nem légmentesen csomagolva
15.-

b) cukrozatlan szilvaíz hordókban vagy egyébként nem légmentesen csomagolva 20.-

c) kész gyümölcskonzerv, ideértve a cukrozott gyümölcsvelőt is, valamint sóval, ecettel vagy egyébként hidegen konzervált gyümölcs, cukrozatlan gyümölcsvelő és gyümölcslé, cukrozatlan szilvaíz is légmentesen csomagolva:

1. 3 kg és annál nagyobb teljsúlyú tartályokban 120.-

2. 3 kg-nál kisebb teljsúlyú tartályokban 150.-

d) cukrozott gyümölcs, gyümölcshéj és gyümölcsmag 400.-

164. Kávépótló és pótkávé, ideértve a pörkölt katángot 60.-

165. Mesterséges ételzsírok:

a) oleomargarin 60.-

b) margarinvaj, margarinzsir, kókuszvaj és más efféle finomított növényi vaj és mindennemű disznózsírpótló
80.-

166. Kolbászárúk:

a) szalámi és más száraz kolbászárúk 150.-

b) más kolbász- és felvágott árúk 100.-

167. Húskonzervek és húskivonatok:

a) tiszta húskivonatok szilárd vagy folyékony állapotban 90.-

b) libamájpástétom 300.-

c) más pástétomok és paszták 200.-

d) más húskonzervek 120.-

168. Füstölt és szárított halak, héjasállatok és kagylósállatok; ezekből készült konzervek olajba rakva és marinálva, ideértve az 50 kg-nál kisebb teljsúlyú tartályokban levő sózott halakat is:

a) hordókban, ládákban és hasonló tartályokban:

1. füstölt és szárított halak 40.-

2. másfélék 70.-

b) üvegekben vagy légmentesen elzárt dobozokban, tubuszokban és efélékben:

1. szardinia 50.-

2. más halkonzerv, ideértve a pasztákat is 200.-

169. Kaviár és más elkészített halikra 1.200.-

170. Elkészített mustár 120.-

171. Folyékony és szilárd leveskészítmények, továbbá leves és ételízesítők 250.-

172. Mindennemű dohánygyártmány 125.-

Jegyzet: Dohánygyártmányok csak külön engedély mellett hozhatók be. A behozatal alkalmával a vámon felül a megvámolás alapjául vett tiszta súly minden kilogrammja után a következő engedélyilletéket kell fizetni (aranykoronákban): szivarért és szivarkákért 60 K, más dohánygyártmányért 48 K.

173. Az élelmezési és élvezeti ipar másutt nem említett termékei 170.-

IX. Az italok készítésének és az élelmezési iparnak hulladék-termékei

174. Mindennemű korpa vm.

175. Melássz 1.-

Jegyzet: Takarmányozási célokra, mezőgazdasági üzemek részére a mezőgazdasági kamarák igazolása alapján
vm.

176. Melásszal készített erőtakarmány 0.50

177. Kilúgozott répaszelet, friss és szárított vm.

178. Mindennemű olajpogácsa, őrölve is, extrahált olajosmagliszt vm.

179. Törköly:

a) bor- és gyümölcstörköly 15.-

b) másféle vm.

180. Moslék vm.

181. Malátacsíra és a fentiekben nem említett növényi eredetű hulladéktermékek takarmányozási célokra
vm.

182. Mindennemű állati eredetű takarmány, elkészítve is 5.-

X. Állati eredetű nyersanyagok és hulladékok

183. Nyers és mosott, fehérített, festett és őrölt gyapjú (tímárgyapjú, szűcsgyapjú, bőrgyapjú is), kecskeszőr, teve-, láma- és hasonló szőr s mindezeknek mindennemű fonási és szövési hulladéka
vm.

184. Nyúl- és házinyúlszőr vm.

185. Másutt nem említett szőr és haj, ideértve az emberhajat, nyersen vagy fürtökbe rakva vagy összekötve, de sem fonva (göndörítve), sem egyébként tovább feldolgozva, továbbá sörte, nyersen vagy elkészítve (gerebenezve, főzve, festve vagy pácolva, fürtökbe rakva is), mindezek hulladéka is


vm.

186. Ágytoll (fosztatlanul vagy fosztva), pehely, tollcséve, (nyersen vagy feldolgozva), dísztoll, ily célokra szolgáló madárbőr vagy ennek részei, továbbá tollutánzat, mindezek nyersen vagy festve
vm.

187. Nyersbőr (frissen vagy szárítva, sózva vagy meszezve, de tovább ki nem készítve) vm.

188. Csont, szarv, szaruszelet, szarvhegy, karom, láb, pata és mindezek hulladéka vm.

189. Vér, állati in és enyvbőr, friss és száraz (szárított) állapotban vm.

190. Selyemgubó, fonási és szövési selyemhulladék vm.

191. Szivacs:

a) mindennemű szivacs, természetes állapotban, tovább meg nem munkálva, nem tisztítva; durva szivacs, tovább megmunkálva is, de nem fehérítve
36.-

b) másféle 145.-

192. Másutt nem említett állati eredetű nyersanyagok és hulladékok vm.

XI. Az erdőgazdaság termékei

193. Tűzifa, hasáb-, dorong- és rőzsefa aprítva, fűrészelve és kötegelve is; fa- és fürészhulladék; fürészpor; fürészporbrikett; üres fenyőtoboz; karácsonyfa
vm.

194. Faszén, faszénbrikett vm.

195. Gömbölyű fa (épület- és szerfa, szálfa, rönkfa, bányafa, rúdfa) az európai erdőgazdaságban termelt fanemekből, telítve is, ideértve a celluloze-fát
vm.

196. Hegyezett karó, gömbölyű, hasított vagy fürészelt állapotban vm.

197. Bárdolt, ácsolt vagy hasított fa az európai erdőgazdaságban termelt fanemekből, ideértve a hornyolt és hornyolás nélküli zsindelyt és a kerítésoszlopot is
vm.

198. Vasúti talpfa, telítve is vm.

199. Kádárfa, ide nem értve az illesztett, gyalult hordó-alkotórészeket vm.

200. Abroncsfa vm.

201. Szitakéreg (szitakáva) vm.

202. Előmunkált bognárfa, nyersen, faragva, hasítva vagy fürészelve vm.

203. Fürészelt fa az európai erdőgazdaságban termelt fanemekből:

a) nem gyalulva, nem ajazva (hornyolva), nem szádalva (árkolva):

1. tűlevelű fákból vm.

2. lombosfákból 0.20

b) gyalulva ajazva (hornyolva), szádalva (árkolva):

1. tűlevelű fákból 4.-

2. lombosfákból, ideértve a parketdeszkácskát (ú. n. amerikai parketta) 12.-

204. Fakocka (burkolatkocka), telítve is 1.-

205. Nyers fabot és fanyél:

a) csak keresztben elvágva, hántolva is vm.

b) gépen (pálcagyalún) gömbölyítve, de nem esztergályozva 8.-

c) hajlítva vagy telítve, de tovább meg nem munkálva 12.-

206. Az európai erdőgazdaságban ezidőszerint nem termelt fák:

a) gömbölyű állapotban vagy nyersen bárdolva vagy fürészelve vm.

b) gyalulva, ajazva (hornyolva), szádalva (árkolva) 12.-

XII. Más növényi eredetű nyersanyagok és hulladékok

207. Nyers pamut; gyaratolt, fehérített, festett, őrölt pamut; mindennemű fonási és szövési pamuthulladék
vm.

208. Nyűtt lenkóró; lenszalma (kaszált len) vm.

209. Tilolt és gerebenezett len vm.

210. Lenkóc és a lenfeldolgozás más hulladéka vm.

211. Kenderkóró vm.

212. Tilolt és gerebenezett kender vm.

213. Kenderkóc és a kenderfeldolgozás más hulladéka vm.

214. Nyers juta és mindennemű jutahulladék vm.

215. Ramie, manila, aloe, sisalkender és más növényi rostanyag és ezek hulladéka vm.

216. Másutt nem említett növényi párnázó-anyagok vm.

217. Másutt nem említett növényi anyagok kefekötésre vagy seprőkészítésre vm.

218. Fonóvessző:

a) hántolatlanul 0.40

b) hántolva, festve is 1.-

219. Szalma és nád vm.

220. Mindennemű háncs és másféle, másutt nem említett növényi anyag fonási és kosárkötési célokra vm.

221. Meggyfa, nyersen, továbbá botgyártásra előkészítve (mosva, főzve, hajlítva), valamint pipaszárkészítésre vágott meggyfa fúrás nélkül
vm.

222. Nyers parafa, parafahulladék, parafadara, parafaliszt vm.

223. Fák, gyökerek, kérgek, gyümölcsök, virágok stb. cserzésre és festésre, aprítva is vm.

224. Nyers kaucsuk, guttapercha, balata, ezek mindennemű hulladéka; regenerált kaucsuk és mindennemű, másutt nem említett kaucsukpótló (ideértve a szintetikus kaucsukot is)
vm.

225. Növények és növényrészek a gyógyvegyészet céljaira, természetes állapotban vagy szárítva, tovább fel nem dolgozva:

a) tengerentúli eredetűek, ideértve az ópiumot és a quassiaforgácsot, továbbá angyalgyökér, árnika, erdei pajzsika gyökértörzse, göröglepkeszegmag, gyűszűviráglevél, izlandi zuzmó, korpafűspóra, kutyabengekéreg, nadragulyalevél és gyökér, porcikafű, rebarbara gyökértörzse, rovarporvirág, tárnicsgyökér és zászpagyökér


vm.

b) menta, édesgyökér, fehér mályvagyökér 12.-

c) másfélék 4.-

Jegyzet: Az e tétel alá tartozó növények és növényrészek aprítva vagy őrölve a következő vám alá esnek: az a) alattiak 5.- korona, a b) alattiak 17.- korona, a c) alattiak 9.- korona.

226. Másutt nem említett növényi eredetű nyersanyagok és ezek hulladékai vm.

227. Papiros- és papiroslemezhulladék; makulaturapapiros vm.

228. Szövethulladék (rongy, ideértve a kalaphulladékot és subarongyot), feldarabolt ócska kötél, alattság és háló
vm.

XIII. Ásványok és ércek, ásványi és fémtartalmú hulladékok

229. Homokkő és nem csiszolható, likacsos, homokos, kavicsos, kagylós törésű más kő (mészkő is, a márvány kivételével):

a) nyersen (megmunkálatlan terméskő és törmelék), továbbá darabos nyerskő malomkő-gyártása vm.

b) nagyjából faragva, továbbá 20 cm-nél nagyobb vastagságban fürészelt tömbökben vagy lemezekben
0.50

230. Márvány (onixmárvány is), alabástrom, szerpentinkő, nyersen vagy nagyjából faragva, továbbá 20 cm-nél nagyobb vastagságban fürészelt tömbökben vagy lemezekben
1.-

Jegyzet; Fehér márvány legalább 40 cm vastag tömbökben vm.

231. Gránit, porfir, sienit és hasonló kemény kő, nyersen vagy nagyjából faragva, továbbá 20 cm-nél nagyobb vastagságban fürészelt tömbökben vagy lemezekben vm.

232. Nyers gipszkő, nyers súlypát és nyers kréta vm.

233. Nyers agyagföld és festékföld vm.

234. Kaolin, talkkő, földpát, timföld, bauxit és kertiföld, őrölve is vm.

235. Grafit, őrölve vagy iszapolva is vm.

236. Magnezit, nyers és égetett vm.

237. Mindennemű homok, őrölt kvarc és folypát vm.

238. Kovaföld (ázalagföld), őrölve is vm.

239. Őrölt másvány, mészkő és mészpát (szénsavas mész, takarmánykréta), szemcsés, daraalakban is, továbbá őrölt, égetetlen gipsz
1.-

Jegyzet: Őrölt égetetlen gipsz (ú. n. lenzin) festékgyárak számára külön engedély alatt a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett
vm.

240. Őrölt, iszapolt súlypát 1.-

Jegyzet: Őrölt súlypát festékgyárak számára külön engedély alatt a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett
vm.

241. Őrölt szürke vagy sárgás hegyikréta vm.

242. Jég, természetes és mesterséges vm.

243. Mindennemű kősó és főttsó, nyersen, tisztítva, vegytiszta vagy denaturálva is, szilárd konyhasótartalmú forrástermékek, sósvíz és konyhasótartalmú anyalúgok
vm.

Jegyzet: A behozatal csak a pénzügyminiszter külön engedélye és az abban megállapított külön feltételek és engedélyilleték fizetése mellett van megengedve.

244. Mindennemű érc, pörkölve is, de nem őrölve vm.

245. Őrölt barnakő és másutt nem említett más ércek őrölve 4.-

246. Másutt nem említett ásványok vm.

247. Mindennemű (nem nemes) fém salakja, iszapja, vakaréka és hamuja (a Thomas-salak kivételével) vm.

248. Üvegcserép, chamottecserép, grafitcserép vm.

XIV. Savak, alkáliák, sók, cseppfolyósított gázok; mesterséges trágyák

249. Sósav 1.20

250. Kénsav:

a) füstölgő kénsav 3.60

b) másféle 2.40

251. Salétromsav, ideértve a keveréksavat, melynek salétromsavtartalma 6% vagy annál több 1.20

252. Bórsav:

a) nyers bórsav és bórsavanhidrid vm.

b) tisztított és vegytiszta 20.-

253. Foszforsav vm.

254. Hangyasav 10.-

255. Ecetsav:

a) nyers faecetsav 1.20

b) ipari célokra szolgáló denaturált ecetsav 12.-

c) élvezeti célokra alkalmas tiszta ecetsav és jégecet 80.-

Jegyzet: Tiszta ecetsav a gyógyszervegyészeti ipar céljaira külön engedély alatt a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett a denaturált ecetsav vámját fizeti.

256. Oxálsav és másutt nem említett oxálsavas sók vm.

257. Borkősav 60.-

258. Káliumhidroxid (marókáli):

a) vasdobba ömlesztett 10.-

b) darabos vagy poralakú 15.-

c) oldatban 10.-

259. Nátriumhidroxid (marónátron, marószóda):

a) vasdobba ömlesztett 10.-

b) darabokban, pikkelyekben, szemcsézett vagy poralakú 15.-

c) oldatban 10.-

260. Ammónia (ammóniumhidroxid, szalmiákszesz, ideértve a vegytiszta szalmiákszeszt is), a cseppfolyósított ammoniákgáz kivételével
3.60

261. Báriumhidroxid (maróbarit) vm.

262. Ólomoxid (ólómgelét), darabos, vegytiszta is 10.-

263. Magnéziumoxid (égetett magnézia, magnézia usta), vegytiszta is vm.

264. Aluminiumhidrát (vegytiszta is) és aluminiumoxid; nátriumaluminát vm.

265. Ritka földfémoxidok és ritka földfémkészítmények; wolframsav, molibdénsav vm.

266. Másutt nem említett darabos fémoxidok vm.

267. Peroxidok:

a) hidrogénszuperoxid:

1. higított (3-12%-os) 6.-

2. 30%-ig töményített vm.

3. vegytiszta (perhidrol) 100.-

4. szilárd (hiperol, perhidrid) 150.-

b) más szuperoxidek vm.

268. Kloridok:

a) ammóniumklorid, vegytiszta is; cinkklorid 10.-

b) más kloridok, a XXI. t. o.-ba tartozók kivételével vm.

269. Klórmész és hipokloridtartalmú folyadékok, a kisforgalom számára kiszereltek kivételével 6.-

270. Káliumklorát, káliumperklorát, nátriumklorát, báriumklorát 24.-

271. Szulfátok:

a) nátriumszulfát, kalcinált és kristályos 0.80

b) magnéziumszulfát (keserűsó) 1.50

c) aluminiumszulfát 2.80

d) timsó, vegytiszta is, krómszulfát vm.

e) cinkszulfát vm.

f) vasszulfát (vasgálic) 1.-

g) nikkelszulfát, nikkelammóniumszulfát, vegytiszta is vm.

h) rézszulfát (rézgálic), admonti gálic 6.20

i) ólomszulfát vm.

272. Nátriumbiszulfát 0.80

273. Kálium-, nátrium-, kalcium- és báriumszulfit; nátriumtioszulfát; kálium-, nátrium- és kalciumbiszulfit; hidroszulfitok
vm.

274. Kálium-, nátrium-, kalcium- és báriumszulfid; rézszulfid vm.

275. Kálium-, bárium-, ólom-, aluminiumnitrát, továbbá mindennemű nitrit vm.

276. Karbonátok:

a) káliumkarbonát (hamuzsír):

1. nyers 5.-

2. tisztított 10.-

b) nátriumkarbonát (szóda):

1. kalcinált (ammóniákszóda, égetett szóda) vm.

2. kristályos 2.50

c) ammóniumkarbonát 6.-

d) más karbonátok (a XXI. t. o.-ba tartozók kivételével) vm.

277. Kálium- és nátriumhidrokarbonát (-bikarbonát) vm.

278. Foszforsavas nátriumsók vm.

279. Mesterséges bórsavas sók (bórax) 15.-

280. Kálium-, nátrium- és ammóniumkromát; kálium-, nátrium- és ammóniumbikromát vm.

281. Kálium-, nátrium és kalciummanganat és -permanganat vm.

282. Hangyasavas sók, vegytiszta állapotban is 10.-

283. Ecetsavas sók, a faecetsavas mész kivételével 12.-

284. Borkősavas sók:

a) nyers borkő és hánytató borkő vm.

b) másfélék 60.-

285. Másutt nem említett cianidok (kálium- és nátriumcianid, sárga és vörös vérlúgsó) vm.

286. Kalciumkarbid 15.-

287. Vízben oldható kálium- és nátriumszilikátok:

a) szilárd szilikátok vm.

b) folyékony szilikátok 2.40

288. Másutt nem említett sók az érték 15%-a

289. Hidrogén, oxigén, nitrogén és folyékony levegő 7.20

290. Szénsav 7.20

291. Kéndioxid (kénessavanhidrid), foszgén, argon vm.

292. Ammóniák és klór 15.-

293. Dissousgáz és eddig nem említett gázok 3.-

294. Foszforsav-tartalmú trágyák:

a) zsírtalanított csontdara, nyers és enyvtelenített csontliszt vm.

b) szuperfoszfát, kettős szuperfoszfát és szuperfoszfátkeverékek 1.-

c) Thomas-salak, Martin-salak vm.

295. Nitrogéntartalmú trágyák:

a) chilisalétrom, mészsalétrom (norvégsalétrom) vm.

b) kénsavas ammónium, salétromsavas ammónium-készítmények 3.60

c) mésznitrogén (kalciumciánamid) vm.

d) vérliszt, szaruliszt, bőrliszt, pataliszt vm.

296. Káliumtrágyák:

a) nyers és töményített káliumtrágyák: klórkálium, kénsavas kálium vm.

b) melász-szén, moslékszén, tésztaszerű és száraz borseprű vm.

297. Mindennemű állati, illetőleg növényi hulladéktrágya vm.

298. Más trágyasók, továbbá talajoltóanyagok vm.

XV. Szén, tőzeg, aszfalt, ásványolaj, továbbá ezeknek, valamint a fának lepárolt és kivont termékei

299. Kőszén vm.

300. Barnaszén vm.

301. Mesterséges szilárd tüzelőanyagok vm.

302. Hatószéntartalmú termékek (friss és holt csontszén, vérszén, darabos állati szén) vm.

303. Tőzeg, tőzegtégla, tőzegtörmelék és másutt nem említett tőzegtermékek vm.

304. Aszfaltföld:

a) nyers vagy darabos vm.

b) őrölt 0.30

305. Aszfaltbitumen, aszfalt darabokban, aszfaltépuré, bitumenes pala vm.

306. Nyers ásványolaj kőolajfinomítógyárak számára feldolgozás céljából külön ellenőrzés mellett vm.

307. Gázvíz, nyers és töményített vm.

308. Nyers vagy lepárolt kőszénkátrány, barnaszénkátrány, generátorkátrány, tőzegkátrány 0.50

309. A benzólsorozathoz tartozó kőszénkátrányolajok:

a) könnyű kátrányolaj (benzól 175 Cø-ot meg nem haladó forrásponttal, vegytiszta is) 3.50

Jegyzet: Vegytiszta és ú. n. kristályos benzól a gyógyszervegyészeti ipar céljaira külön engedély alatt a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett
vm.

b) középolaj (karbololaj, 235 Cø-ig menő forrásponttal) 3.50

c) nehéz olaj (antracénolaj, 360 Cø-ig menő forrásponttal) 3.50

310. Karbólsav és krezól:

a) nyers 3.50

b) tisztított (folyékony) 9.60

311. Anilinolaj, anilinsó, anilinklórhidrát vm.

312. Nitrobenzól, nitrotoluol, a benzólnak és homológjainak nitroszármazékai, a pikrinsav kivételével 4.-

313. Antracén és naftalin:

a) nyers 3.50

b) tisztított 24.-

314. Piridinolajok vm.

315. Koksz (ideértve a barnaszén- és tőzegkokszot is) vm.

316. Kőszén-, barnaszén- és palakőkátrányszurok 1.20

317. Gyantacement, facement 8.-

318. Más feldolgozott szurok 10.-

319. A barnaszén és a palák lepárlásának és kivonásának termékei:

a) benzin 0.895-nél kisebb fajsúllyal 11.-

b) fűtő-, motorhajtó- és más könnyű kátrányolaj 11.-

c) nehéz kátrányolaj:

1. paraffinban szegény 14.-

2. paraffinban dús 20.-

d) paraffin 20.-

e) montánviasz:

1. nyers (fekete vagy sötétbarna) vm.

2. tisztított 20.-

320. Aszfalttermékek:

a) aszfaltmastix 5.-

b) aszfaltkövezőlap, aszfaltkocka, formázott aszfalt 10.-

321. Ozokerit (földiviasz, hegyiviasz):

a) nyers vagy ömlesztett vm.

b) tisztított (cerezin) 20.-

322. Az ásványolaj lepárlásának és kivonásának termékei:

a) benzin:

1. 0.735-nél kisebb fajsúllyal 14.-

2. 0.735-0.790 fajsúlyhatárok között 8.-

b) világító kőolaj 0.790-0.845 fajsúly határok között 8.-

c) gázolaj és mindennemű másutt nem említett ásványolaj motorhajtásra; orsóolaj és hasonló könnyű olaj; fűtőolaj
9.-

d) kenőolaj:

1. hengerolaj 16.-

2. másféle 10.-

e) ásványolajgoudron, ásványolajaszfalt, ásványolajszurok 3.-

f) ásványolajkoksz vm.

g) az ásványolajlepárlás és tisztítás másutt nem említett maradványai 14.-

h) paraffin 20.-

Jegyzet: Lágy paraffin, melynek olvadási hőmérséklete 42 Cø és annál kisebb, gyufagyártásra külön engedély alatt a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett
7.-

Jegyzet a 322. sz. c), d), g) és h) pontjaihoz: Ásványolajtermékek-félgyártmányok feldolgozás céljából, külön engedély alapján a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett
2.-

323. Vaselin, ideértve a fehér vaselinolajat:

a) 20 kg-nál nagyobb teljsúlyú csomagolásban 30.-

b) a kisforgalom számára kiszerelve 50

324. Fakátrány, fakátrányvíz vm.

325. Metilalkohol (faszesz) nyers, tisztított és tiszta, továbbá faszeszolaj és acetonolaj, nyers és tisztított
11.-

326. Faecetsavas mész 8.-

327. Fakátrányolaj 3.50

328. Nyers kreozot, fakátránykreozot, kadiaolaj vm.

329. Fakátrányszurok 1.20

330. Aceton, nyers és tisztított 60.-

XVI. Zsírok, olajok, viaszok, gyanták és ezek termékei

331. Lenolaj és más száradó olaj 25 kg és annál nagyobb súlyú tartályokban 12.-

Jegyzet: Kínai faolaj denaturálva lakkgyártás céljaira külön engedély alatt a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett
vm.

332. Napraforgó-, tökmag-, gomborkamagolaj és más félig száradó olaj 25 kg és annál nagyobb súlyú tartályokban
24.-

333. Ricinusolaj 25 kg és annál nagyobb súlyú tartályokban:

a) a második sajtolás vagy kivonatolás terméke vagy technikai célokra denaturálva vm.

b) másféle 10.-

334. Repceolaj (repceolajalj is) és más nem száradó olaj 25 kg és annál nagyobb súlyú tartályokban 18.-

Jegyzet: Oliv- és földidióolaj technikai célokra, továbbá sulfurolaj külön engedély alatt a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett
2.-

Jegyzet a 331. és 334. számokhoz: Az e számok alá tartozó olajok 25 kg-nál kisebb súlyú tartályokban
36.-

335. Pálmamagolaj, pálmaolaj, kókuszolaj (kókuszzsír), bármily bomlási szabadzsírsav-tartalommal, a 354. sz. alá tartozó kivételével, ipari célokra
5.-

336. Mindennemű halzsír vm.

337. Csontzsír és kevert zsír vm.

338. Állati faggyú, étkezési célokra nem alkalmas vm.

339. Másutt nem említett szilárd zsírok vm.

340. Cetvelő (spermaceti), cetvelőolaj (spermacetiolaj) és hasonló olajok vm.

341. Méhviasz:

a) természetes állapotban 14.-

b) fehérítve vagy festve, 500 grammnál nagyobb súlyú darabokban formázva is 28.-

c) műlép 56.-

342. Karnaubaviasz, sellakviasz, candellilaviasz és más növényi viasz vm.

343. Gyapjúzsír:

a) nyers vm.

b) tisztított (lanolin):

1. 250 grammnál nagyobb teljsúlyú csomagolásban 20.-

2. a kisforgalom számára kiszerelve 40.-

344. Hidrogénezett zsír, étkezésre nem alkalmas 12.-

345. Ásványi eredetű, mesterségesen előállított zsírok, zsírsavak és viaszok 18.-

346. Gummigyanták 10.-

347. Valódi fenyőgyanta (kolofónium) vm.

348. Sellakk, kopál-, dammár-, borostyánkő-, gyanta és más valódi gyanta, továbbá kámfor vm.

349. Vastag terpentin, nyers terpentinolaj, gyantaszurok vm.

350. Tisztított terpentinolaj 5.-

351. Gyantaolaj 8.-

352. Sztorax-, tolu-, peru-, kopaiva- és más balzsam vm.

353. Műgyanta, szilárd és folyós:

a) fenolgyanta 60.-

b) másféle, ideértve a kumarongyantát vm.

354. A valódi zsírok bontott zsírsavjai legfeljebb 2% glicerintartalommal 18.-

355. Elain 18.-

356. Sztearin 52.-

357. Sztearinszurok 0.50

358. Gyertya:

a) 75% és annál nagyobb sztearintartalommal (sztearingyertya) 94.-

b) 75%-nál kevesebb, de legalább 25% sztearintartalommal (sztearin-kompoziciós gyertya) 70.-

c) 25%-nál kevesebb, de legalább 5% sztearintartalommal (paraffin-kompoziciós gyertya) 50.-

d) paraffingyertya 45.-

e) cerezingyertya 70.-

f) viaszgyertya 94.-

g) faggyúgyertya 25.-

359. Mindenféle mécses és kikészített mécsbél a szokásos tartályokban, továbbá mécsgomb 125.-

360. Kenő-, fúró- és más emulziós olaj elszappanosítható olajtartalommal 21.-

361. Merev gépzsír és kocsikenőcs:

a) elszappanosítható tartalom nélkül 14.-

b) másféle 20.-

362. Firnisz (kence) és sűrített, valamint oxidált növényi olaj 25.-

363. Szikkatívok és lakkok, ideértve a folyékony és szilárd festékmarószereket 60.-

364. Dégras (moellon) 8.-

365. Vulkanizált olajok (faktisz) vm.

366. Nem szépített (fehérítetlen, festetlen, nem illatosított, (formázatlan) nátron (mosó) szappan, tömbben vagy darabban
35.-

367. Szépített szappan: fehér vagy festett, vagy formázott, vagy préselt mosó- és mosdószappan, illatosított szappan (pipereszappan és gyógyszappan), beretvaszappan, szappankrém, szappanpor, alkohol nélküli folyékony mosdószappan, ki nem szerelve

250.-

368. Nátron- és kálikenőszappan 20.-

369. Mosópor és más szappanpótló-szer szappantartalommal és anélkül 10.-

370. Glicerinvíz és glicerinfenéklúg (25% és annál kisebb glicerintartalommal) vm.

371. Glicerin:

a) nyers (25%-nál több, de legfeljebb 86% glicerintartalommal) 25.-

b) finomított (86%-nál nagyobb glicerintartalommal) 35.-

c) a kisforgalom számára kiszemelve 50.-

372. Zsírtartalmú fémtisztító:

a) folyékony állapotban 36.-

b) szilárd állapotban 65.-

373. Padlóbeeresztő (elszappanosított viasz) 30.-

374. Padlóviasz és más formázott viasz 500 gramm és annál kisebb súlyú darabokban (a cipészviasz kivételével); padlófényesítő
60.-

375. Bőrtisztító, bőrpuhító, bőrcsinozó, bőrfényesítő és bőrkonzerváló szerek, cipőkrém, valamint cipészviasz
150.-

376. Cipő- és csizmamáz 20.-

XVII. Keményítő, fehérje, enyv és termékeik; ragasztószerek

377. Rizskeményítő, fényesítő, keményítő, nem illatosított, festve is 60.-

378. Búza- és tengeri keményítő, őrölve is 40.-

379. Burgonyakeményítő (keményítőliszt) és más növényi termékekből származó keményítő 30.-

380. Keményítőmézga (dextrin) és termékei: növényi enyv, leogomme, gommeline; másutt nem említett mézgapótlók; keményítőlisztet tartalmazó ragasztó- és appretálóanyagok a 381. sz. alá tartozók kivételével

60.-

381. Csiriz, vargacsiriz, nyomdacsiriz és műcsiriz, a kisforgalom számára kiszerelve is 100.-

382. Állati fehérjeanyagok ipari célokra denaturálva:

a) tojásfehérje (tojásalbumin), tojássárgája vm.

b) másfélék 15.-

383. Ipari kazein 20.-

384. Halenyv, vizahólyag és gelatin 30.-

385. Mindennemű állati enyv, továbbá műenyv és enyvpótlókészítmények, a 380. és 381. sz. alá tartozók kivételével
25.-

386. Glicerin-gelatinkészítmények 60.-

387. Ásványi anyagokkal, olaj nélkül készült ragasztókeverékek 7.50

388. Másutt nem említett ragasztókészítmények, a kisforgalom számára kiszereltek kivételével 25.-

Jegyzet: Szulfitszennylúg bőrgyárak és kőolajfinomítógyárak részére külön engedély alatt a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett
vm.

389. Gummiarabikum, gummigedda, gummiszenegál, akácmézga, gummitragant és más külön nem említett mézgák szilárd állapotban; manna
vm.

390. A 389. szám alá tartozó mézgák oldatai; mézgakészítmények és gummiarabikumpótlószerek, valamint mindennemű más ragasztószer a kisforgalom számára kiszerelve
80.-

391. Szárított, porított és formázott növényi kocsonyaanyagok vm.

XVIII. Robbantó-, gyujtó- és világítóipari készítmények; műanyagok

392. Fekete lőpor és hasonló összetételű (kénből, szénből és salétromból készült) más lőpor:

a) lőpor, fegyverből való lövés céljaira 145.-

b) ipari célokra, robbantáshoz stb. való por 40.-

393. Gyérfüstű (úgynevezett füstnélküli) lőpor 145.-

394. Nitroglicerin-tartalmú robbantóanyagok, 50%-nál több nitroglicerin-tartalommal 60.-

395. Ammonsalétrom-tartalmú (veszély nélkül kezelhető) robbantóanyagok, legfeljebb 5% nitroglicerin-tartalommal
50.-

396. Másutt nem említett robbantóanyagok 60.-

397. Lőkupak, gyujtó- és robbantógyutacs:

a) üresen, gyujtó- és robbantóanyaggal nem töltve 100.-

b) gyújtó- és robbantóanyaggal megtöltve, használatra készen 300.-

398. Gyújtó- és robbantózsinór 60.-

399. Töltényhüvely:

a) üresen, lőkupak nélkül 150.-

b) lőkupakkal, továbbá félig készen lőkupakkal és lőporral, valamint teljesen készen töltve 250.-

400. Pirotechnikai készítmények 120.-

401. Gyufa:

a) paraffinozva vagy kénezve 24.-

b) másféle 60.-

402. Öngyújtók:

a) vaslemezből 160.-

b) fémlemezből:

1. sem ezüstözve, sem aranyozva 320.-

2. ezüstözve vagy aranyozva 480.-

403. Teljesen elégő fáklyák:

a) gyantafáklyák 30.-

b) másfélék 150.-

404. Kötszövött tömlők izzófényharisnyák készítésére, darabokra vágva is:

a) nem telítve 50.-

b) telítve 150.-

405. Izzófényharisnyák kiégetve, használatra kész állapotban, tartóval vagy felfüggesztővel kapcsolatban is
250.-

406. Celluloid tömbökben vagy legalább 72 cm2 nagyságú lemezekben vagy lapokban, vagy legalább 120 cm hosszú rudakban vagy csövekben, nyersen, csiszolva vagy festve textilbetéttel is
vm.

407. Másutt nem említett műanyagok s ezen műanyagok oldatai, a 363. sz. alá tartozók kivételével 60.-

XIX. Cserző- és csávázó-készítmények; festő-készítmények és festékek

408. Természetes cserzőkivonatok, ideértve a szilárd, tisztított és vegytiszta tannint is, valamint mesterséges cserző- és csávázó-készítmények
vm.

409. Növényi és állati festőkivonatok vm.

410. Tournantolaj, törökvörösolaj, türkönolaj, fémszulfoleatok és másutt nem említett mesterséges csinozókészítmények
21.-

411. Külön meg nem nevezett kátrányfestőanyagok (anilinfestékek, azófestékek, kénfestékek, alizarinfestőanyagok, indigófestőanyagok és ezek származékai, zsírban oldhatóvá tett festőanyagok)

vm.

412. Földfestékek őrölve, iszapolva, égetve:

a) fehérkréta, szobafestőtégla 2.-

b) természetes vasoxid, legfeljebb 70% vasoxidtartalommal vm.

c) másfélék 2.-

413. Földfestékek vagy őrölt kövek és földek festékcélokra szépítve, de legfeljebb 5% szépítőanyaggal 12.-

414. Vegyi porfestékek:

a) mesterséges baritfehér és annaline vm.

b) litopon 8.-

e) ólomfehér, 250 gramm vagy annál nagyobb súlyú préselt darabokban is 15.-

d) ólomoxid (minium, ólomgelét) 20.-

c) mesterséges vasoxid, vasminium 3.-

f) cinkfehér, cinkszürke 20.-

g) krómsárga, cinksárga, krómcinóber, krómzöld, cinkzöld 40.-

h) ultramarin (kátrányfestékmentes) 15.-

i) valódi cinóber és antimóncinóber 40.-

j) kék vasciánfesték 100.-

k) korom- és csontfekete 2.-

l) bronzpor, szilárd bronzfestékek és más fémfestékek a kisforgalom számára nem kiszerelve 120.-

m) másutt nem említettek 40.-

415. Fali festékek, vízfestésre elkészítve, kötőanyaggal, porban vagy pépben 70.-

416. Festékek olajban, nyomdakencében vagy bármilyen olajos emulzióban elkészítve:

a) lenolaj nélkül készült fekete ujságfesték 15.-

b) más nyomdafesték 60.-

c) más elkészített festékek 250 grammnál nagyobb teljsúlyú tartályokban 70.-

d) írógépszalagok és más festékes szalagok, továbbá festékes párnák, felszerelve is 150.-

417. Festékek (bronz- és más fémfestékek is), táblákban, gombokban, golyókban, tubuszokban, csészékben, kagylókban, üvegekben stb. a kisforgalom számára kiszerelve
150.-

Jegyzet a 416/c) és 417. számokhoz: Művészi olajfestékek legfeljebb 1000 gramm teljsúlyú tubuszokban
50.-

418. Olajos kittek, továbbá olaj- és zsírtartalmú csiszolószerek:

a) csiszolókitt (filling up-kitt) 24.-

b) másféle 7.50

419. Grafitfényesítő, formázva, valamint mindennemű ásványi tisztító- és csiszolóanyag a kisforgalom számára kiszerelve
12.-

420. Kréták, rajzszén, irónok:

a) zsírkő-, billárd- és szabókréta, ácskréta, továbbá fehér író- és rajzkréta, vágva vagy formázva, papirosburkolatban is
30.-

Jegyzet: Fürészelt csiszolatlan zsírkőrudacskák ipari feldolgozásra külön engedély alatt a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett
3.-

b) színes író- és rajzkréta, valamint rajzszén, papírosburkolatban is 80.-

c) irón és kréta fafoglalatban, továbbá mindennemű átfordítható, tölthető és töltő irón, bél nélkül is
220.-

d) irónbél 1200.-

421. Pecsétviasz 35.-

422. Tenta, porban és táblácskákban is; kékítő (a szilárd kivételével) és tuss 30.-

XX. Illóolajok-, illat- és zamatanyagok, esszenciák, illatszerek és kozmetikai készítmények

423. Természetes nyers illóolajok:

a) angelika-, boróka-, fodormenta-, kamilla- és korianderolaj 20.-

b) másfélék, ideértve a kozmaolajat vm.

424. Tisztított (rektifikált) boróka-, citronella-, eukaliptusz-, fahéj-, fenyő-, kajeput-, könnyű kámfor-, természetes keserűmandulaolaj (őszibarackmagolaj is), nyírfakátrány-, olajborostyán-, rozmarin-, sassafras-, szantálfa-, szegfűszeg- és thymian-olaj

80.-

425. Másféle tisztított (rektifikált) illóolaj, továbbá menthol 160.-

426. Rózsaolaj-, gyöngyvirág-, hársfa-, heliotrop-, ibolya-, jácint-, jázmin-, kertiszegfű-, narancsvirág-, nárcisz-, orgona-, rezeda-, ylang-ylang-olaj, akácia-olaj, továbbá mindennemű kompozició pipereszerek és szappanok illatosítására

750.-

427. Antranilsavas metilészter, benzaldehid, benzilacetát, benzilalkohol, benzilbenzoát, carven, cinnamen, citral, cumarin, difenileter, eugenol, fahéjaldehid, izoeugenol, izoszaffról, metilbenzoát, nerolin, parakrezólmetiléter, szaffról szalicilsavas metil- és amilészter, terpentinacetát, terpincol, terpinol és yara-yara


100.-

428. Másutt nem említett illatanyagok 250.-

429. Ecetéter, éterbenzoát, cukoréter, hangyaéter, önantéter, ruméter, vajéter, valeriánéter 200.-

430. Amilacetát, amilbutirát, amilvalerianát, metilacetát és más, a vámtarifa más számai alatt nem említett zamatos észterek
300.-

431. Rum-, likőr- és pálinka-esszenciák, gyümölcs-esszenciák, gyümölcsészterek és gyümölcs-arómák 400.-

432. Allas-, anizett, rosztopsinolaj és más összetett illóolaj élvezeti cikkek zamatosítására 1000.-

433. Illatosított zsiradékok (zsíros virágolaj-kivonatok is), továbbá száj- és fogápoló szerek s ilyenekként kiszerelt más készítmények, amennyiben nem tartoznak a 458. sz. alá, alkohol nélkül
400.-

434. Kozmetikai készítmények alkohol nélkül 600.-

435. Mindennemű alkoholtartalmú illatszer és kozmetikai készítmény, ideértve az erős illatú esszenciát, ú. n. illuziót
3000.-

XXI. Finomított vegyi készítmények s azok nyersanyagai

436. Elemi testek:

a) foszfor (foszfortabletták is, kohászati célokra), kéneső (higany), cinkpor, bróm, jód, szelén és arzén
vm.

b) alkálifémek és alkáliföldfémek, valamint e fémek amalgámjai és ötvözetei vm.

437. Vegytiszta anorganikus savak és savanhidridek vm.

438. Vegytiszta alkáliák, káliumhidroxid és nátriumhidroxid, tisztítva is vm.

439. Szulfurilklorid, tionilklorid, kénklórür, klórszulfónsav, foszfor-, foszforklórvegyületek, foszfor-, arzén- és antimonkénvegyületek
vm.

440. Vegytiszta sók: vegytiszta bizmuttriklorid, bizmutoxiklorid, bizmutnitrát, bizmutszubnitrát, nátriumbromid, káliumbromid és ammoniumbromid, nátriumjodid, káliumjodid és ammoniumjodid, káliumbromát, káliumjodát, káliumkarbonát, kaliumklorát, litiumkarbonát, báriumklorid, rézklorid, ónklorid, ónklorür, cinkklorid, cinkszulfát, nátrium- és káliumperszulfát, bárium és káliumperkarbonát, nátrium- és káliumperborát, hipofoszfit, továbbá vegytiszta higany- és vassók
vm.

441. Másutt nem említett, finomított anorganikus készítmények és nyersanyagok az érték 15%-a

442. Citromsav, benzoésav, fahéjsav és anthranilsav s ezeknek, valamint a csersavnak másutt nem említett sói
vm.

443. Ecetsavanhidrid 150.-

444. Szalicilsav (technikai és vegytiszta) és annak másutt nem említett sói 150.-

445. Acetilszalicilsav (aspirin, acetilina és más néven) s annak sói 250.-

446. Szalol vm.

447. Szénkéneg vm.

448. Acetilklorid, benzilklorid, benzoilklorid, monoklórecetsav, továbbá széntetraklorid és szénsesquiklorid, di-, tri- és perklóretilén, tetralin, tetrakloretán, dekalm és más, a vámtarifa más számai alatt nem említett szerves oldószerek

vm.

449. Kloroform:

a) ipari célokra )legalább 1 kg teljsúlyú csomagolásban) 40.-

b) pro narcosi 150.-

450. Metil- és etilklorid, metil- és etilbromid, metil- és etiljodid 300.-

451. Másutt nem említett aromás szénhidrogének és fenólok, továbbá szerves nitrogénszármazékok vm.

452. Guajakol és guajakolkészítmények, kreozot és kreozotkészítmények 250.-

453. Formaldehid, paraformaldehid vm.

454. Alkaloidák:

a) arekolin, eseridin, kinin, koffein, kokain, fizosztigmin, pilokarpin, szantonin, szkopolamin, teobromin s ezek sói az érték
5%-a

b) másfélék az érték 15%-a

455. Másutt nem említett éterek összetett és éterek:

a) etiléter és éter pro narcosi, valamint etilétertartalmú készítmények 145.-

b) összetett éterek 300.-

456. Másutt nem említett szerves készítmények az érték 15%-a

457. Szacharin, metilszacharin, dulcin, glucin s más, a cukornál édesebb mesterséges édesítő 200.-

Jegyzet: A behozatal a m. kir. pénzügyminisztériumnak van fenntartva.

458. Galénikus készítmények (kivonatok, tinkturák, kenőcsök, pilulák, gyógytapaszok) és más elkészített gyógyszerek, valamint felirataik, címcéduláik és más efélék útján emberi vagy állati gyógyszereknek mondott mindennemű anyagok:

a) gyógyostyák 30.-

b) gyógytapaszok 60.-

c) vegyileg egységes gyógyszerek a kisforgalom számára tablettákban kiszerelve az érték 20%-a

d) másfélék 1500.-

459. Szalvarzánkészítmények vm.

460. Tej- (sajt-) oltó 1000.-

461. Szérumok és vaccinák vm.

462. Fogászati vegyszerek, kiszerelt fogcement, fogmintázó anyagok, fogemail, fogfényesítő anyagok 30.-

463. Gyógycélokra preparált vagy kiszerelt vatták és kötőszerek 200.-

464. Előkészített előhívók poralakban, patronokban, tablettákban, tömény és használatra kész oldatok alakjában kiszerelve
100.-

465. Savanyú és közömbös rögzítők, aranyfürdők, platinafürdők, higany-, urán- és réztartalmú erősítők és gyengítők, poralakban, patronokban, tablettákban, tömény- és használatra kész oldatok alakjában kiszerelve

150.-

466. Elkészített vetőmagcsávázó, növénypermetező és növényporozó szerek, ideértve a folyékony rovarirtószereket is, továbbá kénmáj
25.-

467. Patkány- és egérirtószerek, vadkár-ellenes kátránykészítmények, továbbá füstölő kúpok 100.-

XXII. A faipar termékei

468. Csomagoló- és más faforgács és szögletes gyufaszálka 5.-

469. Faszeg és fadrót:

a) tekercselt csíkokban 40.-

b) másféle 20.-

470. Ládák és ládarészek fából:

a) méretekre szabott ládarészek:

1. nyersen (gyalulatlanul, hornyolatlanul, enyvezetlenül, szegezetlenül) 3.-

2. gyalulva vagy hornyolva vagy enyvezve vagy egyébként megmunkálva 6.-

b) kész ládák, melyek legkisebb külső mérete 20 cm-nél nagyobb 7.50

471. Ácsmunkák, faházak, barakkok és efélék, szétszedett állapotban is 6.-

472. Parkettáblák összeenyvezve:

a) egynemű fából 36.-

b) többféle fából:

1. intarziával 72.-

2. másfélék 48.-

473. Épületasztalos-munkák, vagyis az épületeken felhasználható, illetőleg azokba beépíthető mindenféle famunkák, valamint ezeknek ilyenekként megmunkált részei, vasalással is:

a) faredőnyök:

1. gyalult, hornyolt és profilozott faredőnylécek 6.-

2. kész faredőnyök 24.-

b) másfélék:

1. puhafából 30.-

2. keményfából vagy keményfával burkolva 60.-

474. Hordók, kádak és más kádármunkák, abronccsal vagy anélkül, valamint ezek részei:

a) puhafából, ideértve a legfeljebb 4 liter ürtartalmú oroszhalas-hordókat keményfából is 5.-

b) keményfából 15.-

Jegyzet: Ásványolajos, más olajos, kátrányos és cserzőanyaghordók használt állapotban vm.

475. Háztartási, gazdasági és ipari eszközök és szerszámok fából, továbbá másutt nem említett esztergályozott faárúk, más anyagokkal kapcsolatban is:

a) nyersen:

1. egy darabból faragott gabonalapátok, esztergályozott nyelek, téglavetőformák és kézi szállítási eszközök
16.-

2. másfélék, kaptafák kivételével 35.-

b) festve, fényezve vagy egyébként megmunkálva, kaptafák nyersen is 50.-

476. Szekér- és kocsialkotórészek fából:

a) keréktalp, gőzölve, hajlítva vagy vonókéssel megmunkálva 1.-

b) kerékküllő, kerékagy és más szekér- és kocsialkotórész, félig megmunkálva, de vasalás nélkül 10.-

c) kész kerék:

1. vasabronccsal 24.-

2. gummiabroncs számára előkészítve 36.-

d) kocsiszekrények (korba) személy- és teherszállító kocsikhoz s ezek kész alkotórészei, vasalással is:

1. párnázatlanul és kárpitozás nélkül darabonkint 60 kg és annál nagyobb súlyban 70.-

2. párnázatlanul és kárpitozás nélkül darabonkint 60 kg-nál kisebb súlyban, továbbá bármily darabsúlyban párnázva vagy kárpitozva
110.-

477. Légcsavarok fából mótoros járóművek számára 200.-

478. Sportcikkek és tornaszerek fából:

a) csupán vassal vagy fémmel kapcsolatban 35.-

b) másfélék 50.-

479. Furnirok (borítéklemezek):

a) vakfurnirok (borítólemezek), hasítva, 1.8 mm és annál nagyobb, de legfeljebb 4 mm vastagságban:

1. európai fanemekből 7.-

2. tengerentúli (exotikus) fanemekből 10.-

b) más furnirok 1.8 mm vastagságon alul:

1. európai fanemekből:

) hasítva vagy hántva 18.-

) fűrészelve 27.-

2. tengerentúli (exotikus) fanemekből 36.-

c) több rétegű, furnirlapokból keresztirányban egymásra ragasztott lapok 16.-

480. Székülés, klozetülés fából 20.-

481. Falécek, bútorok, keretek stb. számára:

a) símán vagy párkányozva:

1. nyersen, a 3. alattiak kivételével 15.-

2. pácolva, festve, firniszelve, fénymázolva, a 3. alattiak kivételével 22.-

3. borító-anyaggal fedve vagy abból készített díszítésekkel, továbbá fából kimart, kiégetett vagy préselt díszítésekkel vagy furnirozva, nyersen, pácolva, festve, firniszelve, fénymázozva
40.-

4. politurozva, bronzolva, aranyozva, ezüstözve vagy finom festéssel díszítve 75.-

b) finoman áttört vagy szobrászmunkával, továbbá kirakott munkával 120.-

482. Keretek, a díszműárúk kivételével:

a) szögletes keretek a 481/a 1. alatti lécekből 20.-

b) szögletes keretek a 481/a 2. alatti lécekből 30.-

c) szögletes keretek a 481/a 3. alatti lécekből 55.-

d) szögletes keretek a 481/a 4. alatti lécekből 100.-

e) szögletes keretek a 481/b alatti lécekből, továbbá mindennemű nem szögletes keret nyersen 160.-

f) mindennemű nem szögletes keret kikészítve 200.-

483. Hajlított bútor és bútorrész:

a) kárpitozás nélkül 40.-

b) kárpitozva:

1. selyembevonással 300.-

2. más bevonással vagy bevonás nélkül 200.-

484. Ülőbútor fából (a hajlított bútor kivételével):

a) nyersen 30.-

b) pácolva, mázolva, lakkozva, fényezve (politurozva):

1. kárpitozás nélkül 60.-

2. kárpitozva:

) selyembevonással 300.-

bb) más bevonással vagy bevonás nélkül 200.-

c) intarziákkal, beégetett, faragott vagy színes díszítéssel, aranyozva, ezüstözve, bronzozva, fémdíszítéssel (veretekkel is):

1. kárpitozás nélkül 120.-

2. kárpitozva:

) selyembevonással 400.-

) más bevonással vagy bevonás nélkül 300.-

485. Más fenyőfabútor:

a) símán, minden furnirozás nélkül, csak szerkezeti vasalásokkal és zárakkal:

1. nyersen, egyszerű mázolással vagy egy színben pácolva, beeresztéssel, bedörzsöléssel 24.-

2. egy színre fényezve (politurozva) vagy lakkozva 36.-

b) faragott, beégetett, berakott vagy festett díszítéssel, vagy más anyagokkal kapcsolatban, díszvasalásokkal is vagy belül más fanemekkel furnirozva
70.-

486. Más fabútor bármilyen fából (a fenyő kivételével), melynél legfeljebb a betétek vannak furnirozva:

a) símán, csak szerkezeti vasalásokkal:

1. nyersen, egyszínűre pácolva vagy beeresztve 35.-

2. egyszínűre fényezve (politurozva) 40.-

b) szobrászmunkával, beégetett, berakott vagy festett díszítéssel vagy más anyagokkal kapcsolatban vagy díszvasalásokkal
50.-

487. Más furnirozott fabútor, a 485. és 486. számok alatt megnevezett kivételével:

a) nyersen, egyszerűen pácolva vagy beeresztve:

1. síma, szálas európai fanemekből készült furnirokkal 60.-

2. habos vagy tengerentúli (exotikus) fanemekből készült furnirokkal 75.-

b) egyszínűre fényezve (politurozva):

1. síma, szálas európai fanemekből készült furnirokkal 70.-

2. habos vagy tengerentúli (exotikus) fanemekből készült furnirokkal 90.-

c) szobrászmunkával, rakott (mozaik) vagy berakott (intarzia), beégetett vagy többszínű díszítéssel vagy más anyagokkal kapcsolatban vagy díszvasalásokkal vagy hajlított felületű ajtókkal vagy fiókokkal, fémintarziával (Boulle-munkával), mindenféle aranyozott, ezüstözött vagy bronzozott bútor


300.-

488. Másutt nem említett iskolai és irodai faárúk:

a) rajztábla 15.-

b) másféle 60.-

489. Másutt nem említett faárúk 60.-

XXIII. A papiros és sokszorosítóipar termékei

490. Papirosanyag:

a) rongyból (rongypép) 5.-

b) másféle:

1. vegyi úton előállított (cellulose) 3.-

2. mechanikai úton előállított 1.50

491. Nyers papiros-fedéllemez 8.-

492. Kátrányos vagy aszfalttal telített papiros-fedéllemez:

a) homokkal vagy kaviccsal behintve 8.-

b) homokkal vagy kaviccsal be nem hintve 14.-

493. Fényesítő és más efféle különleges papiroslemez, a hullámos papiroslemez kivételével 7.-

494. Hullámos papíroslemez táblákban, ívekben, tekercsekben 20.-

495. Más papiroslemez négyzetméterenkint 180 gramm vagy annál nagyobb súlyban:

a) kézi lemez, tovább meg nem munkálva:

1. négyzetméterenkint 400 gramm vagy annál nagyobb súlyban:

) szürke lemez 7.-

bb) másféle 5.-

2. négyzetméterenkint 400 grammon aluli súlyban 10.-

b) gép (karton) lemez:

1. négyzetméterenkint 250 gramm vagy annál nagyobb súlyban:

) simítatlan természetes színű, két vagy három rétegű is, tovább meg nem munkálva 10.-

bb) simítatlan anyagában festett, tovább meg nem munkálva 12.-

cc) simított, továbbá az e tétel alatt eddig említett összes lemezek tovább megmunkálva 15.-

2. négyzetméterenkint 250 grammon aluli súlyban, tovább megmunkálva is 18.-

496. Csomagolópapiros (498. szám alá tartozó kivételével):

a) négyzetméterenkint 30 gramm és annál nagyobb súlyban 10.-

b) négyzetméterenkint 30 grammon aluli, de legalább 20 gramm súlyban 18.-

497. Nyomó- és írópapiros tekercsekben vagy ívekben, hajtogatva is:

a) lignintartalmú simítatlan közönséges ujságnyomópapiros tekercsekben, négyzetméterenkint legfeljebb 50 gramm súlyban
6.-

b) más, lignintartalmú papiros 18.-

c) másféle 21.-

498. Tekercspapiros (bobina) 15 cm szélességre vagy annál keskenyebbre vágva, a tarkapapirosból és a szivarka- és más selyempapirosból való kivételével, továbbá csomagolópapiros leszakítógépek számára kiszerelt, 30 cm-nél kisebb átmérőjű tekercsekben

30.-

499. Szivarkapapiros és más selyempapiros négyzetméterenkint 20 grammnál kisebb súlyban, ívekben, tekercsekben, bobinákban
75.-

Jegyzet: Az 503., 504. és 965. számok alá tartozó papiros gyártására szolgáló, négyzetméterenkint 20 grammnál kisebb súlyú papiros külön engedély alatt a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett a vám egy harmadát fizeti.

500. Tarkapapiros és tarka karton:

a) egy oldalon mázolva vagy krétázva, de tovább meg nem munkálva 35.-

b) másféle, ideértve az arany-, ezüst- és bronzpapirost 40.-

501. Itatós- és szűrőpapiros 6.-

502. Papiros- (cellulose) vatta, a 463. sz. alá tartozó kivételével 18.-

503. Kreppapiros egyenkint 30 cm vagy annál nagyobb átmérőjű tekercsekben, préselve is 40.-

504. Vegyészeti papiros (a fényérzékeny papiros kivételével):

a) olajozott papiros (rajzmásoló papiros) 70.-

b) indigo-, karbon- és efféle színes átíró vagy átütő másolópapiros:

1. négyzetméterenkint 30 gramm és annál nagyobb súlyban 200.-

2. négyzetméterenkint 30 grammnál kisebb súlyban 400.-

c) másféle 60.-

505. Vonalozott papiros:

a) ívekben 30.-

b) hajtogatva, csomagokba vagy dobozokba rakva 36.-

506. Mézgázott papiros:

a) ívekben vagy 30 cm-nél nagyobb szélességű tekercsekben 10.-

b) könyvecskékben, szalagokban, legfeljebb 30 cm szélességű tekercsekben kiszabva 30.-

507. Papirostapéta 40.-

508. Papiros vagy papiroslemez rá- vagy közé ragasztott szövettel (papyrolin) 15.-

509. Másutt nem említett papiros ívekben vagy tekercsekben 6.-

510. Papiroszacskó és papiroszsák, nyomással is:

a) zacskó és zsák négyzetméterenkint 80 grammnál nagyobb súlyú közönséges csomagolópapirosból
22.-

b) másféle papirosból készült mindennemű finom zacskó, bélelve is 75.-

511. Klozetpapiroslapok felvágva, kis csomagba csomagolva, hajtogatva vagy tekercselve, felszerelt papirosdobozban is
40.-

512. Fehérnemű és asztalnemű papirosból, továbbá kreppapiros 30 cm-nél kisebb átmérőjű tekercsekben vagy ívekben vagy lapokban:

a) nem mintázott és nem áttört 60.-

b) másféle 100.-

513. Csipkepapiros és ebből készült árúk, ideértve a süteményhüvelyeket 70.-

514. Papiroscímke:

a) zsákcímke, függőcímke, keretes címke, nyomással, fémkeretű lyukkal vagy fémkerettel is 70.-

b) másféle, dombornyomással is, továbbá levélzáró bélyeg, arcképbélyeg, emlékbélyeg, reklámbélyeg:

1. egy vagy két színben 100.-

2. több színben, arany-, ezüst- vagy bronznyomással is 150.-

515. Levélboríték:

a) belső felületén mintázás vagy bélés nélkül és külső felületén nyomás nélkül 60.-

b) másféle, ideértve mindennemű fényképvédő és ablakos borítékot 100.-

516. Levélpapiros:

a) csomagban vagy közönséges dobozban vagy mappában:

1. nem bélelt vagy belül nem mintázott borítékkal, színes, gyász-, aranynyomású vagy préselt keret vagy díszítések vagy betűk nélkül
60.-

2. másféle 100.-

b) finom dobozban vagy tömbben:

1. nem bélelt vagy belül nem mintázott borítékkal, színes, gyász-, aranynyomású vagy préselt keret vagy díszítések vagy betűk nélkül
75.-

2. másféle 120.-

517. Névjegy-, meghívó és efféle, kártya továbbá fényképkarton szabásosan, dobozban is:

a) fénykép-karton 40.-

b) másféle 75.-

518. Képeslevelezőlap:

a) városok és hasonlók látképeivel 130.-

b) másféle 80.-

519. Gyermekképeskönyv szöveggel is 100.-

520. Játékkártya 150.-

Jegyzet: A játékkártyák után a fennálló szabályok szerinti bélyeget is kell fizetni s azokat a játszmák mennyisége és minősége, valamint a kártyalapok száma szerint is be kell vallani.

521. A képnyomóipar más tömeggyártmányai:

a) egy- vagy kétszínűek 130.-

b) többszínűek, arany-, ezüst- vagy bronznyomással, dombornyomással vagy csákozva, gelatinozva; üvegfestményutánzatok (diaphan)
200.-

Jegyzet: 1. Nyomópapirost nyomtatott illusztrációkkal, hírlapok és könyvek számára, melyeknek szövegét a belföldön ugyanarra a papirosra utólagosan rányomják, nem képespapiros gyanánt, hanem az ebbeli rendeltetésre való felhasználásnak igazolása mellett az 533. szám szerint kell kezelni.

A rendeltetésre való felhasználás igazolásának fenntartása mellett a belföldön kiadott tudományos vagy oktatási művekhez való illusztrációkat is az 533. szám szerint kell kezelni.

2. A m. kir. szépművészeti múzeum igazolása alapján művészi termékek után egyes lapokon készült műnyomatok, amennyiben a kép belső nagysága 16X20 cm-nél nagyobb, belföldi műkiadók részére

vm.

522. Szivarkapapiros, kiszerelve 320.-

523. Szivar- és szivarkaszipka papirosból 150.-

524. Szivarkahüvely 180.-

525. Üzleti könyv és levélmásoló-könyv, legalább 10.5X16 cm nagyságban:

a) puha vagy kemény papiroskötésben 75.-

b) fél- vagy egész vászon- vagy műbőrkötésben 150.-

c) más kötésben 200.-

526. Iró- és rajzfüzet, zsebjegyzőkönyv és másutt nem említett más könyvkötő-cikk:

a) puha vagy kemény papiroskötésben 75.-

b) fél- vagy egész vászon- vagy műbőrkötésben 200.-

c) más kötésben 280.-

527. Levélrendező, okmánytartó, gyorsfűző 75.-

528. Naptár (a könyvszerű naptár kivételével) és naptárhátrész:

a) naptártömb, hátrésszel is; íves falinaptár egy- vagy kétszínű nyomással 70.-

b) naptárhátrészek; íves falinaptárak, kettőnél több színnel nyomva; itatós íróaljazat-naptár 90.-

c) zseb-, tárca- vagy asztali naptár:

1. puha vagy kemény papiroskötésben 120.-

2. fél- vagy egészvászon- vagy műbőrkötésben 200.-

3. más kötésben 280.-

529. Dobozgyártmányok:

a) közönséges doboz, összefűzve vagy ragasztva, nyomás vagy domborítás és bevonás nélkül 30.-

b) kiszabott lapos dobozrész és hajlított (összehajtható) doboz, hullámos papiroslemezdoboz nyomás vagy domborítás és bevonás nélkül
40.-

c) hengeres doboz és tok, húzott, tekercselt és sajtolt doboz nyomás vagy domborítás nélkül 48.-

d) az a), b) és c) alattiak nyomással, domborítással vagy címkékkel, de bevonás nélkül 60.-

e) papirossal bevont, domborított, nyomott, aranyszélű vagy aranynyomással ellátott doboz, papirossal vagy fával való szereléssel is, kivéve a g) alattiakat
110.-

f) más anyagokkal bevont, díszített vagy szerelt doboz, etui és efféle, favázzal is, kivéve a g) alattiakat
240.-

g) ékszerdoboz, melynek bármely mérete legfeljebb 15 cm:

1. csupán papirossal bevonva és berendezve 500.-

2. másféle 1000.-

530. Fonalcséve papirosból 22.-

531. Másutt nem említett papirmaséárúk, továbbá kivágott festőminta (patron) 200.-

532. Másutt nem említett papirosáruk, a nyomdatermékek kivételével 75.-

533. Könyv, folyóirat (az árjegyzék és üzleti célokra szolgáló hasonló nyomtatvány kivételével) és zenemű
vm.

Jegyzet: Könyv, folyóirat és zenemű bőrbe, pergamentbe, selyembe, bársonyba vagy hasonló nemesebb anyagokba kötve vagy ily anyagokkal kapcsolatban
180.-

534. Másutt nem említett nyomtatványok és nyomdai termékek, ideértve a térképeket (a könyv- és folyóiratmellékletek kivételével):

a) könyvkötészeti kidolgozás nélkül:

1. egy- vagy kétszínűek 130.-

2. többszínűek, arany-, ezüst- vagy dombornyomással, lakkozva is 200.-

b) ha az ívek könyvkötészetileg ki vannak dolgozva, beleértve a papirosba való kötést:

1. egy- vagy kétszínűek 150.-

2. többszínűek, arany-, ezüst- vagy dombornyomással 220.-

c) fél- vagy egész vászon- vagy műbőr- vagy más kötésben:

1. egy- vagy kétszínűek 180.-

2. többszínűek, arany-, ezüst- vagy dombornyomással 250.-

XXIV. A fonás-, kefekötő- és szitakötőipar termékei

535. Kosárkötőárú fűzvesszőből:

a) festetlenül:

1. hántolatlan fűzvesszőből 15.-

2. hántolt fűzvesszőből 30.-

b) festve, lakkozva vagy más növényi anyaggal keverten fonva 300.-

c) bőrrel vagy textilanyagokkal bélelve vagy egyébként más anyagokkal fonva vagy díszítve 600.-

536. Kosárkötőárú nádból:

a) festetlenül:

1. poroló és hírlaptartókeret 140.-

2. másféle 70.-

b) festve, lakkozva vagy más növényi anyaggal keverten fonva 360.-

c) bőrrel vagy textilanyagokkal bélelve vagy egyébként más anyagokkal fonva vagy díszítve 720.-

537. Szalmából, gyékényből, sásból, kákából vagy más növényi anyagokból készült fonás- és kosárkötőárú:

a) fonat és zsinór vm.

b) takaróponyva, csomagoló gyékény, lábtörlő, szalmatok, kenyérszakajtó, szatyor, méhkas; mennyezetnádszövet is
25.-

c) másféle, bélés és díszítés nélkül 250.-

d) bélelve vagy egyébként más anyagokkal fonva vagy díszítve 500.-

538. Fonott bútor:

a) kárpítozás vagy bevonás nélkül:

1. fűzvesszőből 100.-

2. nádból, kákából vagy efféle növényi anyagokból 200.-

b) kárpítozással vagy bevonással 400.-

539. Seprő:

a) nyírvesszőből 5.-

b) cirokból vagy más növényi anyagokból 15.-

c) tollból vagy más anyagokból 75.-

540. Kefe és meszelő növényi és állati anyagokból:

a) fába foglalva, vassal kapcsolatban is:

1. kizárólag növényi anyagokból:

) fényezetlen vagy fénymázolatlan foglalatban 40.-

) fényezett vagy fénymázolt foglalatban 48.-

2. kizárólag állati anyagokból:

) fényezetlen vagy fénymázolatlan foglalatban 100.-

) fényezett vagy fénymázolt foglalatban 200.-

3. vegyes anyagokból:

) fényezetlen vagy fénymázolatlan foglalatban 80.-

) fényezett vagy fénymázolt foglalatban 150.-

b) valódi gyöngyházból, elefántcsontból vagy teknősbékahéjból való foglalatban, illetve ily valódi anyagokkal kapcsoaltban
1500.-

c) más foglalatban vagy más anyaggal kapcsolatban 800.-

541. Kefe drótból 60.-

542. Ecset:

a) növényi és vegyes anyagokból 120.-

b) kizárólag állati anyagokból:

1. fanyéllel, zsineggel kötözve vagy vassal foglalva 200.-

2. másféle, a tollecset kivételével 300.-

c) tollecset 400.-

543. Kész szita és rosta fakerettel:

a) vasdrótfonatból vagy vasdrótszövetből készült fenékkel 130.-

b) fémdrótból készült fonat- vagy szövetfenékkel 200.-

c) lószőrfenékkel 220.-

d) selyem- és más szövetfenékkel 300.-

544. Másutt nem említett árúk drótfonat-, drótszövet- vagy lyukasztott lemezfenékkel:

a) vasdrótfonatból, vasdrótszövetből vagy lyukasztott vaslemezből készült fenékkel 100.-

b) fémdrótból készült fonal- vagy szövetfenékkel vagy fémből készült lyukasztott lemezfenékkel 200.-

XXV. A textilipar termékei

545. Tisztítófonal pamutból 12.-

546. Pamutvatta:

a) enyvesvatta, paplanvatta 36.-

b) vegyileg tisztított (fehérített és zsírtalanított) a 463. szám alá tartozó kivételével 100.-

547. Előfonat pamutból 12.-

548. Egyágú nyers pamutfonal:

a) az angol számozási mód szerint a 12. számig bezárólag 24.-

b) az angol számozási mód szerint a 12. számon felül a 32. számig bezárólag 36.-

c) az angol számozási mód szerint a 32. számon felül az 50. számig bezárólag 50.-

d) az angol számozási mód szerint az 50. számon felül 60.-

549. Két- vagy többágú nyers pamutfonal:

a) egyszer cérnázva:

1. az angol számozási mód szerint a 12. számig bezárólag 40.-

2. az angol számozási mód szerint a 12. számon felül a 32. számig bezárólag 75.-

3. az angol számozási mód szerint a 32. számon felül az 50. számig bezárólag 110.-

4. az angol számozási mód szerint az 50. számon felül 150.-

b) többször cérnázva:

1. az angol számozási mód szerint a 12. számig bezárólag 60.-

2. az angol számozási mód szerint a 12. számon felül a 32. számig bezárólag 110.-

3. az angol számozási mód szerint a 32. számon felül az 50. számig bezárólag 160.-

4. az angol számozási mód szerint az 50. számon felül 220.-

550. Fehérített, mercerizált, fényesített, festett vagy színnyomatos pamutfonal az illető nyers fonal vámján felül a következő pótlék alá esik:

a) fehérítve 20.-

b) mercerizálva vagy fényesítve 30.-

c) festve vagy színnyomatosan 45.-

d) fehérítve és mercerizálva vagy fényesítve 50.-

e) festve vagy színnyomatosan és mercerizálva vagy fényesítve 75.-

Jegyzet az 548-550. számokhoz: Péppel telített vagy enyvezett láncfonalak a felhasznált fonal vámján felül 5% pótlék alá esnek.

551. A kisforgalom számára kiszerelt pamutfonal:

a) 5 grammnál nagyobb darabsúlyú kiszerelésben:

1. legfeljebb háromágú fonal 15 grammnál nagyobb darabsúlyú kiszerelésben 240.-

2. másféle 400.-

b) legfeljebb 5 gramm darabsúlyú kiszerelésben 600.-

552. Közönséges pamutszövet, az angol számozási mód szerint 50. számú és annál durvább fonalból, melynél egy négyzetcentiméterre láncirányban és vetülékirányban együtt 76 vagy annál kevesebb fonal esik:

a) síma, egyszerűen sávolyos is:

1. nyersen 135.-

2. fehérítve 180.-

3. festve 310.-

4. egy vagy két színnel nyomva vagy két színnel tarkán szőve 350.-

5. három vagy négy színnel nyomva vagy három vagy négy színnel tarkán szőve 360.-

6. öt vagy több színnel nyomva vagy öt vagy több színnel tarkán szőve 370.-

b) mustrás:

1. nyersen 170.-

2. fehérítve 220.-

3. festve 340.-

4. egy vagy két színnel nyomva vagy két színnel tarkán szőve 380.-

5. három vagy négy színnel nyomva vagy három vagy négy színnel tarkán szőve 390.-

6. öt vagy több színnel nyomva vagy öt vagy több színnel tarkán szőve 400.-

553. Közönséges sűrű pamutszövet, az angol számozási mód szerint 50. számú és annál durvább fonalból, melynél egy négyzetcentiméterre láncirányban és vetülékirányban együtt 76-nál több fonal esik:

a) síma, egyszerűen sávolyos is:

1. nyersen 150.-

2. fehérítve 190.-

3. festve 330.-

4. egy-négy színnel nyomva vagy két-két színnel tarkán szőve 380.-

5. öt vagy több színnel nyomva vagy több mint két színnel tarkán szőve 390.-

b) mustrás:

1. nyersen 200.-

2. fehérítve 240.-

3. festve 380.-

4. egy-négy színnel nyomva vagy két színnel tarkán szőve 430.-

5. öt vagy több színnel nyomva vagy több mint két színnel tarkán szőve 440.-

554. Finom pamutszövet, az angol számozási mód szerint 50. számúnál finomabb, de legfeljebb 100. számú fonalból:

a) nyersen 200.-

b) fehérítve 300.-

c) festve 420.-

d) egy-négy színnel nyomva vagy két színnel tarkán szőve 600.-

e) öt vagy több színnel nyomva vagy több mint két színnel tarkán szőve 650.-

555. Legfinomabb pamutszövet, az angol számozási mód szerint 100. számúnál finomabb fonalból:

a) nyersen 300.-

b) fehérítve 400.-

c) festve 520.-

d) egy-négy színnel nyomva vagy két színnel tarkán szőve 700.-

e) öt vagy több színnel nyomva vagy több mint két színnel tarkán szőve 750.-

Jegyzet az 554. és 555. számokhoz: Az e számok alá tartozó szövetek himzőgyárak részére külön engedély alatt a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett a vám felét fizetik.

556. Szabásosan szőtt (de nem nyers) vagy nyomott pamutfej- és vállkendő, végben vagy kiszabva vagy egyszerűen beszegve
440.-

557. Szabásosan szőtt (de nem nyers) vagy nyomott pamutzsebkendő végben, valamint az ú. n. tetraszövet
500.-

558. Szabásos pamuttakaró, a 604. szám alá tartozó kivételével, végben vagy kiszabva, egyszerűen beszegve is:

a) mindkét oldalán bolyhosan kikészítve 150.-

b) másféle 300.-

Jegyzet: 1. Végben mercerizált pamutszövet vagy egészen vagy részben mercerizált pamutfonalból készült szövet az illető pamutszövet vámján felül 30.- K pótlék alá esik.

2. Pamutszövetet, melyben a selyem- vagy műselyemfonalak aránya legfeljebb 15%, mint pamutszövetet kell megvámolni, olykép, hogy az illető szövet vámjának 150%-át pótlék gyanánt kell fizetni.

559. Bársony- és bársonyszerű szövet pamutból:

a) négyzetméterenkint 450 gramm és annál nagyobb súlyban 480.-

b) négyzetméterenkint 450 grammnál kisebb súlyban 850.-

560. Tisztítófonal növényi fonóanyagokból, a pamutból való kivételével 12.-

561. Vatta növényi fonóanyagokból, a pamutvatta kivételével 36.-

562. Lenfonal, ramiéfonal:

a) nyersen:

1. egyágú:

) az angol számozási mód szerint a 8. számig bezárólag 17.-

) az angol számozási mód szerint a 8. számon felül a 14. számig bezárólag 20.-

) az angol számozási mód szerint a 14. számon felül a 20. számig bezárólag 25.-

) az angol számozási mód szerint a 20. számon felül a 35. számig bezárólag 30.-

) az angol számozási mód szerint a 35. számon felül 40.-

2. többágú vagy cérnázott:

) az angol számozási mód szerint a 8. számig bezárólag 35.-

) az angol számozási mód szerint a 8. számon felül a 14. számig bezárólag 40.-

) az angol számozási mód szerint a 14. számon felül a 20. számig bezárólag 50.-

) az angol számozási mód szerint a 20. számon felül a 35. számig bezárólag 65.-

) az angol számozási mód szerint a 35. számon felül 80.-

b) fehérítve az illető nyersfonal vámján felül 20.- korona, festve vagy színnyomatosan az illető nyersfonal vámján felül 30.- korona pótlék alá esik.

563. A kisforgalom számára kiszerelt lenfonal:

a) nyers;

1. egyágú 60.-

2. többágú vagy cérnázott 120.-

b) fehérítve, festve:

1. 5 grammnál nagyobb darabsúlyú kiszerelésben:

) legfeljebb háromágú fonal 15 grammnál nagyobb darabsúlyú kiszerelésben 240.-

) másféle 400.-

2. legfeljebb 5 gramm darabsúlyú kiszerelésben 600.-

564. Kenderfonal és fonal másutt nem említett növényi anyagokból:

a) egyágú:

1. nyersen:

) az angol számozási mód szerint a 4. számon alul 10.-

) az angol számozási mód szerint 4. számú és azon felül a 10. számig bezárólag 12.-

) az angol számozási mód szerint a 10. számon felül 15.-

2. fehérítve vagy festve vagy színnyomatosan:

) az angol számozási mód szerint a 4. számon alul 20.-

) az angol számozási mód szerint 4. számú és azon felül a 10. számig bezárólag 25.-

) az angol számozási mód szerint a 10. számon felül 30.-

b) többágú vagy cérnázott:

1. nyersen:

) az angol számozási mód szerint a 4. számon alul 30.-

) az angol számozási mód szerint a 4. számú és azon felül a 10. számig bezárólag 35.-

) az angol számozási mód szerint a 10. számon felül 40.-

2. fehérítve vagy festve vagy színnyomatosan:

) az angol számozási mód szerint a 4. számon alul 40.-

) az angol számozási mód szerint 4. számú és azon felül a 10. számig bezárólag 50.-

) az angol számozási mód szerint a 10. számon felül 60.-

565. A kisforgalom számára kiszerelt kenderfonal:

a) nyers:

1. egyágú 35.-

2. többágú vagy cérnázott 65.-

b) fehérítve, festve:

1. 5 grammnál nagyobb darabsúlyú kiszerelésben:

) legfeljebb háromágú fonal 15 grammnál nagyobb darabsúlyú kiszerelésben 240.-

) másféle 400.-

2. legfeljebb 5 gramm darabsúlyú kiszerelésben 600.-

566. Jutafonal:

a) egyágú:

1. nyersen:

) az angol számozási mód szerint a 2. számig bezárólag 6.-

) az angol számozási mód szerint a 2. számon felül a 4. számig bezárólag 8.50

) az angol számozási mód szerint a 4. számon felül a 10. számig bezárólag 10.-

) az angol számozási mód szerint a 10. számon felül 12.-

2. fehérítve, festve, színnyomatosan 24.-

b) többágú vagy cérnázott, ideértve a zsákmadzagot is 17.-

c) a kisforgalom számára kiszerelve:

1. egyágú 35.-

2. többágú vagy cérnázott 65.-

Jegyzet az 562., 564. és 566. számokhoz: Péppel telített vagy enyvezett láncfonalak a felhasznált fonal vámján felül 5% pótlék alá esnek.

567. Kévekötő kenderből, jutából, manilából és más növényi fonóanyagokból:

a) aratógépekhez gombolyagban 12.-

b) kiszabott kézi kévekötő fácskákkal 10.-

568. Kókuszfonal vm.

569. Papirosból és papirossal keverten font fonal 10.-

570. Len-, kender- és ramiéfonalakból készült szövet:

a) mustrátlan, csak egy alapkötéssel:

1. nyersen:

) négyzetcentiméterenkint láncirányban és vetülékirányban együtt legfeljebb 20 fonallal 100.-

) négyzetcentiméterenkint láncirányban és vetülékirányban együtt 20-nál több, de legfeljebb 40 fonallal
120.-

) négyzetcentiméterenkint láncirányban és vetülékirányban együtt 40-nél több, de legfeljebb 60 fonallal
135.-

) négyzetcentiméterenkint láncirányban és vetülékirányban együtt 60-nál több fonallal 180.-

2. fehérítve, festve, színnyomatosan vagy tarkán szőve:

) négyzetcentiméterenkint láncirányban és vetülékirányban együtt legfeljebb 20 fonallal 140.-

) négyzetcentiméterenkint láncirányban és vetülékirányban együtt 20-nál több, de legfeljebb 40 fonallal
160.-

) négyzetcentiméterenkint láncirányban és vetülékirányban együtt 40-nél több, de legfeljebb 60 fonallal
190.-

) négyzetcentiméterenkint láncirányban és vetülékirányban együtt 60-nál több fonallal 250.-

b) mustrás, váltakozó alapkötésekkel vagy más mustrával, a damaszt kivételével:

1. nyersen:

) négyzetcentiméterenkint láncirányban és vetülékirányban együtt legfeljebb 20 fonallal 120.-

) négyzetcentiméterenkint láncirányban és vetülékirányban együtt 20-nál több, de legfeljebb 40 fonallal
140.-

) négyzetcentiméterenkint láncirányban és vetülékirányban együtt 40-nél több, de legfeljebb 60 fonallal
170.-

) négyzetcentiméterenkint láncirányban és vetülékirányban együtt 60-nál több fonallal 250.-

2. fehérítve, festve, színnyomatosan vagy tarkán szőve:

) négyzetcentiméterenkint láncirányban és vetülékirányban együtt legfeljebb 20 fonallal 160.-

) négyzetcentiméterenkint láncirányban és vetülékirányban együtt 20-nál több, de legfeljebb 40 fonallal
190.-

) négyzetcentiméterenkint láncirányban és vetülékirányban együtt 40-nél több, de legfeljebb 60 fonallal
230.-

) négyzetcentiméterenkint láncirányban és vetülékirányban együtt 60-nál több fonallal 320.-

571. Mindennemű damaszt 360.-

572. Batiszt, gaze, linon és más ritkás szövet lenből, kenderből, ramiéből 1400.-

573. Bársony és bársonyszerű szövet lenből, kenderből, jutából és más növényi fonóanyagokból, a pamut kivételével
480.-

574. Jutaszövet:

a) mustrátlan, egy alapkötéssel, nyersen:

1. négyzetcentiméterenkint láncirányban és vetülékirányban együtt legfeljebb 20 fonallal 28.-

2. négyzetcentiméterenkint láncirányban és vetülékirányban együtt 20-nál több fonallal 40.-

b) mustrátlan, egy alapkötéssel, fehérítve vagy festve 55.-

c) mustrátlan, egy alapkötéssel, színnyomatosan vagy tarkán szőve, továbbá mindennemű mustrás szövet:

1. bútorszövet és kárpitszövet (tapétaszövet) 100.-

2. másféle 60.-

575. Papirosfonalakból, továbbá papirossal kevert fonalakból szőtt szövet 25.-

576. Zsák (szalmazsák is):

a) az 574. és 575. számok alá tartozó szövetekből 35.-

b) más szövetekből 150.-

577. Műgyapjú vm.

578. Fésült gyapjú vm.

579. Gyapjú és szőrvatta vm.

580. Fonott (göndörített) szőr növényi anyagokkal keverve is 70.-

581. Fonal durva állati szőrből a metrikus számozási mód szerint az 5. számig bezárólag:

a) nyersen:

1. egyes vagy kettős fonal 20.-

2. többesével sodrott fonal 30.-

b) fehérítve, festve vagy színnyomatosan:

1. egyes vagy kettős fonal 40.-

2. többesével sodrott fonal 50.-

582. Kártoltfonal, kártoltfonalszerűen font külön meg nem nevezett fonal:

a) nyers, egyes fonal 40.-

b) nyers, kettős vagy többesével sodrott fonal 50.-

c) fehérített, festett, színnyomatos vagy melirozott fonal:

1. egyes fonal 60.-

2. kettős vagy többesével sodrott fonal 70.-

583. Fésűsfonal:

a) nyers, egyes fonal:

1. a metrikus számozási mód szerint a 32. számig bezárólag 70.-

2. a metrikus számozási mód szerint a 32. számon felül a 48. számig bezárólag 90.-

3. a metrikus számozási mód szerint a 48. számon felül 110.-

b) nyers, kettős vagy többesével sodrott fonal:

1. a metrikus számozási mód szerint a 32. számig bezárólag 85.-

2. a metrikus számozási mód szerint a 32. számon felül a 48. számig bezárólag 110.-

3. a metrikus számozási mód szerint a 48. számon felül 140.-

c) fehérített, festett, színnyomatos vagy melirozott egyes fonal:

1. a metrikus számozási mód szerint a 32. számig bezárólag 90.-

2. a metrikus számozási mód szerint a 32. számon felül a 48. számig bezárólag 110.-

3. a metrikus számozási mód szerint a 48. számon felül 130.-

d) fehérített, festett, színnyomatos vagy melirozott kettesével vagy többesével sodrott fonal:

1. a metrikus számozási mód szerint a 32. számig bezárólag 105.-

2. a metrikus számozási mód szerint a 32. számon felül a 48. számig bezárólag 130.-

3. a metrikus számozási mód szerint a 48. számon felül 160.-

Jegyzet: 1. Egyes vagy kettős mohair-, alpakka-, genappes-, teveszőr- és weftfonal, továbbá kettős lastingfonal a metrikus számozási mód szerint a 40. számtól 65. számig további feldolgozásra külön engedély alapján a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett nyersen vámmentes, fehérítve, festve, színnyomatosan vagy melirozva 20.- korona vám alá esik.

2. Szőnyegekhez való színnyomatos láncfonal külön engedély alatt a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzése mellett
vm.

584. A kisforgalom számára kiszerelt gyapjúfonal 220.-

585. Pokróc, takaró (a 604. szám alá tartozók kivételével), szűrposztó és daróc:

a) durva, túlnyomóan állati szőrfonalból 60.-

b) finom:

1. négyzetméterenkint 700 grammnál nagyobb súlyban 160.-

2. négyzetméterenkint legfeljebb 700 gramm, de legalább 500 gramm súlyban 240.-

3. négyzetméterenkint 500 grammnál kisebb súlyban 350.-

586. Szabásosan szőtt (de nem nyers) vagy nyomott gyapjú fej- és vállkendő végben vagy kiszabva, egyszerűen beszegve is
830.-

587. Másutt nem említett gyapjúszövet:

a) négyzetméterenkint 700 grammnál nagyobb súlyban 300.-

b) négyzetméterenkint legfeljebb 700 gramm, de 450 grammnál nagyobb súlyban 500.-

c) négyzetméterenkint legfeljebb 450 gramm, de 350 grammnál nagyobb súlyban 580.-

d) négyzetméterenkint legfeljebb 350 gramm, de 200 grammnál nagyobb súlyban:

1. nyersen 600.-

2. festve, színnyomatosan vagy tarkán szőve 635.-

e) négyzetméterenkint 200 gramm vagy annál kisebb súlyban:

1. nyersen 650.-

2. festve vagy tarkán szőve 720.-

3. színnyomatosan 800.-

Jegyzet: Gyapjúszövetet, melyben a selyem- vagy műselyemfonalak aránya legfeljebb 15%, mint gyapjúszövetet kell megvámolni 50%-os pótlékkal.

588. Bársony és bársonyszerű szövet gyapjúból 500.-

589. Nemez és nemezárúk:

a) durva nemez marha-, kutya-, disznó- és hasonló állati szőrből 50.-

b) másféle nemez és mindennemű nemezárú 200.-

590. Legombolyított szálselyem (grége) vm.

591. Cérnázott selyemfonal (reálselyem):

a) organzin és tráma (szövőfonal), nehezítve és festve is vm.

b) kétszer vagy többször cérnázott varró- és hímzőselyem:

1. nyers vagy fehérített 500.-

2. festett 1500.-

592. Floret- (chappe) selyem és bouretteselyemfonal, egyszálú vagy cérnázott:

a) nyers vagy fehérített vm.

b) festett 700.-

Jegyzet: Festett bouretteselyemfonal szövési célokra külön engedély alatt a rendeleti úton megállapított feltételek és ellenőrzés mellett
250.-

593. Műselyem:

a) nyers vagy fehérített:

1. egyágú 100.-

2. kétágú vagy többágú, cérnázva is 400.-

b) festett 700.-

594. Floret- (chappe) bourette- vagy műselyemfonal egymással vagy más fonóanyaggal kettőzve vagy cérnázva:

a) nyers vagy fehérített 400.-

b) festett 700.-

595. Selyemcérna a kisforgalom számára kiszerelve:

a) reálselyemből 3600.-

b) floret- (chappe-) selyemből 2400.-

c) műselyemből 1000.-

596. Gaze, krepp- és flórszövet selyemből 5400.-

597. Más selyemszövet:

a) sima:

1. nyersen, fehérítve vagy feketére festve 3600.-

2. más színre festve, színnyomatosan vagy tarkán szőve 4500.-

b) mustrás:

1. nyersen, fehérítve vagy feketére festve 4500.-

2. más színre festve, színnyomatosan vagy tarkán szőve 5400.-

Jegyzet: Oly selyemszövetet, melynek úgy lánc-, mint vetülékfonala műselyem, a 600. szám szerint kell megvámolni.

598. Selyemszitaszövet 3000.-

599. Bársony és bársonyszerű szövet, selyemből 5400.-

600. Félselyemszövet, azaz olyan szövet, melynél vagy a lánc-, vagy a vetülékfonal nem selyem, floret-, bourette-, illetve műselyem, ha ez utóbbi fonalak aránya 15%-nál több:

a) síma:

1. nyersen 2500.-

2. fehérítve, festve, színnyomatosan vagy tarkán szőve 2900.-

Jegyzet: Síma félselyemszövet legfeljebb 57 cm. szélességben ripszszerűen szőtt szélekkel 1450.-

b) mustrás:

1. nyersen 2800.-

2. fehérítve, festve, színnyomatosan vagy tarkán szőve 3200.-

601. Bársony és bársonyszerű szövet félselyemből 3400.-

602. Bourettefonalból készült szövet:

a) nyersen 1500.-

b) fehérítve, festve, színnyomatosan vagy tarkán szőve 1700.-

603. Lábszőnyeg:

a) papirosfonalakból 30.-

b) kókuszfonalakból, ideértve a kókuszfonalakból való lábtörlőt 50.-

c) pamutfonalakból 130.-

d) más növényi fonóanyagból vagy durva állati szőrből készült fonalakból:

1. nyíratlanul 100.-

2. nyírottan 150.-

e) gyapjúfonalakból:

1. csomózva, valamint ú. n. kelimszőnyeg 1600.-

2. másféle:

) nyíratlanul 250.-

) nyírottan 400.-

f) selyemfonalakból, továbbá valódi gobelin:

1. ha az alapszövedék (úgy lánc-, mint vetülékfonala) selyemből van 10,000.-

2. másféle 2000.-

604. Szabásosan szőtt ágy-, asztal-, dívánterítő és függöny, kiszabva vagy beszegve is:

a) pamutból vagy más növényi fonóanyagokból (a bobinet- vagy csipkeszerű függöny kivételével):

1. nem bársonyszerűen szőve négyzetméterenkint 150 grammnál nagyobb súlyban:

) rávarrott rojtokkal vagy díszítésekkel 240.-

) másféle 200.-

2. nem bársonyszerűen szőve négyzetméterenkint legfeljebb 150 gramm súlyban, továbbá bársonyszerűen szőve:

) díszítve 600.-

) díszítetlen 500.-

b) gyapjúból:

1. nem bársonyszerűen szőve:

) rávarrott rojtokkal vagy díszítésekkel 330.-

) másféle 270.-

2. bársonyszerűen szőve:

) díszítve 650.-

) díszítetlen 550.-

c) selyemből vagy félselyemből 4500.-

605. Aszfaltozott és kátrányozott vászon 30.-

606. Ponyva- és más, olajjal vagy zsírkeverékekkel impregnált vagy egyébként vegyileg preparált szövetek növényi fonóanyagokból (a 607., 609. és 678. számok alá tartozók kivételével):

a) négyzetméterenkint 800 gramm vagy azonfelüli súlyban 110.-

b) négyzetméterenkint 800 grammnál kisebb, de legalább 500 gramm súlyban 200.-

Jegyzet: Az e szám alá tartozó szövetek kiszabva, beszegve, karikákkal vagy hasonlókkal kapcsolatban is az alapszövet vámján felül 10% pótlék alá esnek.

607. Könyvkötővászon és más, csirizes anyagokkal kikészített szövet, továbbá festővászon 320.-

608. Padozattakaró viaszosvászonból, linoleumból, kamptulikonból és hasonló anyagokból:

a) viaszosvászonból, színnyomással is 110.-

b) linoleumból, kamptulikonból és hasonló anyagokból:

1. 2.5 mm-nél vastagabb 60.-

2. legföljebb 2.5 mm vastag 90.-

c) inlaid- vagy gránit-linoleum 90.-

609. Műbőr, vagyis celluloid-vegyülékekkel vagy hasonló anyagokkal bevont, itatott vagy impregnált szövet:

a) négyzetméterenkint 500 gramm vagy azon felüli súlyban 360.-

b) négyzetméterenkint 500 grammon aluli súlyban 480.-

610. Másutt nem említett viaszosvászon, viaszos muszlin és viaszos tafota:

a) színnyomás nélkül vagy színnyomással, de szokásos minta nélkül:

1. négyzetméterenkint 500 gramm vagy azon felüli súlyban 300.-

2. négyzetméterenkint 500 grammon aluli súlyban 400.-

b) színnyomással és szabásos mintával 400.-

611. Kötszövött és kötött árúk pamutból vagy más növényi fonóanyagokból:

a) kelme egész végben (méterárú):

1. nyersen 250.-

2. fehérítve, festve, színnyomatosan, tarkán kötszövötten vagy kötve 300.-

b) harisnya:

1. varrás nélkül:

) tucatpáronkint 1 kg-nál nagyobb súlyban 220.-

) tucatpáronkint 1 kg vagy azon aluli, de 500 grammnál nagyobb súlyban 360.-

) tucatpáronkint 500 gramm vagy annál kisebb súlyban 500.-

2. varrással 800.-

c) keztyű:

1. varrás nélkül:

) tucatpáronkint 300 grammnál nagyobb súlyban 500.-

) tucatpáronkint 300 gramm vagy annál kisebb súlyban 1500.-

2. varrással:

) tucatpáronkint 300 grammnál nagyobb súlyban 1200.-

) tucatpáronkint 300 gramm vagy annál kisebb súlyban 1600.-

d) más árúk, varrással is 360.-

Jegyzet: a 611/a), b) és d)-hez: Az idetartozó árúk egészben vagy túlnyomóan két vagy többágú vagy mercerizált fonalakból 100%-os pótlék alá esnek.

612. Kötszövött és kötött árúk gyapjúból:

a) kelme egész végben (méterárú) 480.-

b) harisnya:

1. tucatpáronkint 1 kg-nál nagyobb súlyban 500.-

2. tucatpáronkint 1 kg vagy azon aluli, de 500 grammnál nagyobb súlyban 650.-

3. tucatpáronkint 500 gramm vagy annál kisebb súlyban 800.-

c) keztyű 650.-

d) váll- és fejkendő (ú. n. berlini kendő) 800.-

e) más árúk, varrással is 850.-

Jegyzet: A 611. és 612. számok alá tartozó kötszövött és kötött árúkat, ha azokban a selyem- vagy műselyemfonalak aránya legfeljebb 15%, e tételek szerint kell megvámolni 50%-os pótlékkal.

613. Kötszövött és kötött árúk selyemből:

a) kelme egész végben (méterárú) 3000.-

b) harisnya 5000.-

c) keztyű 5200.-

d) más árúk varrással is 6000.-

614. Kötszövött és kötött árúk műselyemből vagy félselyemből (azaz melyeknél a selyemfonalak aránya 15%-nál több, de legfeljebb 50%):

a) kelme egész végben (méterárú) 2000.-

b) harisnya 3000.-

c) keztyű 3400.-

d) más árúk varrással is 4000.-

615. Hímzés:

a) pamutból, lenből, kenderből, jutából vagy más növényi fonóanyagokból készült szöveten:

1. az 554., 555., 559/b és 572. számok alá tartozó szöveten 1500.-

2. más szöveten 750.-

b) gyapjúszöveten 800.-

c) selyem-, műselyem- vagy félselyemszöveten 4500.-

616. Csipke és léghímzés:

a) pamutból:

1. túlnyomóan az angol számozási mód szerint 50. számú és annál durvább fonalból 750.-

2. túlnyomóan az angol számozási mód szerint 50. számúnál finomabb fonalból 2000.-

b) lenből 1000.-

c) más növényi fonóanyagból, továbbá lószőrből, mohairből, gyapjúból vagy más szőrből 400.-

d) selyemből 7000.-

e) műselyemből vagy félselyemből 1000.-

Jegyzet: Hímzett csipke és hímzett tüll után is a 616. sz. szerinti vámokat kell fizetni 100%-os pótlékkal.

617. Tüll és tüllnemű hálószerű szövet az efféle hímzett szövet kivételével:

a) selyemből 7000.-

b) műselyemből vagy félselyemből 1000.-

c) más fonóanyagokból 500.-

Jegyzet: Síma pamuttüll hímzőgyárak részére külön engedély alatt a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett
200.-

618. Bobinet- vagy csipkeszerű-függönyszövet és függöny, méterárú vagy szabásos alakban szőve, beszegve is
750.-

619. Paszománt-, zsinór- és gombkötőárúk:

a) méterárú:

1. pamutból, lenből, kenderből, jutából vagy más növényi fonóanyagokból:

) zsinór 6 mm és annál nagyobb átmérővel 400.-

) másféle 550.-

2. gyapjúból 800.-

3. selyemből, műselyemből vagy félselyemből 2000.-

b) szabásosan készítve vagy konfekcionálva:

1. selyemből, műselyemből vagy félselyemből 2600.-

2. más fonóanyagokból 1400.-

Jegyzet: Az e tételbe tartozó olyan árúkat, melyek bele vagy alsó rétege más fonalból (vagy kaucsukszálból vagy drótrúgóból) készült, mint a külső köpeny vagy a színréteg, ez utóbbiak minősége szerint kell megvámolni.

620. Bouillon, pililemez és fémfonal, textilipari és hasonló célokra:

a) fémekből:

1. nem aranyozva vagy ezüstözve (leoni fonal) 80.-

2. aranyozva vagy ezüstözve vagy arannyal vagy ezüsttel lemezelve 100.-

b) ezüstből, aranyozva is 400.-

621. Kész leoni árúk és fémfonalakból való más zsinór- és paszomántárúk:

a) méterárú:

1. a 620/a) 1. alatti fonalakból:

) 6 mm és annál nagyobb átmérővel 800.-

) másféle 1300.-

2. a 620/a) 2. alatti fonalakból 3600.-

3. a 620/b) alatti fonalakból 6500.-

b) szabásosan készítve vagy konfekcionálva:

1. a 620/a) 1. alatti fonalakból 2000.-

2. a 620/a) 2. alatti fonalakból 5400.-

3. a 620/b) alatti fonalakból 8000.-

622. Keskenyárúk:

a) kenderből vagy papirosfonalból, tömlők kivételével:

1. egyrétegűek 40.-

2. két- vagy többrétegűek 80.-

b) jutából, továbbá kendertömlők 100.-

c) pamutból, lenből vagy más növényi fonóanyagokból:

1. lámpabél, tömlő, heveder és hajtószíj, továbbá cipőrugany 250.-

2. bársonyszalag 850.-

3. másféle:

) nem mustrásan, egy színben szőve 450.-

) nem mustrásan több színben vagy mustrásan szőve, továbbá ruganyos szalag, nem mustrásan vagy mustrásan szőve
600.-

Jegyzet. Végben mercerizált keskenyárú vagy egészen vagy részben mercerizált fonalból készült keskenyárú az illető keskenyárú vámján felüll 30.- korona pótlék alá esik.

d) gyapjúból:

1. tömlő, heveder, hajtószíj 350.-

2. másféle, ideértve a csapágykenőpárnát, cipőruganyt és ruganyos szalagot 800.-

e) selyemből vagy műselyemből:

1. bársonyszalag 5400.-

2. tüllből vagy gazeból készült vagy mintázott vagy hímzett szalag 3800.-

3. másféle 3500.-

f) félselyemből (azaz amelyekben a selyemfonalak aránya 15%-nál több, de legfeljebb 50%):

1. tüllből vagy gazeból készült vagy hímzett szalag, továbbá bársonyszalag 3400.-

2. ruganyos szalag, efféle cipőrugany is 1500.-

3. másféle 2000.-

g) konfekcionálva, fém-, bőr-, kaucsuk- és más alkotórészekkel is az egyes keskenyárúk tételeinek alapulvételével 50%-os pótlék alá esnek.

623. Zsineg és kötélverőárú növényi anyagokból (a pamut- és lenfonalakból való kivételével):

a) kötél:

1. 10 mm vagy annál nagyobb átmérővel 12.-

2. 10 mm-nél kisebb átmérővel 15.-

b) zsineg:

1. 1 mm-nél nagyobb, de legfeljebb 5 mm átmérővel 40.-

2. 1 mm és annál kisebb átmérővel 60.-

c) kötelekből és zsinegekből készült kötélverőárú 25.-

624. Másutt nem említett műszaki cikkek és más textilipari termékek:

a) kenderből, papirosfonalból vagy jutából 60.-

b) más növényi fonóanyagokból 150.-

c) más fonóanyagokból 250.-

Jegyzet: a XXV. tarifaosztályhoz: Fémszálakkal (gömbölyű vagy lapított dróttal) vegyes mindennemű textilárú - a 619. szám alá tartozó kivételével - az illető textilárú vámján felül 30%-os pótlék alá esik.

XXVI. Textilanyagokból konfekcionált cikkek

625. Egyes darabokban behozott férfi- és fiúruha, felsőkabát és gyermekruha; estélyi és alkalmi férfiruha; mindennemű férfi-, fiú- és gyermekruha, továbbá felsőkabát selyemmel, műselyemmel vagy félselyemmel bélelve vagy szőrmebéléssel vagy szőrmével egyébként kapcsolatban; mindennemű díszruha, egyenruha, libéria, mise- és más egyházi ruha az alapszövet vámján felül


200%

626. Férfi-, fiú- és gyermekfelsőkabát, amennyiben nincsen selyemmel, műselyemmel vagy félselyemmel bélelve vagy szőrmével kapcsolatban, ideértve az impregnált szövetből készült felsőkabátokat, a 678. sz. alá tartozók kivételével az alapszövet vámján felül

150%

627. Férfi-, fiú- és gyermekruha pamutból, lenből vagy más növényi fonóanyagból készült szövetből az alapszövet vámján felül
50%

628. Mindennemű eddig fel nem sorolt férfi-, fiú- és gyermekruha az alapszövet vámján felül 100%

629. Női és leány felsőruházatok, továbbá mindennemű jelmezruha a legmagasabb vám alá eső lényeges alkotórész vámján felül
200%

630. Női-, leány- és csecsemőfehérnemű, továbbá ágy- és asztalnemű, törülköző, zsebkendő és hasonló fehérnemű:

a) közönséges szövetből:

1. díszítés nélkül, ideértve az egyszerű géppánttal szegélyezett vagy egyszerű likacsos varrással (ajourral) vagy rávarrott keskeny hímzéssel vagy keskeny pamutcsipkével ellátott árúkat is az alapszövet vámján felül

150%

2. díszítéssel az alapszövet vámján felül 200%

b) finom szövetből:

1. díszítés nélkül, ideértve az egyszerű géppánttal szegélyezett vagy egyszerű likacsos varrással (ajourral) vagy rávarrott keskeny hímzéssel vagy keskeny pamutcsipkével ellátott árúkat is, az alapszövet vámján felül

250%

2. díszítéssel az alapszövet vámján felül 300%

Jegyzet: Ágy- és asztalnemű, törülköző, zsebkendő, pelenka, törlőruha és hasonló fehérnemű egyszerű, egyenesvonalú beszegéssel nem a 630. sz. szerinti pótlékok alá esik, hanem közönséges szövetekből az alapszövet vámján felül csak 5%, finom szövetekből 10%-os pótlékot fizet.

631. Férfi- és fiú-fehérnemű:

a) gallér, kézelő, ingmell 600.-

b) másféle, az alapszövet vámján felül 150%

632. Paplan:

a) pehelytöltéssel:

1. selyemszövettel bevonva darabonkint 38.-

2. más szövettel bevonva darabonkint 18.-

b) más töltéssel:

1. pamutszövettel bevonva darabonkint 5.-

2. selyemszövettel bevonva darabonkint 18.-

3. más szövettel bevonva darabonkint 13.-

633. Másutt nem említett varrott árúk textilanyagokból az alapszövet vámján felül 150%

634. Kalapnemez, laza (előgyúrt, de még kallózatlan) kalapkúp:

a) nyúlfélék szőréből 500.-

b) gyapjúból vagy más szőrből 350.-

635. Kész kalapkúp nemezből:

a) formázatlan:

1. nyúlfélék szőréből 750.-

2. gyapjúból vagy más szőrből 550.-

b) előformázott:

1. nyúlfélék szőréből 900.-

2. gyapjúból vagy más szőrből 600.-

636. Kész férfi- és fiúkalap nemezből:

a) nyúlfélék szőréből:

1. felszerelés nélkül darabonkint 1.80

2. felszereléssel darabonkint 2.40

b) gyapjúból vagy más szőrből:

1. felszerelés nélkül darabonkint 1.40

2. felszereléssel darabonkint 1.80

c) selyemkalap darabonkint 3.-

637. Kész női és leánykalap nemezből:

a) nyúlfélék szőréből:

1. felszerelés nélkül darabonkint 2.-

2. felszereléssel darabonkint 3.-

b) gyapjúból vagy más szőrből:

1. felszerelés nélkül darabonkint 1.60

2. felszereléssel darabonkint 2.40

638. Sapkaárú férfiak és gyermekek számára, a kötszövött- és kötött árú, bőrből készült és a szűcsárú kivételével:

a) kalapformájú darabonkint 1.20

b) másféle darabonkint 1.-

639. Kalap szalmából, háncsból vagy más fonadékokból vagy más növényi anyagokból:

a) férfi-, fiú- és gyermekkalap:

1. felszerelés nélkül darabonkint 1.20

2. felszereléssel darabonkint 1.80

b) női és leánykalap:

1. felszerelés nélkül darabonkint 1.60

2. felszereléssel darabonkint 2.40

640. Mindennemű női és leánykalap díszítve, továbbá csipkéből, tüllből, bársonyból, selyemből vagy más szövetből vagy a 637. és 639. számok alatt nem említett más anyagokból készült női és leánykalap (a szűcsárú kivételével), díszítés nélkül is darabonkint

4.-

XXVII. Szőrme- és szűcsárúk

641. Kikészített és festett, de nem konfekcionált prémbőr:

a) közönséges prémbőr:

1. nyúl-, házinyúl-, hörcsög-, vakond-, patkány-, egér-, mókus-, evet-, amerikai opossum-, majom-, native cats- és repülőkutyabőr
120.-

2. másféle 40.-

b) finom prémbőr (ideértve a madárbőröket) 200.-

c) különleges prémbőr 2000.-

642. Kész szűcsárú textilanyagokkal vagy idegen bőranyaggal kapcsolatban is:

a) a 641. a) 1. alatti prémbőrökből 1200.-

b) a 641. a) 2. alatti prémbőrökből 600.-

c) a 641. b) alatti prémbőrökből 4000.-

d) a 641. c) alatti prémbőrökből 40,000.-

XXVIII. A bőr- és bőrfeldolgozóipar termékei

643. Talpbőr (mindennemű talpbőrszerűen kidolgozott bőr):

a) hátdarabokban (krupon, félkrupon, talpbőr, nyak- vagy hasrész nélkül):

1. növényi cserzésű 120.-

2. ásványi cserzésű, vegyes cserzésű is 170.-

b) egész vagy félbőrökben nyak- vagy hasrésszel:

1. növényi cserzésű 100.-

2. ásványi cserzésű, vegyes cserzésű is 140.-

c) hulladékbőr (nyakrészek, hasrészek, lábak, pofák és vállak):

1. növényi cserzésű 80.-

2. ásványi cserzésű, vegyes cserzésű is 110.-

644. Kiszabott, kisajtolt, valamint formába vágott talpalkotórészek bőrből 150.-

645. Hajtószíjbőr és más műszaki cikkek készítésére való bőr (ideértve a kötő- és varrószíjbőrt is):

a) növényi cserzésű 120.-

b) ásványi cserzésű, vegyes cserzésű is 170.-

646. Lószerszámnak való bőr (fénybőr [blankbőr], húzóbőr), nem lakkozva:

a) hátdarabokban (krupon, félkrupon, más efféle bőr, nyak- vagy hasrész nélkül):

1. növényi cserzésű:

) fekete 120.-

) másféle 130.-

2. ásványi cserzésű, vegyes cserzésű is 170.-

b) egész vagy félbőrökben nyak- vagy hasrésszel:

1. növényi cserzésű:

) fekete 100.-

) másféle 110.-

2. ásványi cserzésű, vegyes cserzésű is 140.-

c) hulladékbőr (nyakrészek, hasrészek, lábak, pofák és vállak):

1. növényi cserzésű 80.-

2. ásványi cserzésű, vegyes cserzésű is 110.-

647. Növényi cserzésű zsírozott felsőbőr lábbeliek készítésére (szíjazatbőr is), természetes vagy fekete színű, nem lakkozva:

a) marhabőrből vagy lóbőrből 160.-

b) növendékmarha- vagy borjúbőrből (4 kg teljes darabsúlyig) 180.-

c) juh-, bárány-, kecske- vagy gödölyebőrből 150.-

d) más bőrből 250.-

648. Ásványi cserzésű felsőbőr lábbeliek készítésére, nem lakkozva:

a) marhabőrből vagy lóbőrből:

1. fekete 350.-

2. színes 430.-

b) borjúbőrből:

1. fekete 450.-

2. színes 550.-

c) bak-, kecske- vagy gödölyebőrből:

1. fekete 900.-

2. színes 1000.-

d) juh- vagy báránybőrből (chevrette):

1. fekete 300.-

2. színes 350.-

649. Cseres (félig cserzett) disznó-, bak-, kecske-, gödölye-, juh- és báránybőr festetlenül, tovább ki nem készítve, továbbá cseres keletindiai marhabőr (kipsz):

a) cseres keletindiai marhabőr (kipsz) 80.-

b) másféle 100.-

650. Másutt nem említett kikészített bőr, a lakkbőr és a keztyűbőr kivételével:

a) marhabőrből, lóbőrből, disznóbőrből 140.-

b) másféle 160.-

651. Lakkbőr:

a) marha-, borjú-, ló-, csikó- vagy juhbőrből, továbbá mindennemű hasított bőrből 500.-

b) másféle 1500.-

Jegyzet: Lakkozott bőr kocsi és automobilkarosszériagyártás céljaira külön engedély alatt a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett
50.-

652. Keztyűbőr:

a) átfestett vagy mosható bőr 600.-

b) másféle 200.-

653. Hajtószíj bőrből:

a) növényi cserzésű:

1. 20 mm-nél nagyobb, de legfeljebb 250 mm szélességgel 240.-

2. 250 mm-nél szélesebb 265.-

b) ásványi cserzésű, ideértve a nyersbőrből valót:

1. 20 mm-nél nagyobb, de legfeljebb 250 mm szélességgel 290.-

2. 250 mm-nél szélesebb 320.-

654. Varró-, kötő- és ütközőszíj bőrből:

a) növényi cserzésű 160.-

b) ásványi cserzésű, ideértve a nyersbőrből valót 225.-

655. Más műszaki cikkek bőrből 400.-

656. Cipő, bármely anyagból való külön illesztett talppal:

a) a cipősarok tövétől a cipő orráig mérve legalább 23 centiméter hosszú:

1. béleletlen bőrfelsőrésszel páronkint 3.-

2. bélelt bőrfelsőrésszel, szövetbetéttel is:

) rámán varrott páronkint 5.50

) átvarrott vagy szegelt páronkint 4.50

3. lakk-, bársony-, selyem-, atlasz-, brokát-, aranyozott, ezüstözött vagy bronzolt cipő, színpadi cipő, valódi és utánzott antilopcipő, továbbá prémezett cipő páronkint
6.-

4. más textilanyagból készült cipő:

) kizárólag textilanyagból készült felsőrésszel páronkint 3.-

bb) bőrdíszítéssel páronkint 3.50

5. szandál, papucs, házicipő és tornacipő páronkint 1.50

b) a cipősarok tövétől a cipő orráig mérve 23 centiméternél rövidebb, de legalább 15 centiméter hosszú:

1. béleletlen bőrfelsőrésszel páronkint 1.60

2. bélelt bőrfelsőrésszel:

) rámán varrott páronkint 3.50

) átvarrott vagy szegelt páronkint 2.80

3. lakk-, bársony-, selyem-, atlasz-, brokát-, aranyozott, ezüstözött vagy bronzolt cipő, színpadi cipő, valódi és utánzott antilopcipő, továbbá prémezett cipő páronkint
4.-

4. más textilanyagból készült cipő páronkint 2.-

5. szandál, papucs, házicipő és tornacipő páronkint 1.-

c) a cipősarok tövétől a cipő orráig mérve 15 centiméternél rövidebb páronkint 0.80

657. Csizma, bármely anyagból való külön illesztett talppal:

a) fekete vagy természetes színű bőrcsizma:

1. béleletlen páronkint 6.-

2. bélelve páronkint 7.-

b) lakkcsizma és színes bőrcsizma páronkint 9.-

c) halina-, nemez-, posztó- és más efféle csizma páronkint 4.-

658. Cipőfelsőrész, csizmaszár és lábszárvédő bőrből a felhasznált felsőbőr vámján felül 20%

659. Bőrkeztyű, csupán kiszabva is, textilanyagokkal bélelve vagy egyébként kapcsolatban vagy hímezve is páronkint
1.20

660. Nyerges- és szíjgyártóárú 280.-

661. Bőröndösárú:

a) vulkánfibrelemezből vagy más papiroslemezből, a bőrrel borított kivételével, továbbá fából vagy papiroslemezből textilanyagokkal borítva, bőrfogókkal, bőrsarkokkal és bőrszegélyekkel is
200.-

b) viaszos vászonból vagy más textilanyagokból, bőrrel kapcsolatban is, merevítés nélkül a feldolgozott textilanyag vámján felül
30%

c) bőrből (a lakkbőrből való kivetelével), továbbá nádlemezből 400.-

d) lakkbőrből, továbbá bármilyen anyagból toilette-, étkezési vagy hasonló készletekkel, csupán e készletek elhelyezésére szolgáló berendezéssel is
800.-

662. Bőrruházati cikkek, textilanyaggal bélelve is 600.-

663. Bőrlabda és más sport- és tornaszer bőrből 500.-

664. Egészségügyi (kötszerész) árú bőrből 300.-

665. Másutt nem említett bőrárúk 120.-

XXIX. A kaucsukipar termékei

666. Körül nem font négyszögletű kaucsukszál 1.5x1.5 milliméternél nem vastagabb 4.-

667. Patentkaucsuklemez 20.-

668. Más nem vulkanizált kaucsuklemez hengerelve, préselve vagy mázolva, valamint kaucsukpép 40.-

Jegyzet: Feldolgozatlan kaucsukpép kábelgyáraknak külön engedély alapján a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett
10.-

669. Kaucsukoldat (kaucsukragasztóanyag), a kisforgalom számára kiszerelt kivételével 17.-

670. Asbestkaucsukárúk, úgynevezett It-lapok is 150.-

671. Lágykaucsukból való műszaki cikkek:

a) hajtószíj, balataszíj is 200.-

b) másféle 150.-

672. Cipősarok, sarokfolt és cipőtalp kaucsukból 180.-

673. Sárcipő, hócipő és hócsizma 200.-

674. Kerékabroncs kaucsukból:

a) tömör kerékabroncs:

1. vasabroncs vulkanizálva 175.-

2. másféle 225.-

b) pneumatik (külső burkolat és légtömlő) 360.-

675. Üreges árúk lágykaucsukból, a gyermekjátékszer és játéklabda kivételével 300.-

676. Más árúk lágykaucsukból:

a) törlőgummi 120.-

b) másféle 300.-

677. Hidegen vulkanizált lágykaucsukárúk, merítve (varrat nélkül) vagy hengerelt vagy patentlemezből
600.-

678. Szövet és kötött kelme kaucsukkal bevonva, áztatva, bekenve vagy kaucsukréteggel kapcsolatosan, ha az abban feldolgozott fonadék:

a) egészben vagy részben selyemből vagy műselyemből való 1500.-

b) más textilanyagból való 480.-

Jegyzet: Az e tétel alá tartozó szövetekből konfekcionált árúk a felhasznált alapszövet vámján felül 100%-os pótlék alá esnek.

679. Keménykaucsuk (ebonit) és keménykaucsukot pótló, másutt nem említett anyagok, lemezek, pálcák vagy csövek alakjában, tovább meg nem munkálva
60.-

680. Másutt nem említett keménykaucsukárúk:

a) nyersen, préselve, látható présvarratokkal 160.-

b) másféle:

1. akkumulátorszekrény 150.-

2. egyéb 200.-

XXX. Az üveg-, agyag-, cement- és kőipar termékei

681. Üveganyag, zománcanyag és üvegmáz, őrölt üveg (üvegpor); üvegpálcika, üveglemezke, üvegcsövecske gyöngykészítéshez, műfúváshoz és gombgyártáshoz; üvegfonadék
3.60

682. Csomagolásra szólgáló öblösüveg, zárófelszereléssel, fonással vagy kosárral is:

a) palack (ásványvizes, sörös, boros, szeszes, pezsgős, valamint paradicsomos palack) 7.-

b) másféle 7.50

683. Fel nem szerelt üvegkörte villamos izzólámpák számára 40.-

684. Világítási célokra szolgáló üvegárú:

a) lámpaüveg 14.-

b) másféle 10.-

685. Egészségügyi és kísérleti célokra szolgáló öblösüveg, felszereléssel is:

a) ampulla, fiola, üvegcső 5.-

b) másféle 12.-

686. Másutt fel nem sorolt öblös- és tömörüveg:

a) síma felülettel vagy körvonaldíszítéssel vagy préseléssel 18.-

b) másféle 40.-

687. Zsebórákra való üveg 60.-

688. Öntött üveg, nem polirozva:

a) üveglap ólom- vagy más fémfoglalatban 10.-

b) drótbetéttel 2.-

c) üveg-építőtégla és üvegtetőcserép 1.50

d) másféle 2.50

689. Más táblaüveg, nem polirozva:

a) a maga természetes színében, tovább meg nem munkálva:

1. legfeljebb 150 összeadott (szélesség+hosszúság) centiméter nagyságban 8.-

2. 150-nél több, de legfeljebb 270 összeadott centiméter nagyságban 9.-

3. 270 összeadott centiméteren felüli nagyságban 11.-

b) színes (anyagában vagy kívül festett), borított, homályosított (fúvott vagy étetett), mintázott (fúvott vagy étetett), díszített
13.-

690. Mindennemű táblaüveg, polirozva:

a) a maga természetes színében, nem borítva, nem festve, nem díszítve, nem facettálva és nem hajlítva
30.-

b) színes (anyagában vagy kívül festett), borított, díszített, facettált, hajlított 60.-

691. Ólomfoglalatú üvegfestmény, továbbá üvegmozaik:

a) ólomfoglalatú üvegfestmény 500.-

b) üvegmozaik cementbe vagy más anyagba ágyazva vagy papirra ragasztva 400.-

692. Nem tűzálló tégla és fedélcserép:

a) közönséges falazótégla 0.20

b) mindennemű formás tégla, valamint dísztégla 1.-

c) mázatlan fedélcserép 1.-

d) engobált, telített, gőzölt, mázas tégla és fedélcserép 2.-

693. Agyagcső máz nélkül, likacsos, de nem tűzálló anyagból 1.-

694. Kongótégla és efféle kövezőanyag 30 mm-nél nagyobb vastagságban 2.-

695. Tűzálló téglák és műszaki cikkek tűzálló anyagokból, mázzal vagy máz nélkül:

a) chamotteból, dinasból, továbbá quarcitkő is 2.40

b) grafitból 1.-

c) bauxitból, magnezitból vagy más tűzálló anyagból 3.-

696. Saválló és lúgálló téglák és más műszaki cikkek (csövek is) kőanyagból vagy más égetett agyagból (a porcellánból valók kivételével), mázzal vagy máz nélkül
5.-

Jegyzet: Lepárló, sűrítő, töményítő és elnyelető készülékek s azoknak alkotó részei, nyilt és zárt sav- és lúgtartó edények és tartányok, vegyészeti termékek szállítására szolgáló kőkorsók vegyészeti gyárak részére külön engedély alatt a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett


vm.

697. Fal- és padozatburkolólap agyagból legfeljebb 30 mm vastagságban (a tűzálló anyagból és a porcellánból való kivételével):

a) máz nélkül:

1. egyszínű 8.-

2. többszínű 12.-

b) mázzal 20.-

698. Csempe és más kályha- és tűzhelyalkotórész, épületdíszítés is agyagból:

a) egyszínű (kivéve a fehér- vagy sárgásszínűt), sem aranyozva, sem ezüstözve 12.-

b) másféle 20.-

699. Szigetelési és szerelési cikkek elektrotechnikai célokra agyagból vagy porcellánból, más anyagokkal való kapcsolat nélkül:

a) darabonkint 50 gramm vagy annál nagyobb súlyúak 20.-

b) darabonkint 50 gramm súlyon alul 35.-

700. Asztali, háztartási, egészségügyi és használati edények és efféle árúk agyagból, a porcellánból valók kivételével:

a) máz nélkül 3.-

b) mázzal:

1. színes alapanyagból 15.-

2. fehér alapanyagból:

) egyszínűek 24.-

) másfélék 30.-

701. Másutt nem említett porcellánárúk:

a) edények és más asztali, háztartási és egészségügyi árúk:

1. egyszínűek 24.-

2. másfélék 40.-

b) műszaki cikkek (az elektrotechnikai cikkek kivételével) 24.-

c) másfélék 40.-

702. Cement (természetes is) és hydraulikus mész, valamint mű- vagy nemesvakolatkeverékek 1.50

703. Cementárúk (beton- és műkőárúk):

a) nyersen, megmunkálatlanul 3.60

b) tovább megmunkálva 7.-

704. Műpala (asbestcementpala, cellulozepala) 12.-

705. Égetett gipsz, őrölve is 0.60

706. Gipszárúk:

a) nyersen, megmunkálatlanul 2.50

b) tovább megmunkálva; műöntvények gipszből 7.-

707. Égetett mész darabokban vagy poralakban, oltott mész is 1.-

708. Palakő:

a) nyersen, vágva, durván faragva vagy fürészelve vm.

b) fedélpala lyukgatva és más palakőárú, keretben is 5.-

709. Út- és járdaburkolásra szolgáló kő bazaltból, gránitból vagy trachitból vm.

710. Kőnyomdakő, természetes és mesterséges horzsakő, formázva is vm.

711. Szemcsézett, rovátkolt (charirozott) kőárú, továbbá 20 cm és annál kisebb vastagságban fürészelt lemez:

a) homokkőből és nem csiszolható, likacsos, homokos, kavicsos, kagylós törésű más kőből (mészkőből is, a márvány kivételével):

1. megmunkált kehlheimi padlóburkolólapok 7.-

2. másféle 3.60

b) márványból, alabástromból, ónixmárványból és szerpentinkőből 6.-

c) gránitból, porfirból, sienitből és hasonló kemény kőből 10.-

712. Csiszolt vagy fényezett, ezüstözött, aranyozott vagy egyébként megmunkált, továbbá díszítő szobrászmunkával ellátott kőárúk, darabonkint 30 kg-nál nagyobb súlyban:

a) gránitból, porfirból, sienitből és hasonló kemény kövekből 25.-

b) más kövekből 15.-

713. Kész és félig kész (cementtel még fel nem öntött) malomkő darabokból összerakva vagy egy darabban; műmalomkő
6.-

714. Szemcsés, őrölt, iszapolt természetes surla 0.40

715. Csiszolókorong, természetes vagy mesterséges anyagból a homokkőből való kivételével 40.-

716. Köszörű- és fenőkő:

a) természetes 1.20

Jegyzet: 1.20 méternél nagyobb átmérőjű természetes köszörűkő vm.

b) agyagból égetett 3.-

c) másféle 6.-

717. Csiszolópapiros 60.-

718. Csiszolóvászon 120.-

719. Hőtartóanyag ázalagföldből, asbesttel, cementtel, mésszel, szőrrel, fűrészporral és effélékkel keverve, de nem formázva
2.-

720. Formázott hőtartóanyag ázalagföldből, tőzegből, parafakőből és effélékből 17.-

721. Asbest- és mikanitárúk (az asbestcementpala és az asbestkaucsukárúk kivételével):

a) formázatlan asbestpapiros és asbestpapiroslemez 20.-

b) formázott asbestpapiros és asbestpapiroslemez, továbbá asbestfonal 120.-

c) másfélék 150.-

XXXI. A vas- és fémipar termékei

722. Nyersvas és vasöttvények 2.50

723. Mindennemű vas- és acélhulladék 1.50

Jegyzetek a 722. és 723. számokhoz:

1. Öntődei (szürke) nyersvas és öntött vastöredék vasöntődék részére külön engedély alatt a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett
vm.

2. Ónozott és cinkezett vas- és acélhulladék fémkitermelőtelepek részére külön engedély alatt a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett
vm.

724. Buca, acéltuskó (öntecs, ingot), nyers sín, a 727. sz. alá tartozó kivételével 4.-

725. Buga bucából vagy acéltuskóból és lemezlapka a 727. sz. alá tartozó kivételével 5.-

726. Vas- és acélrúd hengerelve, kovácsolva vagy húzva, a 727. sz. alá tartozó kivételével:

a) nem formás 7.-

c) formás, ékítményes és díszvas is 8.-

b) sín:

1. folyóméterenkint 15 kg vagy annál nagyobb súlyban 7.-

2. folyóméterenkint 15 kg-nál kisebb súlyban 8.-

d) kikészítve (appretálva vagy csiszolva, ideértve a hidegen hengerelt vagy húzott szalagvasat és minden, a húzással fényessé lett vas- és acélrudat)
14.-

e) nikkelezve rézzel, rézöttvényekkel vagy aluminiummal bevonva vagy lemezelve 20.-

727. Szerszám- és nemesacél:

a) szerszámacél:

1. tuskókban (ingot) 9.-

2. bugákban vagy lapkákban 12.-

3. hengerelve vagy kovácsolva 18.-

4. hidegen hengerelt szalagokban 25.-

b) több alkotós acél a c) alatti kivételével:

1. tuskókban (ingot) 15.-

2. bugákban vagy lapkákban 20.-

3. hengerelve vagy kovácsolva 30.-

c) különleges nemesacél:

1. tuskókban (ingot) 25.-

2. bugákban vagy lapkákban 32.-

3. hengerelve vagy kovácsolva 50.-

728. Vas- és acéldrót legfeljebb 6 mm vastagságban:

a) húzva, de tovább meg nem munkálva:

1. 2.5 mm vagy annál nagyobb vastagságban 10.-

2. 2.5 mm-nél vékonyabb, de legalább 1.5 mm vastagságban 12.-

3. 1.5 mm-nél vékonyabb, de legalább 0.5 mm vastagságban 15.-

4. 0.5 mm-nél vékonyabb 18.-

Jegyzet: Hengerelt drót legalább 5 mm vastagságban, dróthúzóművek számára külön engedély alatt a rendeleti úton megállapítandó feltételek és ellenőrzés mellett
7.-

b) csiszolva, fémmel bevonva vagy lemezelve, firniszelve vagy egyébként tovább megmunkálva, ideértve a csupán húzott drótot is, amennyiben szakítási szilárdsága négyzetmilliméterenkint 100 kg-ot meghalad:

1. 2.5 mm vagy annál nagyobb vastagságban 15.-

2. 2.5 mm-nél vékonyabb, de legalább 1.5 mm vastagságban 18.-

3. 1.5 mm-nél vékonyabb, de legalább 0.5 mm vastagságban 23.-

4. 0.5 mm-nél vékonyabb 30.-

729. Vas- és acéllemez:

a) nyers (fekete lemez):

1. 5 mm vagy annál nagyobb vastagságban 9.50

2. 5 mm-nél vékonyabb, de legalább 2 mm vastagságban 10.-

3. 2 mm-nél vékonyabb, de legalább 1 mm vastagságban 11.-

4. 1 mm-nél vékonyabb, de legalább 0.6 mm vastagságban 12.-

5. 0.6 mm-nél vékonyabb, de legalább 0.4 mm vastagságban 13.-

6. 0.4 mm-nél kisebb, de legalább 0.25 mm vastagságban 15.-

7. 0.25 mm-nél kisebb 17.-

b) kikészítve, azaz reverétegétől mentesítve, ideértve a ragyogólemezt is:

1. 1 mm vagy annál nagyobb vastagságban 13.-

2. 1 mm-nél vékonyabb, de legalább 0.6 mm vastagságban 14.-

3. 0.6 mm-nél vékonyabb, de legalább 0.4 mm vastagságban 15.-

4. 0.4 mm-nél vékonyabb, de legalább 0.25 mm vastagságban 17.-

5. 0.25 mm-nél vékonyabb 19.-

a) köszörülve, csiszolva, fémmel bevonva vagy lemezelve, firniszelve vagy egyébként tovább megmunkálva a d) alatti, valamint a 730. és 731. számok alá tartozó kivételével:

1. 1 mm vagy annál nagyobb vastagságban 20.-

2. 1 mm-nél vékonyabb, de legalább 0.6 mm vastagságban 21.-

3. 0.6 mm-nél vékonyabb, de legalább 0.4 mm vastagságban 22.-

4. 0.4 mm-nél vékonyabb, de legalább 0.25 mm vastagságban 24.-

5. 0.25 mm-nél vékonyabb 26.-

d) mintázva 75.-

730. Köralakra kiszabott, mélyített, hullámos, nyujtott, bordás, szömörcsös vas- és acéllemez:

a) fekete lemez 17.-

b) kikészítve, azaz reverétegétől mentesítve, ideértve a ragyogólemezt is 21.-

c) másféle 30.-

731. Átütött, lyukgatott vagy nem köralakra kiszabott vas- és acéllemez:

a) fekete lemez 30.-

b) kikészítve, azaz reverétegétől mentesítve, ideértve a ragyogólemezt is 35.-

c) másféle 50.-

732. Kovácsolt vas- és acélcső (2 mm vagy annál nagyobb falvastagsággal):

a) hengerelt vagy sajtolt cső var nélkül, továbbá hegesztett cső, melegen húzva is, ideértve a hullámos csövet:

1. nyersen vagy súrolva vagy aszfaltozva (kátrányozva), síma végekkel 16.-

2. megmunkálva a 3. alattiak kivételével 20.-

3. fémmel bevonva vagy más anyagokkal burkolva 32.-

b) szegecselt vagy forrasztott cső:

1. nyersen vagy súrolva vagy aszfaltozva (kátrányozva), síma végekkel 20.-

2. megmunkálva a 3. alattiak kivételével 23.-

3. fémmel bevonva vagy más anyagokkal burkolva 35.-

c) csőkígyó:

1. nyersen 30.-

2. megmunkálva, fémmel bevonva is 42.-

d) gőzkazánok hegesztett vagy sajtolt csőkamrái:

1. nyersen 25.-

2. megmunkálva 34.-

e) csövekből készült oszlop és tartó:

1. díszítetlenül, nyersen vagy mázolva 24.-

díszítetlenül tovább megmunkálva, valamint díszítésekkel nyersen is 45.-

733. Kovácsolt, sajtolt vagy húzott acéltartály (bomba) sűrített gázok részére:

a) szelepekkel nem felszerelve 36.-

b) szelepekkel felszerelve 45.-

734. Var nélküli acélcső hidegen pontos falvastagságra húzva (preciziós cső):

a) 2.5 mm vagy annál nagyobb falvastagsággal 60.-

b) 2.5 mm-nél vékonyabb, de legalább 1 mm falvastagsággal 80.-

c) 1 mm-nél kisebb falvastagsággal 200.-

735. Csőkapcsolórész és perem kovácsolt vasból vagy lágyított (temper) öntvényből:

a) nyersen vagy súrolva vagy aszfaltozva (kátrányozva), síma végekkel vagy csavarmenettel ellátva vagy egyébként megmunkálva a b) alattiak kivételével
30.-

b) fémmel bevonva vagy más anyagokkal burkolva 45.-

736. Cső vaslemezből, varral, szegecselve, forrasztva, hegesztve vagy hornyolva, 2 mm-nél kisebb falvastagsággal:

a) nyersen:

1. egyenes cső 22.-

2. könyökcső és idomdarab 30.-

b) fémmel bevonva vagy egyébként megmunkálva 45.-

737. Rugó:

a) vasúti járóművek számára:

1. laprugó, köteggel is:

) darabonkint 40 kg és annál nagyobb súlyban 32.-

) darabonkint 40 kg-nál kisebb, de legalább 20 kg súlyban 40.-

) darabonkint 20 kg-nál kisebb súlyban 45.-

2. tekercs és csavarrugó:

) darabonkint 20 kg és annál nagyobb súlyban 28.-

) darabonkint 20 kg-nál kisebb, de legalább 12 kg súlyban 36.-

) darabonkint 12 kg-nál kisebb súlyban 41.-

b) más járóművek számára:

1. darabonkint 7 kg és annál nagyobb súlyban 55.-

2. darabonkint 7 kg-nál kisebb súlyban 70.-

c) más rugó, a zsebórarugó kivételével:

1. darabonkint 2.5 kg és annál nagyobb súlyban 50.-

2. darabonkint 2.5 kg-nál kisebb, de legalább 500 gramm súlyban 70.-

3. darabonkint 500 grammnál kisebb, de legalább 50 gramm súlyban 120.-

4. darabonkint 50 grammnál kisebb, de legalább 10 gramm súlyban 300.-

5. darabonkint 10 grammnál kisebb súlyban 450.-

738. Tengely közuti járóművek számára, az automobiltengely kivételével:

a) nyersen 14.-

b) megmunkálva:

1. közönséges szekértengely 28.-

2. másféle, fémből való alkotórészekkel is 60.-

739. Cső öntött vasból:

a) nyersen vagy súrolva vagy aszfaltozva (kátrányozva):

1. 7 mm vagy annál nagyobb falvastagsággal 15.-

2. 7 mm-nél kisebb falvastagsággal 20.-

b) megmunkálva:

1. 7 mm vagy annál nagyobb falvastagsággal 24.-

2. 7 mm-nél kisebb falvastagsággal 33.-

740. Csőkapcsolórész, idomdarab és perem öntött vasból:

a) darabonkint 100 kg és annál nagyobb súlyban 20.-

b) darabonkint 100 kg-nál kisebb, de legalább 25 kg súlyban 26.-

c) darabonkint 25 kg-nál kisebb, de legalább 5 kg súlyban 32.-

d) darabonkint 5 kg-nál kisebb súlyban 38.-

741. Fűtőelem (radiátor), bordás fűtőtest öntött vasból, továbbá kisnyomású gőz- és melegvíz-kazán öntött vas-tagokból és ezek elemei
40.-

742. Kályha és takaréktűzhely és ezek alkotórészei öntött vasból:

a) alkotórészek, teljes kályhák és takaréktűzhelyek nyersen 20.-

b) megmunkált alkotórészek, továbbá teljes kályhák és takaréktűzhelyek köpenyekkel vagy megmunkált alkotórészekkel
70.-

743. Öntött vasedény:

a) nyersen 30.-

b) megmunkálva 50.-

744. Díszöntvények (a díszműárúk kivételével):

a) nyersen 40.-

b) mázolva vagy lakkozva 60.-

c) másként megmunkálva 90.-

745. Másutt nem említett árúk öntött vasból:

a) nyersen, súrolva is:

1. darabonkint 100 q és annál nagyobb súlyban 5.-

2. darabonkint 100 q-nál kisebb, de legalább 50 q súlyban 6.-

3. darabonkint 50 q-nál kisebb, de legalább 20 q súlyban 8.-

4. darabonkint 20 q-nál kisebb, de legalább 5 q súlyban 10.-

5. darabonkint 5 q-nál kisebb, de legalább 1 q súlyban 14.-

6. darabonkint 1 q-nál kisebb, de legalább 25 kg súlyban 18.-

7. darabonkint 25 kg-nál kisebb, de legalább 5 kg súlyban 22.-

8. darabonkint 5 kg-nál kisebb súlyban 26.-

b) megmunkálva:

1. darabonkint 100 q és annál nagyobb súlyban 12.-

2. darabonkint 100 q-nál kisebb, de legalább 50 q súlyban 18.-

3. darabonkint 50 q-nál kisebb, de legalább 20 q súlyban 24.-

4. darabonkint 20 q-nál kisebb, de legalább 5 q súlyban 30.-

5. darabonkint 5 q-nál kisebb, de legalább 1 q súlyban 40.-

6. darabonkint 1 q-nál kisebb, de legalább 25 kg súlyban 50.-

7. darabonkint 25 kg-nál kisebb, de legalább 5 kg súlyban 60.-

8. darabonkint 5 kg-nál kisebb súlyban 70.-

746. Másutt nem említett árúk acélöntvényből, lágyított (temper, kovácsolható) és más különleges, például kéregöntvényből, nyersen, az acélöntvényből valók előnagyolva is:

a) darabonkint 100 q és annál nagyobb súlyban 8.-

b) darabonkint 100 q-nál kisebb, de legalább 50 q súlyban 10.-

c) darabonkint 50 q-nál kisebb, de legalább 20 q súlyban 13.-

d) darabonkint 20 q-nál kisebb, de legalább 5 q súlyban 16.-

e) darabonkint 5 q-nál kisebb, de legalább 1 q súlyban 20.-

f) darabonkint 1 q-nál kisebb, de legalább 25 kg súlyban 24.-

g) darabonkint 25 kg-nál kisebb, de legalább 5 kg súlyban 30.-

h) darabonkint 5 kg-nál kisebb, de legalább 1 kg súlyban 40.-

i) darabonkint 1 kg-nál kisebb, de legalább 100 gramm súlyban 50.-

j) darabonkint 100 grammnál kisebb súlyban 60.-

Jegyzet: Az e szám alá tartozó árúkat tovább megmunkálva a 769/b) sz. szerint kell kezelni.

747. Síntalp, sínszék, sínalátétlemez, sínszorító és sínheveder:

a) darabonkint 1 kg és annál nagyobb súlyban 25.-

b) darabonkint 1 kg-nál kisebb súlyban 35.-

748. Vasúti kocsi- és mozdonytengely:

a) nyersen, amennyiben átmérője 100 mm vagy annál nagyobb 20.-

b) megmunkálva:

1. 100 mm vagy annál nagyobb átmérővel 24.-

2. 100 mm-nél kisebb átmérővel 32.-

749. Vasúti kocsikerék, kocsikerékpár és kerékalkotórészek:

a) kerékabroncs:

1. nyersen 40.-

2. megmunkálva 48.-

b) más kerékalkotórészek, továbbá kocsikerék nyersen:

1. 36 cm-nél nagyobb átmérővel 30.-

2. 36 cm vagy annál kisebb átmérővel 40.-

c) más kerékalkotórészek, továbbá kocsikerék megmunkálva, valamint kocsikerékpár:

1. 36 cm-nél nagyobb átmérővel 36.-

2. 36 cm vagy annál kisebb átmérővel 50.-

750. Váltó, vágánykitérő- és keresztező-darab:

a) folyóméterenkint 15 kg-nál nehezebb, illetőleg 80 mm-nél magasabb sínszerelvényhez 30.-

b) folyóméterenkint 15 kg súlyú vagy annál könnyebb, illetőleg 80 mm és annál alacsonyabb sínszerelvényhez
50.-

751. Vasúti biztosító-berendezés, központi állítókészülék, vasúti jelző, váltóállító dob és zár, útelzáró- és vágányelzárósorompó, féksaru, terelő szerkezet és ezek alkotó részei
45.-

752. Vasszerkezetek, gépészeti részek nélkül, vas- vagy acélrudakból vagy lemezekből, szegecselve, hegesztve, összecsavarolva, durván mázolva is:

a) vasredőny, napellenzőszerkezet és effélék felvonóval együtt is 45.-

b) más szerkezetek:

1. ékítményes részek vagy fémalkotórészek nélkül:

) 5 mm-nél nagyobb falvastagságú részekből 20.-

) 5 mm vagy annál kisebb falvastagságú részekből 30.-

2. ékítményes részekkel vagy fémalkotórészekkel 40.-

753. Hordó vaslemezből:

a) nyersen 22.-

b) megmunkálva 40.-

754. Háztartási és gazdasági edények vaslemezből:

a) nyersen 20.-

b) ólmozva, cinkezve, csiszolva, leköszörülve, mázolva, firniszelve 40.-

c) ónozva 60.-

d) zománcozva vagy egyébként finoman megmunkálva:

1. díszített 100.-

2. másféle 80.-

755. Másutt nem említett vaslemezárúk:

a) 1 mm vagy annál nagyobb vastagságú lemezből:

1. nyersen, durván mázolva is 20.-

2. leköszörülve, egy színben mázolva vagy firniszelve, ólmozva vagy cinkezve 45.-

3. ónozva 60.-

4. festve, színnyomatosan, bronzolva, fénymázozva, zománcozva vagy mintázott lemezből, nikkelezve, csiszolva, rézzel vagy sárgarézzel bevonva, rézöttvényekkel vagy aluminiummal lemezelve vagy ezüstözve

80.-

b) 1 mm-nél vékonyabb lemezből:

1. nyersen, durván mázolva is 40.-

2. leköszörülve, egy színben mázolva vagy firniszelve, ólmozva vagy cinkezve 55.-

3. ónozva 75.-

4. festve, színnyomatosan, bronzolva, vernirozva, fénymázozva, zománcozva vagy mintázott lemezből, nikkelezve, csiszolva, rézzel vagy sárgarézzel bevonva, rézöttvényekkel vagy aluminiummal lemezelve vagy ezüstözve

120.-

756. Patkó és patkósarok:

a) ló- és ökörpatkó 18.-

b) patkósarok és kapaszkodó:

1. H alakú patkósarok 50.-

2. másféle 32.-

c) cipő- és csizmapatkó 30.-

757. Ekevas, szántóvas, csoroszlya, kormánylemez 24.-

758. Csákány, kapa, irtókapa, lapát (vakoló is), ásó:

a) darabonkint 1 kg és annál nagyobb súlyban, de kapa és ásó tekintet nélkül a darabsúlyra 28.-

b) darabonkint 1 kg-nál kisebb súlyban 34.-

759. Széna-, trágya- és más durva villa, gereblye:

a) darabonkint 1 kg és annál nagyobb súlyban 40.-

b) darabonkint 1 kg-nál kisebb súlyban 50.-

760. Kalapács, súlyok, üllő (szarvasüllő is), üllőbetét, üllőtőke, kész kovácsodor (sülyesztek, anyaminta), kaszaverő, csavarkulcs, patkósarokkulcs, fogó, kőzetfúró, satu és esztergacsatló (szívdarab):

a) darabonkint 15 kg és annál nagyobb súlyban 28.-

b) darabonkint 15 kg-nál kisebb, de legalább 5 kg súlyban 33.-

c) darabonkint 5 kg-nál kisebb, de legalább 1 kg súlyban 40.-

d) darabonkint 1 kg-nál kisebb, de legalább 500 gr súlyban 50.-

e) darabonkint 500 gr-nál kisebb, de legalább 250 gr súlyban 60.-

f) darabonkint 250 gr-nál kisebb súlyban 70.-

761. Fejsze, bárd, balta, szekerce:

a) darabonkint 500 gr és annál nagyobb súlyban 50.-

b) darabonkint 500 gr-nál kisebb súlyban 65.-

762. Reszelő és ráspoly:

a) fel nem vágott reszelő- és ráspolytest:

1. darabonkint 2 kg-nál annál nagyobb súlyban 32.-

2. darabonkint 2 kg és annál kisebb, de 500 gr-nál nagyobb súlyban 36.-

3. darabonkint 500 gr és annál kisebb súlyban 40.-

b) felvágott reszelő- és ráspoly:

1. 250 mm-nél hosszabb vágási felszínnel 40.-

2. 250 mm és annál rövidebb, de 150 mm-nél hosszabb vágási felszínnel 80.-

3. 150 mm-nél nem hosszabb vágási felszínnel 100.-

763. Kasza és sarló 50.-

764. Fürész, fürészlap és gépkés:

a) keret-, szalag-, tárcsás (kör-) és ács- (hasas) fürész, továbbá gépkés 50.-

b) kézifürész 70.-

c) lombfürész 150.-

765. Maró, dörzsár, csavarmetsző és csigafúró, metszőpofa, csák (zárt élű vágó), tokmány:

a) darabonkint 250 gr és annál nagyobb súlyban 100.-

b) darabonkint 250 gr-nál kisebb, de 10 gr-nál nagyobb súlyban 200.-

c) darabonkint 50 gr és annál kisebb súlyban 400.-

766. Gyaluvas, véső, vágó, másutt nem említett fúró, bélyegző és másutt nem említett más szerszám 60.-

767. Pénzszekrény, páncélszoba, biztonsági szekrényke vasból és ezek alkotórészei, valamint berendezése (safe):

a) szigetelő anyaggal töltve 36.-

b) szigetelő anyagok nélkül 70.-

768. Műlakatosmunkák, kovácsolt, sajtolt vagy domborított díszítményekkel, fémekkel kapcsolatban is 65.-

769. Másutt nem említett, kovácsolás vagy sajtolás útján előállított árúk vasból és acélból, ideértve a 4 mm-nél vastagabb lemezekből sajtolt árúkat, továbbá mindennemű gépek és járóművek másutt nem említett kovácsolt vagy sajtolt alkotórészeit, az automobilkeretvázak kivételével:

a) nyersen, súrolva is és előnagyolva:

1. darabonkint 100 q és annál nagyobb súlyban 8.-

2. darabonkint 100 q-nál kisebb, de legalább 50 q súlyban 10.-

3. darabonkint 50 q-nál kisebb, de legalább 20 q súlyban 13.-

4. darabonkint 20 q-nál kisebb, de legalább 5 q súlyban 18.-

5. darabonkint 5 q-nál kisebb, de legalább 1 q súlyban 28.-

6. darabonkint 1 q-nál kisebb, de legalább 25 kg súlyban 40.-

7. darabonkint 25 kg-nál kisebb, de legalább 5 kg súlyban 80.-

8. darabonkint 5 kg-nál kisebb, de legalább 1 kg súlyban 120.-

9. darabonkint 1 kg-nál kisebb súlyban 200.-

b) tovább megmunkálva:

1. darabonkint 100 q-nál és annál nagyobb súlyban 13.-

2. darabonkint 100 q-nál kisebb, de legalább 50 q súlyban 18.-

3. darabonkint 50 q-nál kisebb, de legalább 20 q súlyban 30.-

4. darabonkint 20 q-nál kisebb, de legalább 5 q súlyban 40.-

5. darabonkint 5 q-nál kisebb, de legalább 1 q súlyban 50.-

6. darabonkint 1 q-nál kisebb, de legalább 25 kg súlyban 80.-

7. darabonkint 25 kg-nál kisebb, de legalább 5 kg súlyban 140.-

8. darabonkint 5 kg-nál kisebb, de legalább 1 kg súlyban 200.-

9. darabonkint 1 kg-nál kisebb, de legalább 100 gramm súlyban 300.-

10. darabonkint 100 grammnál kisebb súlyban 500.-

770. Ólom (ólomnak antimonnal való öttvényei is) s ezekből készült félgyártmányok és másutt nem említett árúk:

a) tömbólom és ennek antimonnal való ötvényei, ezek töredéke és hulladéka, betű- és stereotiplemezhulladék is
vm.

b) forrasztásra szolgáló ólomötvözetek (forrasztó-ón is) 25.-

c) rúd és drót:

1. 3 mm és annál nagyobb vastagságban 15.-

2. 3 mm-nél kisebb vastagságban 30.-

d) lemez:

1. folia, az ónozott kivételével 40.-

2. másféle 25.-

e) cső, ónbetéttel is 25.-

f) másutt nem említett kész ólomárúk:

1. ólomlemezekből készített tárgyak, továbbá edény és üst 48.-

2. betű és stereotiplemez 100.-

3. szerelvények:

) csap és szelep 100.-

) másféle 48.-

4. sörét és golyó 48.-

5. ólomtubusz:

) sem ónozva, sem mintázva 150.-

) ónozva vagy mintázva 200.-

6. másféle 25.-

771. Ón (ideértve az ónnak ólommal és antimonnal való öttvényeit) s ezekből készült félgyártmányok és másutt nem említett árúk:

a) ón és öttvényei, ezeknek töredéke és hulladéka:

1. ónnak ólommal és antimonnal való öttvényei a 770/b) szám alá tartozó kivételével 25.-

2. másféle, ideértve az 1. alatti öttvények töredékét és hulladékát is vm.

b) rúd és drót 40.-

c) lemez:

1. folia (staniol), ónozott ólomfólia is 100.-

2. másféle 60.-

d) cső 60.-

e) nyers öntvény megmunkálás nélkül 60.-

f) másutt nem említett kész ónárúk:

1. ónbetétes szifonfej 60.-

2. staniolkupak, ideértve az ónozott ólomkupakot is 80.-

3. másféle 250.-

772. Cink (horgany), cinkfélgyártmányok és másutt nem említett cinkárúk:

a) cink és ennek öttvényei, ezeknek töredéke és hulladéka vm.

b) rúd (elektród is) és drót 20.-

c) lemez:

1. átütve vagy lyukgatva, ideértve a trieurlemezt 45.-

2. másféle 30.-

d) cső 40.-

e) nyers öntvény megmunkálás nélkül 20.-

f) másutt nem említett kész cinkárúk 60.-

773. Réz, rézöttvények, ezekből készült félgyártmányok és másutt nem említett árúk:

a) réz és ennek öttvényei, valamint ezek töredéke és hulladéka vm.

b) keményforrasz 24.-

c) rúd és drót:

1. 3 mm és annál vastagabb keresztmetszettel 25.-

2. 3 mm-nél vékonyabb, de 0.5 mm-nél vastagabb keresztmetszettel 35.-

3. 0.5 mm-nél vékonyabb, de 0.2 mm-nél vastagabb keresztmetszettel 45.-

4. 0.2 mm-nél és annál vékonyabb keresztmetszettel 60.-

d) lemez:

1. 0.5 mm és annál nagyobb vastagságban:

) megmunkálás nélkül 30.-

) mélyítve (ideértve a sálákat) 45.-

) lyukgatva vagy egyébként megmunkálva 55.-

2. 0.5 mm-nél kisebb vastagságban:

) megmunkálás nélkül 40.-